PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 07.05.2018 DO 13.05.2018

14.05.2018

 W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

ROBOTY DROGOWE:

 • wykonanie nasypu
 • wykonanie podbudowy C8/10 gr. 20 cm
 • wykonanie podbudowy C5/6 gr. 15 cm
 • wykonanie GWN
 • skarpowanie oraz wykopy rowów
 • ułożenie ścieków skarpowych
 • umocnienie dna rowu (wylot ze ścieku skarpowego)
 • wykonanie wykopu
 • wykonanie zjazdu do zbiornika ZRI-5
 • wykop makroniwelacji ZRI-7
 • wykonanie warstwy mrozoochronnej
 • ułożenie kostki kamiennej na PCP 1:4
 • wbudowanie krawężnika kamiennego 15x22x100
 • wbudowanie krawężnika kamiennego 15x30x100
 • wykonanie stabilizacji C1,5/2
 • zdjęcie humusu
 • wykonanie przepustu PEHD fi800, fi600, fi400,
 • wykonanie ścieku przykrawężnikowego prefabrykowanego
 • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego C50/30
 • prace przygotowawcze pod obsianie terenów płaskich
 • humusowanie przeciwskarp
 • ustawienie obrzeży 8x30 cm
 • ustawienie krawężnika 15x30 na ławie z betonu C12/15

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

WE-1:

 • szalowanie ścianki zaplecznej P4 JP P4 JL
 • szalowanie ścianki zaplecznej P4 JP (pierwomontaż)
 • betonowanie ścianki zaplecznej P4 JL

WD-2:

 • przygotowanie do montażu desek gzymsowych
 • montaż dylatacji
 • zbrojenie stalą kap chodnikowych
 • szalowanie dylatacji P1
 • montaż podwieszenia kap chodnikowych

WE-3:

 • zbrojenie nadbudów murów oporowych M1 M2 - etap II
 • szalowanie nadbudów murów oporowych M1 M2 etap II
 • montaż podwieszenia kap chodnikowych
 • betonowanie nadbudów murów oporowych M1 M2 etap I i etap II
 • wykonanie betonu niekonstrukcyjnego pod schody skarpowe S3 S4
 • zbrojenie schodka
 • montaż desek gzymsowych na nadbudowach murów oporowych M1 M2
 • spoinowanie desek gzymsowych

WD-4:

 • wykonanie betonu niekonstrukcyjnego pod nadbudowy murów oporowych M1 M2 M3 M4
 • montaż deski gzymsowej
 • zbrojenie kap chodnikowych
 • montaż krawężnika JL
 • wykonanie prefabrykacji zbrojenia nadbudów murów oporowych M1 M2 M3 M4

WD-5:

 • zasypka przyczółka P1 P2
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego M1 M M3 M4
 • zasypka murów oporowych M1 M2 M3 M4 M5
 • zbrojenie kap chodnikowych
 • montaż dylatacji

PZ-6:

 • rozszalowanie ścianki zaplecznej P1 P4 JL
 • izolacja cienka przyczółka P1 P4
 • zbrojenie stalą ścianki zaplecznej P1 P4 JL
 • szalowanie ścianki zaplecznej P1 P4 JL

WE-7.1:

 • izolacja cienka korpusu P1 P2
 • zasypka przyczółka P1 P2
 • zasypka muru oporowego M2
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego M2

M-7.2:

 • izolacja cienka korpusu P1 P3
 • rozszalowanie ustroju JP
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego M2 M3 M4 M5
 • wykonanie chudego betonu pod fundament muru oporowego M1
 • betonowanie fundamentu muru oporowego M1
 • zbrojenie stalą fundamentu muru oporowego M1
 • zbrojenie kap chodnikowych
 • zasypka przyczółka P1 P3
 • zasypka murów oporowych M2 M3 M4 M5

WE-8:

 • zasypka przyczółka P1 P2
 • zasypka murów oporowych M1 M2 M3 M4
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego

PZ-9:

 • rozszalowanie ustroju JL
 • wykonanie betonu niekonstrukcyjnego muru oporowego M1 M2
 • izolacja cienka fundamentów P1 P2
 • izolacja cienka korpusu P1 P2
 • zbrojenie fundamentu muru oporowego M1 M2
 • betonowanie fundamentów murów oporowych M1 M2

WE-10:

 • zbrojenie płyty przejściowej P1 JL
 • izolacja gruba ścianki zaplecznej

WD-11:

 • przygotowanie do montażu desek gzymsowych na nadbudowach
 • betonowanie kapy chodnikowej
 • betonowanie kapy chodnikowej lewej
 • wykonanie drenów poprzecznych
 • zbrojenie stalą kapy chodnikowej lewej
 • zbrojenie nadbudów murów oporowych

Przepust w km 3+300:

 • wykonanie wykopu pod pomost dla zwierząt
 • beton niekonstrukcyjny pod pomosty dla zwierząt

 

Przepust w km 1-901,5:

 • beton ochronny przepustu
 • zasypka przepustu
 • zbrojenie betonu ochronnego
 • beton niekonstrukcyjny pod pomosty dla zwierząt
 • wykonanie wykopu pod pomost dla zwierząt
 • wzmocnienie strefy przejściowej
 • przygotowanie podłoża pod izolację grubą
 • izolacja gruba przepustu

 ROBOTY BRANŻOWE:

 • oświetlenie – Łącznica DL-2
 • kanał teletechniczny – studnie - odcinek A
 • studnie kanału technologiczne – odcinek A
 • drenaż podłużny DN110 – odcinek A
 • studnie drenarskie 400 – odcinek A
 • budowa przykanalika Dn 200 – odcinek A
 • wykonanie wylotów – odcinek A
 • wpust deszczowy drogowy - odcinek A
 • studnie Dn1200 – KD 45,31
 • kanalizacja deszczowa z rur PP 400 SN8 – KD 45, 31
 • kanalizacja deszczowa z rur PP 500 SN8 – KD 45
 • kanalizacja deszczowa z rur PP 300 SN8 – KD 31