PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 11.03.2019 DO 17.03.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy

ROBOTY DROGOWE:

 • prace porządkowe poboczy i pasa rozdziału
 • wykonanie pobocza z kruszywa łamanego
 • ogrodzenie drogowe – montaż siatki
 • montaż słupów ażurowych konstrukcji wsporczych
 • montaż tablic na wysięgnikach i bramownicach
 • ustawianie znaków pionowych – słupki + tablice
 • montaż osłon przeciwolśnieniowych w pasie rozdziału
 • roboty przygotowawcze pod oznakowanie poziome – zdjęcie mleczka z nawierzchni betonowej
 • profilowanie humusu w pasie rozdziału
 • humusowanie skarp i rowów
 • rozłożenie agrowłókniny na rondach
 • wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
 • wykonanie wylotów do ścieków skarpowych
 • ustawienie obrzeża betonowego 8x30
 • wykonanie stabilizacji C1,5/2
 • ściek z prefabrykowanych elementów betonowych typu korytkowego (D8)
 • bystrza umocnione faszyną
 • umocnienie rowu elementami betonowymi
 • poprawa skarp i rowów
 • odmulanie rowów

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

WE-1 :

 • prace porządkowe
 • rozbiórka przejazdu kolejowego
WD-1a : 
 • prace porządkowe
WD-2 : 
 • prace porządkowe
WE-3 : 
 • prace porządkowe
WD-4 : 
 • prace porządkowe
WD-5 : 
 • prace porządkowe
 • umocnienie stożka
PZ-6 : 
 • prace porządkowe
WE-7.1 : 
 • prace porządkowe
M-7.2 : 
 • prace porządkowe
WE-8 : 
 • prace porządkowe
PZ-9 : 
 • prace porządkowe
WE-10 : 
 • prace porządkowe
S-61 w km 3+460, 3+515, 3+686, 3+825, 5+928, 7+327, 7+427, 7+888, 7+968 : 
 • montaż pomostów na schodach ewakuacyjnych
 • montaż obrzeży przy schodach ewakuacyjnych
WD-11: 
 • prace porządkowe

 

ROBOTY BRANŻOWE:

 • budowa kanału technologicznego
 • poprawki i prace wykończeniowe studni teletechnicznych
 • umocnienie studni w skarpie
 • prace porządkowe przy kanalizacji deszczowej + wpusty
 • montaż krat na wylotach z kanalizacji
 • wykonanie obruku wlot/wylot z kanalizacji – w rowie