PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 18.03.2019 DO 24.03.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy

 

ROBOTY DROGOWE:

 • prace porządkowe poboczy i pasa rozdziału
 • montaż tablic na wysięgnikach i bramownicach
 • ustawianie znaków pionowych – słupki + tablice
 • roboty przygotowawcze pod malowanie grubowarstwowe
 • poprawa wylotów ze ścieku skarpowego  umocnienie dna rowu
 • ogrodzenie drogowe – montaż siatki i słupków
 • rozłożenie agrowłókniny na rondach
 • wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
 • wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
 • umocnienie rowu
 • wykonanie podbudowy z kruszywa C50/30
 • humusowanie skarp i rowów
 • profilowanie humusu w pasie rozdziału
 • poprawa skarp i rowów
 • zagęszczenie kruszywa
 • wbudowanie płotków naprowadzających dla płazów przy ogrodzeniu

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

WE-1 : 
 • prace porządkowe
 • wykonanie powłoki odpornej na chlorki
 • prace wykończeniowe
WD-1a : 
 • wykonanie warstwy izolacyjnej nawierzchni – żywica kap chodnikowych i nadbudów
WE-3 : 
 • wykonanie powłoki odpornej na chlorki
WE-7.1 : 
 • wykonanie powłoki odpornej na chlorki
M-7.2 : 
 • wykonanie warstwy izolacyjnej nawierzchni – żywica kap chodnikowych i nadbudów
WE-8 : 
 • wykonanie powłoki odpornej na chlorki
WE-10 : 
 • wykonanie powłoki odpornej na chlorki
S-61 w km 3+460, 3+515, 3+686, 3+825, 5+928, 7+327, 7+427, 7+888, 7+968 : 
 • montaż balustrad schodów przy wyjściach ewakuacyjnych
 • montaż kostki przy schodach
WD-11: 
 • prace porządkowe
 • prace wykończeniowe

ROBOTY BRANŻOWE:

 • oznakowanie słupów oświetleniowych
 • badanie pomiaru natężenia
 • umocnienie studni w skarpie
 • poprawki i prace wykończeniowe studni teletechnicznych
 • prace porządkowe przy kanalizacji deszczowej + wpusty
 • montaż krat na wylotach z kanalizacji
 • wykonanie obruku wlot/wylot z kanalizacji – w rowie