PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 01.04.2019 DO 07.04.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy

ROBOTY DROGOWE:

 • prace porządkowe poboczy i pasa rozdziału
 • oznakowanie pionowe – tablice + słupki
 • oznakowanie poziome – malowanie grubowarstwowe
 • montaż tablic F8 i rolet
 • uzupełnienie barier energochłonnych wg BRD
 • ogrodzenie drogowe – montaż siatki i słupków
 • wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
 • wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
 • wykonanie podbudowy z kruszywa C50/30
 • równanie o obsypanie humusem skarp, przeciwskarp i rowów
 • montaż bram i furtek – słupki
 • nasadzenia drzew i krzewów
 • wbudowanie płotków naprowadzających dla płazów przy ogrodzeniu

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 • WE-1 – WE-10:
  • prace porządkowe
  • prace wykończeniowe
 • przepusty w km 1+901, 3+300, 10+246, 10+346, 10+546:
  •  
  • prace porządkowe
  • prace wykończeniowe