Decyzja RDOŚ

[21.12.2016r.]

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania na środowisko wydała decyzję w sprawie uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie Obwodnicy miasta Suwałki Odcinek A i B.

Postanowienie (WOOŚ.4242.54.2016.DK) dla Odcinka B- drogi ekspresowej S61 od km 12+221 do 12+830,00 wraz z budową łącznicy węzła "Suwałki Północ" o długości ok 670 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości zostało wydane 16.12.2016 roku.

Z kolei postanowienie (WOOŚ.4242.54.2016.DK) dla Odcinka A- drogi ekspresowej S61 od km 0+000,00 do 12+221,47 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości zostało wydane 19.12.2016 roku.

W Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku (http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/) można przeczytać Obwieszczenie w tej sprawie.

Cały Projekt Budowlany obwodnicy zostanie ponownie przekazany do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu wydania Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (decyzja ZRiD).