Decyzja Wojewody Podlaskiego w sprawie ZRiD

W dniu 27.01.2017 roku na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Wojewoda Podlaski wydał decyzję na Zezwolenie na realizację Inwestycji Drogowej - Budowa Obwodnicy Miasta Suwalki w ramach zadania:

"Budowa obwodnicy miasta Suwałki: obejmująca drogę ekspresową S61 na odcinku od km 0+000 (węzeł „Suwałki Południe”) do km 12+830 wraz z budową łącznicy węzła „Suwałki Północ” o długości ok. 670 m (od km 0+419,36 do km 1+085,82)” z podziałem na odcinki:

ODCINEK A - Odcinek drogi ekspresowej S61 od km 0+000,00 do km 12+221,47

ODCINEK B - Odcinek drogi ekspresowej S61 od km 12+221,47 do km 12+830,00 wraz z budową w etapie I elementów węzła "Suwałki Północ", tj. łącznicy P1 o długości ok. 670 m

Tym samym został zatwierdzony Projekt Budowlany zlożony w dniu 28.07.2016 r. w zakresie robót budowlanych m.in.

-budowę dwóch jezdni drogi ekspresowej;

- budowę węzłów "Suwałki Zachód" i "Suwałki północ wraz z budową i rozbudową dróg publicznych, a także łącznic węzła "Suwałki Południe";

- budowę skrzyżowań z drogami publicznymi (rozbudowę, budowę, rozbiórkę istnijących dróg publicznych krzyżujących się z Inwestycją;

- budowę dróg dojazdowych, chodników, zjazdów, zatok autobusowych;

- budowę przepustów drogowych, które równieżbędą pełnić funkcję przejść dla zwierząt;

- budowę obiektw inzynierskich (przejścia dla zwierząt, wiadukty oraz most - łącznie 15 sztuk);

- wykonanie barir ochronnych,  budowa ogrodzenia drogi, oświetlenia drogowego;

- budowa ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych

- nasadzeń zieleni;

- i in.

 

Na początku przyszłego miesiąca zostanie przekazany Wykonawcy inwestycji (firma BUDIMEX S.A.) plac budowy.

Pierwszymi pracami do jakich przystąpi Wykonawca będzie wycinka drzew.