PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 21.05.2018 DO 27.05.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

 ROBOTY DROGOWE:

 • wykonanie GWN
 • wykonanie podbudowy C5/6 gr. 15 cm
 • wykonanie ścieku skarpowego
 • wykonanie umocnienia dna rowu – wylot ze ścieku skarpowego
 • wykonanie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych typu korytkowego
 • umocnienie rowu elementami betonowymi
 • wykonanie nasypu
 • wykonanie podbudowy C8/10 gr. 20 cm
 • skarpowanie oraz wykopy rowów
 • prace przygotowawcze pod obsianie terenów płaskich przy zbiornikach ZRI – 8 i ZRI-1
 • humusowanie skarp zbiornika ZRI-1
 • humusowanie przeciwskarp
 • humusowanie przeciwskarp pod ułożenie geokraty
 • wykonanie wykopu makroniwelacji ZRI-6
 • ułożenie kostki granitowej
 • wykonanie przepustu PEHD fi600
 • wykonanie nasypu z gliny
 • wykonanie wykopu
 • wywóz gliny na odkład
 • hydroobsiew przeciwskarp
 • wykonanie warstwy mrozoochronnej gr. 22 cm
 • wykonanie warstwy C50/30 gr. 22 cm
 • rozbiórka podbudowy niebitumicznej
 • wykonanie ścieku przykrawędziowego monolitycznego
 • ustawienie obrzeży 8x30 cm
 • ustawienie krawężnika  na ławie z betonu C12/15
 • koszenie trawy na odcinku B

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 WE-1:

 • podwieszenie kap chodnikowych
 • przygotowanie nisz dylatacyjnych do montażu urządzeń dylatacyjnych P4 JP
 • zasypka murów oporowych M1 M2 M3 M4
 • zasypka przyczółków
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego
 • betonowanie ścianki zaplecznej P1 JL
 • szalowanie ścianki zaplecznej P1 JP
 • szalowanie ścianki zaplecznej P1 JL

WD-2:

 • montaż desek gzymsowych, kap chodnikowych
 • zbrojenie stalą kap chodnikowych
 • betonowanie kap chodnikowych
 • spoinowanie desek gzymsowych i krawężników

WE-3:

 • montaż krawężnika
 • zbrojenie stalą kap chodnikowych
 • montaż desek gzymsowych, kap  chodnikowych

WD-4:

 • szalowanie nadbudów murów oporowych M1 M3 etap II
 • montaż deski gzymsowej na nadbudowach murów oporowych M1 M3
 • zbrojenie nadbudów murów oporowych M1 M3 - etap II
 • układanie żywicy na kapach chodnikowych
 • przygotowanie podłoża pod żywicę na kapach
 • przygotowanie podłoża pod ustrój JL JP pod izolację grubą (pod kapami) – śrutowanie
 • betonowanie nadbudów murów oporowych M1 M3 – etap I

WD-5:

 • szalowanie płyt przejściowych P1 P2
 • montaż krawężnika
 • zbrojenie stalą nisz dylatacyjnych
 • zbrojenie stalą płyt przejściowych P1 P2
 • szalowanie nisz dylatacyjnych
 • betonowanie płyt przejściowych P1 P2

PZ-6:

 • szalowanie ścianek zaplecznych P1 P4 JP
 • izolacja gruba kap chodnikowych JL
 • betonowanie ścianek zaplecznych P1 P4 JP
 • montaż krawężnika
 • przygotowanie podłoża ustroju nośnego JL JP pod izolację grubą (pod kapami) – śrutowanie
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego M1 M3 M4
 • rozszalowanie ścianek zaplecznych P1 P4 JP

WE-7.1:

 • przygotowanie podłoża ustroju JL JP pod izolację grubą (pod kapami) – śrutowanie
 • izolacja gruba pod kapami chodnikowymi JL JP
 • prefabrykacja zbrojenia kap chodnikowych
 • zasypka przyczółka P1 P2
 • zasypka murów oporowych M1 M2
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego M1 M2

M-7.2:

 • prefabrykacja zbrojenia kap chodnikowych
 • przygotowanie podłoża ustroju JL JP pod izolację grubą (pod kapami) – śrutowanie
 • ściana oporowa z gruntu zbrojonego M2
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego M3 M4 M5
 • izolacja gruba pod kapami chodnikowymi JP
 • zasypka przyczółka P1 P3
 • zasypka murów oporowych M2 M3 M4 M5

WE-8:

 • zasypka przyczółka P1
 • zasypka murów oporowych M1 M2
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego
 • zbrojenie stalą ścianek zaplecznych P1 P2 JL JP
 • montaż krawężnika
 • dreny podłużne za krawężnikami
 • montaż kotew talerzowych
 • szalowanie ścianek zaplecznych P2
 • prefabrykacja zbrojenia kap chodnikowych
 • montaż desek gzymsowych JL

PZ-9:

 • przygotowanie podłoża ustroju JL JP pod izolację grubą (pod kapami) – śrutowanie
 • zasypka przyczółka P1 P2
 • zasypka muru oporowego M1 M2 M3 M4
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego

WE-10:

 • przygotowanie podłoża ustroju JL JP pod izolację grubą (pod kapami) – śrutowanie
 • zbrojenie stalą płyty przejściowej P1

WD-11:

 • wykonanie chudego betonu pod stopień monolityczny S1
 • przygotowanie podłoża ustroju JL JP pod izolację grubą (pod kapami) – śrutowanie
 • betonowanie nadbudów murów oporowych M3 - etap II
 • zbrojenie stalą kap chodnikowych za dylatacją
 • betonowanie kap chodnikowych za dylatacją
 • zbrojenie nadbudów murów oporowych M3 M4 – etap II
 • spoinowanie desek gzymsowych i krawężników
 • układanie żywicy na kapach chodnikowych – warstwa wierzchnia
 • przygotowanie podłoża pod żywicę na oczepach murów oporowych M1 M M3 M4
 • przygotowanie podłoża pod żywicę kap chodnikowych – śrutowanie
 • przygotowanie podłoża pod izolację na kapach chodnikowych
 • betonowanie nadbudów murów oporowych M1 M2 - etap II
 • montaż desek gzymsowych M1 M2 M3 M4
 • izolacja gruba ustroju nośnego

Przepust w km 3+300:

 • szalowanie fundamentu pomostu dla zwierząt
 • zbrojenie stalą pomostu dla zwierząt

Przepust w km 1+901,5:

 • betonowanie pomostu dla zwierząt
 • szalowanie pomostu dla zwierząt

Przepust w km 10+246:

 • izolacja cienka pomostu
 • wykop pod fundament pomostu dla zwierząt

Przepust w km 10+346:

 • prefabrykacja zbrojenia fundamentu pomostu

Przepust w km 10+546:

 • prefabrykacja zbrojenia fundamentu pomostu

 ROBOTY BRANŻOWE:

 • oświetlenie – odcinek A
 • kolizja 3 WN w km 10+200
 • budowa przykanalika Dn 200 w km 8+470 – 8+740
 • wykonanie wylotów  w km 8+470 – 8+740
 • studnie Dn1200 – KD 49
 • kanalizacja deszczowa z rur PP 400 SN8 – KD 49
 • kanalizacja deszczowa z rur PP 300 SN8 – KD 49
 • wykonanie wpustów drogowych w km 0+347 – 0+352 oraz 8+470 – 8+740