PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 02.04.2018 DO 08.04.2018

09.04.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

 

ROBOTY DROGOWE:

 • wykonanie nasypu
 • wykonanie GWN
 • profilowanie podłoża w wykopie
 • ulepszenie podłoża w wykopie spoiwem hydraulicznym
 • skarpowanie oraz wykopy rowów
 • wykonanie ścieków skarpowych
 • rozbiórka drogi gminnej
 • GWN - odbiór warstwy
 • rozbiórka nasypu przeciążającego
 • umocnienie dna rowu elementami betonowymi
 • ułożenie geokraty na warstwie geowłókniny w zbiorniku ZRI-6
 • ułożenie płyt YOMB na skarpach i dnie w zbiorniku ZR-10
 • zdjęcie humusu
 • wykonanie nasypu - gruntem z wykopu
 • humusowanie skarp i przeciwskarp - warstwa gr. 15 cm
 • wykonanie zjazdu do ZRI-1

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

WE-1:

 • przygotowanie podłoża pod izolację kap – śrutowanie

WD-1a:

 • przygotowanie podłoża pod ustrój

WD-2:

 • zasypka murów oporowych M3 M4
 • zasypka przyczółka P2
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego
 • zasypka murów oporowych M1 M2
 • zasypka przyczółka P1
 • przygotowanie podłoża pod izolację kap

WE-3:

 • zbrojenie nadbudów murów oporowych M3 M4 - etap I
 • szalowanie nadbudów murów oporowych M3 M4  etap I
 • przygotowanie podłoża pod izolację

WD-4:

 • izolacja cienka korpusu P1 P2
 • zasypka przyczółka P1 P2
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego
 • zasypka murów M1 M2 M3 M4
 • przygotowanie podłoża pod izolację kap

M-7.2:

 • prace przygotowawcze pod zasypkę muru M3 M4 M5
 • zbrojenie stalą ustroju JP
 • beton niekonstrukcyjny M2

WE-8:

 • przygotowanie podłoża pod izolację grubą (pod kapami) - śrutowanie JL JP

PZ-9:

 • montaż kotew talerzowych JP
 • montaż sączków
 • obstawka ustroju nośnego
 • zbrojenie ustroju nośnego JP

WD-11:

 • izolacja cienka ścianek zaplecznych P1 P2
 • montaż podestów roboczych pod deski gzymsowej
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego
 • zasypka przyczółka P1 P2
 • zasypka muru oporowego M1 M2 M3 M4

Przepust w km 10+246:

 • zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych
 • zbrojenie fundamentu skrzydeł str. L
 • izolacja cienka

 

ROBOTY BRANŻOWE:

 • montaż wylotów w km 0+500 – 1+000 i 7+100 – 8+100
 • studnie Dn1500 – KD 44 km 8+400
 • studnie Dn1200 – KD 44 km 8+400
 • wpust deszczowy kanalizacyjny – KD 28 – łącznica D/L1/2
 • kanalizacja deszczowa z rur PP 200 SN8 - KD 28 – łącznica D/L1/2
 • kanalizacja deszczowa z rur PP 300 SN8 - KD 28 – łącznica D/L1/2
 • kanalizacja deszczowa z rur GRP DN800 SN10 – KD 44 km 8+400