PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 09.04.2018 DO 15.04.2018

16.04.2018

 W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

 ROBOTY DROGOWE:

 • roboty przygotowawcze pod obsianie mieszanką traw terenów płaskich
 • wykonanie nasypu
 • GWN - odbiór warstwy
 • wykonanie GWN
 • GWN – profilowanie i zagęszczanie
 • Wykonanie podbudowy C5/6 gr. 15 cm
 • wykonanie ścieków skarpowych
 • skarpowanie oraz wykopy rowów
 • rozbiórka drogi gminnej
 • rozbiórka nasypu przeciążającego
 • umocnienie dna rowu przy wylocie ze ścieku skarpowego
 • umocnienie dna rowu elementami betonowymi
 • wykonanie wykopu
 • wykopanie rowów
 • humusowanie skarp i przeciwskarp - warstwa gr. 15 cm
 • przepusty PEHD fi400
 • ułożenie geokraty na warstwie geowłókniny w zbiorniku ZRI-6
 • ułożenie płyt na podsypce piaskowej w zbiorniku ZRI-6
 • wypełnienie geokraty materiałem filtracyjnym w zbiorniku ZRI-6
 • ułożenie geokraty na warstwie geowłókniny w zbiorniku ZRI-7
 • profilowanie skarp i układanie płyt YOMB na skarpach w zbiorniku ZR-10
 • wykonanie warstwy mrozoochronnej g. 55 cm CBR>25%
 • wykonanie warstwy odcinającej

 OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

WE-1:

 • prefabrykacja zbrojenia kap chodnikowych
 • izolacja gruba - kapy chodnikowe JL JP

WD-1a:

 • rozszalowanie ciosów P1 P2
 • przygotowanie podłoża pod ustrój

WD-2:

 • szalowanie ścianki zaplecznej P1
 • izolacja gruba - kapy chodnikowe

WE-3:

 • szalowanie nadbudów murów oporowych M3M4 etap II
 • szalowanie nadbudów murów oporowych M3 M4  etap I
 • betonowanie nadbudów M3 M4 - etap I
 • izolacja gruba - kapy chodnikowe JL JP
 • zbrojenie nadbudów murów oporowych etap I i II

WD-4:

 • zasypka przyczółka P1 P2
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego
 • zasypka murów M1 M2 M3 M4

WD-5:

 • rozszalowanie ścianki zaplecznej P1
 • izolacja gruba - kapy chodnikowe
 • betonowanie ścianki zaplecznej P1

PZ-6:

 • zbrojenie stalą ustroju nośnego JP

WE-7.1:

 • rozszalowanie ustroju nośnego JL JP

M-7.2:

 • rozszalowanie ustroju nośnego JL
 • zbrojenie stalą ustrój nośny JP
 • izolacja cienka korpusu P3
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego
 • wykonanie chudego betonu pod mur oporowy M1
 • zasypka przyczółka P3
 • prace przygotowawcze pod zasypkę murów oporowych M3 M4
 • zasypka murów oporowych M3 M4

WE-8:

 • wykonanie wykopu pod mur oporowy M1

PZ-9:

 • montaż wież pod deskowanie ustroju JL
 • pielęgnacja betonu ustroju nośnego JP
 • szalowanie ustroju nośnego JL
 • betonowanie ustroju nośnego JP

WE-10:

 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego
 • zasypka przyczółka P1 P2
 • zasypka muru oporowego M1 M2 M3 M4

WD-11:

 • izolacja gruba - kapy chodnikowe
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego
 • zasypka przyczółka P1 P2
 • zasypka muru oporowego M1 M2 M3 M4
 • montaż podestów pod deski gzymsowej
 • montaż kotew talerzowych
 • montaż krawężników
 • zbrojenie stalą płyt przejściowych P1 P2
 • wykonanie chudego betonu pod płyty przejścia

Przepust w km 10+246:

 • zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych
 • szalowanie fundamentu skrzydeł strona lewa
 • betonowanie fundamentu skrzydeł
 • szalowanie wlotu str. L etap I
 • betonowanie wlotu str. L etap I
 • zbrojenie fundamentu skrzydeł str. L
 • zbrojenie wlotu str. L etap I
 • zasypka przepustu

 ROBOTY BRANŻOWE:

 • oświetlenie – łącznica DL1, DL2
 • kanał teletechniczny – studnie - odcinek A
 • studnie osadnikowe z deflektorem Dn3000 - odcinek A
 • studnie Dn1200 – łącznica DL1, DL2
 • wpust deszczowy kanalizacyjny - odcinek A
 • kanalizacja deszczowa z rur PP 200 SN8 - odcinek A
 • kanalizacja deszczowa z rur PP 300 SN8 - łącznica DL1, DL2
 • kanalizacja deszczowa z rur PP 200 SN8 – łącznica DL3/4
 • kanalizacja deszczowa z rur GRP DN700 SN10 – odcinek A
 • wpusty kanalizacji deszczowej – łącznica DL1, DL2, DL3/4