PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 26.03.2018 DO 01.04.2018

03.04.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

 

ROBOTY DROGOWE:

 • skarpowanie oraz wykopy rowów
 • rozbiórka drogi gminnej
 • profilowanie nadsypki w zbiorniku ZR-10
 • ułożenie płyt YOMB na skarpach ZR-10
 • wykonanie umocnienie rowu przy wlocie ze ścieku skarpowego
 • ułożenie geokraty na warstwie geowłókniny w zbiorniku ZRI-4
 • wykonanie ścieków skarpowych

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

WE-1:

 • przygotowanie podłoża pod izolację kap – śrutowanie
 • zbrojenie stalą ścianki zaplecznej P1 JL
 • zbrojenie stalą ścianki zaplecznej P1 JP

WD-1a:

 • przygotowanie podłoża pod ustrój
 • zasypka podpory P2
 • betonowanie ciosów P1 P2

WD-2:

 • zasypka murów oporowych M3 M4
 • zasypka przyczółka P2
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego
 • zasypka murów oporowych M1 M2
 • zasypka przyczółka P1

WE-3:

 • profilowanie podłoża pod chudy beton murów oporowych M2 M3
 • przygotowanie podłoża pod izolację kap – śrutowanie
 • beton wyrównawczy pod nadbudowy murów oporowych M3 M4

WD-4:

 • przygotowanie podłoża pod izolację kap – śrutowanie
 • montaż dylatacji

WD-5:

 • rozszalowanie ścianki zaplecznej P1
 • przygotowanie podłoża pod izolację kap – śrutowanie
 • szalowanie ścianki zaplecznej P1

PZ-6:

 • szalowanie ustroju nośnego JP
 • betonowanie ustroju nośnego JL
 • zbrojenie stalą ustroju nośnego JP

WE-7.1:

 • pielęgnacja betonu ustroju nośnego

M-7.2:

 • rozszalowanie poprzecznic
 • szalowanie skrzydeł P1 JL JP
 • szalowanie ustroju nośnego JP
 • betonowanie skrzydeł P1 JL
 • betonowanie skrzydeł P1 JP
 • izolacja cienka przyczółka P3

WE-8:

 • rozszalowanie ustroju nośnego JP - podparcie poprzecznic

PZ-9:

 • zbrojenie ustroju nośnego JP

WD-11:

 • rozszalowanie ścianki zaplecznej P2
 • montaż podestów roboczych pod montaż deski gzymsowej
 • przygotowanie pod izolację pod kapami chodnikowymi

Przepust w km 10+246:

 • zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych
 • rozszalowanie skrzydeł
 • izolacja cienka

 

ROBOTY BRANŻOWE:

 • montaż urządzeń oczyszczających – separatorów
 • studnie Dn1200
 • wpusty deszczowe kanalizacyjne
 • kanalizacja deszczowa z rur GRP DN800 SN10