PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 30.04.2018 DO 06.05.2018

07.05.2018

 W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

 ROBOTY DROGOWE:

 • wykonanie nasypu
 • wykonanie wykopu
 • wykonanie podbudowy C8/10 gr. 20 cm
 • skarpowanie oraz wykopy rowów
 • rozbiórka nasypu przeciążającego
 • wykonanie odhumusowania na odwóz w zbiorniku ZRI-9
 • ułożenie kostki kamiennej na PCP 1:4 (pierścień ronda)
 • wykonanie warstwy mrozoochronnej

 OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 WE-1:

 • szalowanie ścianki zaplecznej P4 JL
 • montaż kotew talerzowych

WD-2:

 • montaż krawężników
 • rozszalowanie ścianki zaplecznej

WE-3:

 • zbrojenie nadbudów murów oporowych M1 M2

WD-4:

 • szalowanie dylatacji P1 P2
 • montaż deski gzymsowej
 • zbrojenie kap chodnikowych
 • montaż krawężnika
 • betonowanie nisz dylatacyjnych

WD-5:

 • zasypka przyczółka P1 P2
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego M1 M M3 M4
 • zasypka murów oporowych M1 M2 M3 M4 M5

PZ-6:

 • szalowanie ścianki zaplecznej P1 JL
 • zbrojenie stalą ścianki zaplecznej P1 JL
 • betonowanie ścianki zaplecznej P1 P4 JL

WE-7.1:

 • izolacja cienka ławy fundamentowej P1
 • izolacja cienka korpusu P1
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego M2

M-7.2:

 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego M2 M3 M4 M5
 • zasypka przyczółka P3
 • zasypka murów oporowych M2 M3 M4 M5

WE-8:

 • zasypka przyczółka P1 P2
 • zasypka murów oporowych M1 M2 M3 M4
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego
 • izolacja cienka korpusu P1 P2

PZ-9:

 • pielęgnacja betonu ustroju nośnego JL

WD-11:

 • montaż krawężników
 • zbrojenie stalą kapy chodnikowej
 • zbrojenie nadbudów murów oporowych

 ROBOTY BRANŻOWE:

 • kanał teletechniczny – studnie - odcinek A
 • studnie kanału technologiczne – odcinek A
 • budowa przykanalika Dn 200 – odcinek A
 • wykonanie wylotów – łącznica L02
 • wpust deszczowy drogowy - odcinek A
 • studnie Dn1200 – KD 45
 • kanalizacja deszczowa z rur PP 500 SN8 – KD 45