PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 23.04.2018 DO 29.04.2018

30.04.2018

 W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

 ROBOTY DROGOWE:

 • wykonanie nasypu
 • wykonanie wykopu
 • wykonanie podbudowy C5/6 gr. 15 cm
 • wykonanie podbudowy C8/10 gr. 20 cm
 • umocnienie rowów – ścieki skarpowe
 • obrukowanie przepustów żelbetowych L i P
 • skarpowanie oraz wykopy rowów
 • humusowanie skarp i przeciwskarp - warstwa gr. 15 cm
 • rozbiórka nasypu przeciążającego
 • układanie zjazdu do zbiornika płytami YOMB – ZRI-4
 • zasypanie geokraty w zbiorniku ZRI-5
 • ułożenie krawężnika kamiennego 15x30x100 na ławie z betonu C12/15
 • ułożenie krawężnika kamiennego 15x22x100 na ławie z betonu C12/15
 • wykonanie warstwy stabilizacji C1,5/2 gr. 15 cm
 • wykonanie przepustu PEHD fi600, fi400
 • ułożenie geokraty na geowłókninie w zbiorniku ZRI-5
 • ułożenie płyt betonowych 50x50x7 cm w zbiorniku ZRI-5
 • ułożenie płyt YOMB w zbiorniku ZRI-10
 • wykonanie warstwy mrozoochronnej CBR 35% gr. 22 cm
 • wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30
 • wykonanie warstwy wiążącej AC 16W gr. 8 cm
 • uszczelnienie rowów geomembraną
 • wykonanie warstwy odcinającej
 • obrukowanie przepustów PEHD

 OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 WE-1:

 • wykonanie iniekcji ustroju nośnego JL JP
 • zasypka murów oporowych M1 M2 M3 M4
 • zasypka przyczółków P1 P4
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego
 • zbrojeni ścianki zaplecznej P1 P4

WD-1a:

 • montaż łożysk

WD-2:

 • szalowanie ścianki zaplecznej P2
 • montaż krawężników

WD-4:

 • betonowanie płyt przejściowych P1 P2
 • montaż krawężnika
 • szalowanie niszy dylatacyjnej P1
 • zbrojenie niszy dylatacyjnej P1
 • szalowanie płyty przejściowej P1

WD-5:

 • wykonanie iniekcji ustroju nośnego
 • zasypka przyczółka P2
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego
 • zasypka murów oporowych M3 M4
 • zbrojenie fundamentu muru oporowego M1 M2 etap II
 • betonowanie drenażu P2
 • betonowanie fundamentów murów oporowych M1 M2 etap II
 • wykonanie betonu niekonstrukcyjnego muru oporowego M1 M2 etap II

PZ-6:

 • szalowanie ustroju nośnego
 • zbrojenie stalą ścianki zaplecznej P4 JL
 • betonowanie ustroju nośnego
 • szalowanie ścianki zaplecznej P4 JL
 • montaż kotew talerzowych
 • montaż sączków
 • montaż wpustów
 • zbrojenie stalą ustroju nośnego JP

WE-7.1:

 • zbrojenie fundamentu muru oporowego M2
 • szalowanie fundamentu muru oporowego M2
 • betonowanie fundamentu muru oporowego M2
 • izolacja cienka korpusu P2
 • wykonanie wykopu pod mur oporowy M2

M-7.2:

 • zbrojenie stalą ustrój nośny JP
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego
 • montaż kotew
 • montaż sączków
 • montaż wpustów
 • betonowanie ustroju nośnego JP
 • zbrojenie stalą muru oporowego M2
 • zasypka przyczółka P3
 • zasypka murów oporowych M3 M4 M5

WE-8:

 • zbrojenie fundamentu muru oporowego M1
 • wykonanie wykopu pod mur oporowy M1

PZ-9:

 • zbrojenie fundamentów murów oporowych M3 M4
 • betonowanie ustroju nośnego JL
 • szalowanie ustroju nośnego JL
 • szalowanie fundamentów murów oporowych M3 M4
 • zbrojenie ustroju nośnego JL
 • betonowanie fundamentów murów oporowych M3 M4

WE-10:

 • wykonanie betonu wyrównawczego pod oczepy murów oporowych M1 M2 M3 M4

WD-11:

 • betonowanie nisz dylatacyjnych
 • izolacja cienka płyt przejściowych P1, P2
 • montaż krawężników
 • zbrojenie stalą kapy chodnikowej

Przepust w km 10+246:

 • rozszalowanie skrzydeł strona lewa
 • izolacja cieka wlotu i fundamentu skrzydeł
 • zasypka fundamentu skrzydeł
 • wzmocnienie strefy przejściowej
 • wykonanie betonu ochronnego
 • izolacja gruba - skrzydło, wlot strona lewa
 • zasypka betonu ochronnego

 ROBOTY BRANŻOWE:

 • kanał teletechniczny – studnie - odcinek A
 • studnie kanału technologiczne – odcinek A
 • budowa przykanalika Dn 200 – odcinek A
 • wpust deszczowy drogowy - odcinek A
 • studnie Dn1200 – KD 25
 • studnie osadnikowe z deflektorem Dn1500 – KD 52
 • kanalizacja deszczowa z rur PP 300 SN8 – KD 25
 • kanalizacja deszczowa z rur PP 400 SN8 – KD 52
 • kanalizacja deszczowa z rur GRP DN900 SN10 – KD 51