PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 25.03.2019 DO 31.03.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy

 ROBOTY DROGOWE:

 • prace porządkowe poboczy i pasa rozdziału
 • montaż barier stalowych SP-04
 • oznakowanie poziome – malowanie grubowarstwowe
 • wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
 • ogrodzenie drogowe – montaż siatki i słupków
 • wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
 • umocnienie rowu
 • wykonanie podbudowy z kruszywa C50/30
 • równanie o obsypanie humusem skarp, przeciwskarp i rowów
 • montaż bram i furtek – słupki
 • poprawa skarp i rowów
 • wbudowanie płotków naprowadzających dla płazów przy ogrodzeniu

 OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

WE-1 – WD-11:
 • prace porządkowe
 • prace wykończeniowe

 ROBOTY BRANŻOWE:

 • oznakowanie słupów oświetleniowych
 • poprawki i prace wykończeniowe studni teletechnicznych
 • prace porządkowe przy kanalizacji deszczowej