PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 16.04.2018 DO 22.04.2018

TYDZIEŃ 16 od 16.04.2018 do 22.04.2018

23.04.2018

 W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

 ROBOTY DROGOWE:

 • wykonanie nasypu
 • wykonanie wykopu
 • roboty przygotowawcze pod obsianie (profilowanie i wyrównywanie skarp) i obsiew mieszanką traw skarp
 • wykonanie podbudowy C5/6 gr. 15 cm
 • ułożenie ścieków skarpowych
 • skarpowanie oraz wykopy rowów
 • hydroobsiew przeciwskarp
 • humusowanie skarp i przeciwskarp - warstwa gr. 15 cm
 • rozbiórka nasypu przeciążającego
 • rozbiórka ulicy Krzywólki
 • wykonanie przepustu PEHD fi500 CPR01
 • wykonanie przepustu PEHD fi800, fi500
 • podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30
 • roboty przygotowawcze pod obsianie mieszanką traw terenów płaskich w zbiornikach ZRI-2 i ZRI-3
 • wykonanie wykopu w zbiorniku ZRI-5
 • wypełnienie geokraty materiałem filtracyjnym w zbiorniku ZRI-6 i ZRI-7
 • wykonanie GWN
 • roboty przygotowawcze pod obsianie mieszanką traw terenów płaskich
 • wykonanie warstwy odcinającej
 • wykonanie warstwy mrozoochronnej
 • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 8 cm
 • wbudowanie krawężnika betonowego 15x30
 • wbudowanie obrzeży betonowych 8x30
 • wykonanie ścieku przykrawężnikowego z elementów trójkątnych
 • wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa C50/30
 • wykonanie warstwy stabilizacji C1,5/2 gr. 15 cm

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

WE-1:

 • zasypka murów oporowych M1 M2 M3 M4
 • zasypka przyczółków P1 P4
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego

WD-1a:

 • przygotowanie podłoża pod ustrój

WD-2:

 • szalowanie ścianki zaplecznej P1
 • betonowanie ścianki zaplecznej P1

WE-3:

 • szalowanie nadbudów murów oporowych M3 M4
 • betonowanie nadbudów murów oporowych M3 M4
 • montaż desek gzymsowych murów M4 i M3

WD-4:

 • wykonanie betonu wyrównawczego pod płyty przejściowe
 • zbrojenie płyty przejściowej P1 i P2
 • izolacja gruba ścianek zaplecznych P1 P2
 • szalowanie płyty przejściowej P1
 • izolacja gruba kap chodnikowych

WD-5:

 • montaż kanałów iniekcyjnych, przygotowanie ustroju do iniekcji
 • zasypka przyczółka P1 P2
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego
 • zasypka murów oporowych M1 M2 M3 M4
 • betonowanie fundamentu murów oporowych M1 M2 M3
 • wykonanie betonu wyrównawczego pod fundament muru oporowego M3

PZ-6:

 • szalowanie ścianek zaplecza
 • szalowanie ustroju nośnego JP
 • montaż kotew talerzowych
 • zbrojenie stalą ustroju nośnego JP

WE-7.1:

 • wykonanie betonu wyrównawczego pod fundament muru oporowego M2

M-7.2:

 • rozszalowanie ustroju nośnego JL
 • zbrojenie stalą ustrój nośny JP
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego M3 M4 M5
 • szalowanie ustroju nośnego JP
 • betonowanie skrzydeł P1 JP JL
 • betonowanie fundamentu muru oporowego M2
 • zasypka przyczółka P3
 • zasypka murów oporowych M3 M4 M5

WE-8:

 • wykonanie betonu wyrównawczego pod fundament muru oporowego M1
 • izolacja gruba - kapy chodnikowe
 • betonowanie fundamentu muru M1

PZ-9:

 • zbrojenie ustroju nośnego JL

WE-10:

 • szalowanie betonu wyrównawczego pod płyty przejściowe
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego M1 M2 3 M4
 • zasypka przyczółka P1 P2
 • zasypka muru oporowego M1 M2 M3 M4
 • wykonanie betonu wyrównawczego pod płyty przejściowe

WD-11:

 • betonowanie płyty przejściowej P1 i P2
 • szalowanie nisz dylatacyjnych
 • wykonanie chudego betonu pod nadbudowy murów oporowych M1 M2 M3
 • montaż krawężników
 • zbrojenie stalą kapy chodnikowej
 • zbrojenie nisz dylatacyjnych

Przepust w km 1-901,5 na DD-04:

 • zasypka przepustu

Przepust w km 10+246:

 • przygotowanie powierzchni pod izolację grubą
 • szalowanie wlotu str. L etap II
 • betonowanie skrzydeł
 • szalowanie skrzydeł
 • betonowanie wlotu str. L etap II
 • zbrojenie skrzydeł
 • zbrojenie wlotu str. L etap II
 • izolacja gruba – skrzydło, wlot strona lewa – etap I
 • zasypka przepustu

 

ROBOTY BRANŻOWE:

 • oświetlenie – łącznica DL1, DL2
 • kanał teletechniczny – studnie - odcinek A
 • studnie kanału technologiczne – odcinek A
 • wylot przykanalików – odcinek A
 • wpust deszczowy drogowy - odcinek A
 • osadniki – montaż zespołu oczyszczającego – KD 42, 51
 • urządzenia oczyszczające – separatory – KD 42
 • studnie osadnikowe z deflektorem Dn3000 – KD 41
 • studnie Dn1200 – KD 50c, 50d
 • wpust deszczowy kanalizacyjny – KD 50c, 50d
 • kanalizacja deszczowa z rur PP 200 SN8 – KD 50c, 50d
 • kanalizacja deszczowa z rur PP 300 SN8 – KD 50c
 • studnie Dn1500 z zastawką – KD 51
 • kanalizacja deszczowa z rur GRP DN700 SN10 – KD 41, 42
 • kanalizacja deszczowa z rur GRP DN900 SN10 – KD 51