PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 14.05.2018 DO 20.05.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

 ROBOTY DROGOWE:

 • wykonanie GWN
 • wykonanie nasypu
 • wykonanie podbudowy C8/10 gr. 20 cm
 • hydroobsiew przeciwskarp
 • skarpowanie oraz wykopy rowów
 • wykonanie ścieku skarpowego
 • wykonanie podbudowy C5/6 gr. 15 cm
 • humusowanie przeciwskarp
 • humusowanie skarp
 • prace przygotowawcze pod obsianie terenów płaskich przy zbiornikach ZRI – 4 i ZRI - 5
 • wykonanie zjazd do zbiornika z płyt typu YOMB – ZRI-6 i ZRI-7
 • wykonanie wykopu makroniwelacji ZRI-6
 • wykonanie ścieku przykrawężnikowego typu korytkowego
 • wbudowanie krawężnika kamiennego
 • wykonanie przepustu PEHD fi600, fi400,
 • wykonanie nasypu z gliny
 • wykonanie wykopu
 • wykonanie ścieku przykrawężnikowego prefabrykowanego
 • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego C50/30
 • ustawienie obrzeży 8x30 cm
 • ustawienie krawężnika 15x30 na ławie z betonu C12/15

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 WE-1:

 • szalowanie ścianki zaplecznej P4 JP
 • montaż krawężników
 • przygotowanie nisz dylatacyjnych do montażu urządzeń dylatacyjnych P4 JL
 • betonowanie ścianki zaplecznej P4 JP
 • rozszalowanie ścianki zaplecznej P4 JL
 • szalowanie ścianki zaplecznej P1 JL

WD-2:

 • montaż desek gzymsowych
 • zbrojenie stalą kap chodnikowych
 • szalowanie nisz dylatacyjnych
 • betonowanie nisz dylatacyjnych
 • wykonanie spoin desek gzymsowych

WE-3:

 • montaż krawężnika
 • rozszalowanie nadbudów murów oporowych M1 M2

WD-4:

 • betonowanie kap chodnikowych
 • zbrojenie nadbudów murów oporowych M1 M3 - etap I
 • wykonanie dylatacji kap chodnikowych
 • szalowanie nadbudów murów oporowych M1 M3 etap I
 • prefabrykacja zbrojenia nadbudów murów oporowych M1 M2 M3 M4

WD-5:

 • szalowanie betonu wyrównawczego płyt przejściowych
 • zasypka przyczółka P1 P2
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego
 • zasypka murów oporowych M1 M2 M3 M4
 • zbrojenie płyt przejściowych
 • montaż dylatacji
 • wykonanie betonu wyrównawczego płyt przejściowych P1 P2

PZ-6:

 • szalowanie ścianek zaplecznych P1 P4 JP
 • betonowanie ścianek zaplecznych P1 P4 JP
 • wykonanie prefabrykacji zbrojenia kap chodnikowych

WE-7.1:

 • zbrojenie stalą fundamentu muru oporowego M1
 • wykonanie betonu niekonstrukcyjnego muru oporowego M1
 • betonowanie fundamentu muru oporowego M1
 • prefabrykacja zbrojenia kap chodnikowych
 • zasypka przyczółka P1 P2
 • zasypka przyczółka M2
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego

M-7.2:

 • ściana oporowa z gruntu zbrojonego M2
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego M3 M4 M5
 • zasypka przyczółka P1 P3
 • zasypka murów oporowych M2 M3 M4 M5

WE-8:

 • zasypka przyczółka P1 P2
 • zasypka murów oporowych M1 M2 M3 M4
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego M1 M2 M3 M4
 • podwieszenie pod deskę gzymsową

PZ-9:

 • zasypka przyczółka P1 P2
 • zasypka muru oporowego M1 M2 M3 M4
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego

WE-10:

 • zbrojenie płyty przejściowej P2 JL JP
 • betonowanie płyt przejściowych P2 JL JP

WD-11:

 • betonowanie nadbudów murów oporowych M1 M2 M3 M4 - etap I
 • betonowanie nadbudów murów oporowych M4 - etap II
 • wykonanie nacięć szczelin dylatacyjnych na kapach
 • zbrojenie nadbudów murów oporowych M3 M4 – etap I
 • izolacja gruba ścianki zaplecznej

Przepust w km 3+300:

 • szalowanie fundamentu pomostu dla zwierząt
 • zbrojenie stalą pomostu dla zwierząt

Przepust w km 1+901,5:

 • zbrojenie pomostu dla zwierząt
 • szalowanie pomostu dla zwierząt

Przepust w km 10+246:

 • Izolacja cienka pomostu

 ROBOTY BRANŻOWE:

 • oświetlenie – odcinek A
 • budowa przykanalika Dn 200 – odcinek A
 • wykonanie wylotów – odcinek A
 • studnie Dn1200 – KD 49,31
 • wykonanie wpustów kanalizacyjnych – KD  31
 • kanalizacja deszczowa z rur PP 200 SN8 – KD 31
 • kanalizacja deszczowa z rur PP 300 SN8 – KD 49
 • wpust deszczowy drogowy - odcinek A
 • kanalizacja deszczowa z rur PP 400 SN8 – KD 49, 31