PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 04.03.2019 DO 10.03.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski

 ROBOTY DROGOWE:

 • prace porządkowe
 • wykonanie pobocza z kruszywa łamanego
 • ogrodzenie drogowe – montaż siatki
 • bariery energochłonne stalowe – kompletne
 • ustawianie znaków pionowych – słupki + tablice
 • montaż słupów ażurowych konstrukcji wsporczych, wysięgnik
 • montaż tablic na wysięgnikach i bramownicach
 • ustawienie Solaru na odcinku B
 • ustawienie znaków U-1a, b
 • profilowanie humusu w pasie rozdziału
 • humusowanie skarp i rowów
 • wzmocnienie geosiatką
 • ściek z prefabrykowanych elementów betonowych typu korytkowego (D8)
 • umocnienie rowu elementami betonowymi
 • ściek z prefabrykowanych elementów betonowych typu korytkowego (D8) - uzupełnienie
 • wykonanie wylotów do ścieku skarpowego
 • obrukowanie przepustu PEHD fi800
 • wymiana kostki betonowej 8 cm na płytki z guzami dla niewidomych na przejściach dla pieszych
 • zwężenie płytek betonowych na połączeniu rowów
 • rozbiórka najazdu, poprawa poboczy i skarp
 • odmulenie rowów
 • porządki w pasie rozdziału

 OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

WD-1a :

 • prace porządkowe

PZ-6 :

 • prace porządkowe

M-7.2 :

 • prace porządkowe
 • umocnienie balustrad przy schodach

WE-8 :

 • prace wykończeniowe

S-61 w km 3+460, 3+515, 3+686, 3+825 :

 • montaż schodów ewakuacyjnych
 • montaż obrzeży przy schodach ewakuacyjnych

S-61 w km 5+928, 7+327, 7+427:

 • montaż schodów ewakuacyjnych

S-61 w km 10+246, 10+346, 10+5466 - przepusty :

 • montaż balustrad na schodach

 ROBOTY BRANŻOWE:

 • oznakowanie słupów oświetleniowych
 • ułożenie kanału technologicznego
 • poprawki i prace wykończeniowe studni teletechnicznych
 • prace porządkowe przy kanalizacji deszczowej + wpusty
 • umocnienie rowu geokratą/wyloty z kanalizacji
 • montaż i regulacja zwieńczeń studni drenarskich w pasie rozdziału