PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 28.05.2018 DO 03.06.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

 ROBOTY DROGOWE:

 • ułożenie ścieków skarpowych
 • umocnienie dna rowu – wylot ze ścieku skarpowego
 • wykonanie podbudowy stabilizowanej cementem C8/10 gr. 20 cm
 • wykonanie ogrodzenia drogowego – ustawienie słupków
 • humusowanie skarp
 • wykonanie GWN
 • wykonanie nasypu
 • wykonanie podbudowy C50/30 gr. 22 cm
 • wykonanie makroniwelacji zbiornika ZRI-7
 • umocnienie dna rowu elementami betonowymi
 • wykonanie nasypu z gliny
 • wykonanie wykopu
 • wykonanie wykopu – przebieranie kamieni
 • wykonanie stabilizacji podłoża w wykopie
 • wykonanie podłoża pod podbudowę C5/6
 • zagęszczenie warstwy C50/30
 • ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm
 • wykonanie krawężnika betonowego
 • naprawa usterek na odcinku B

 OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 WE-1:

 • montaż podwieszenia kap chodnikowych
 • montaż desek gzymsowych JL
 • prefabrykacja zbrojenia kap chodnikowych
 • zasypka murów oporowych M3 M4
 • zasypka przyczółków P4
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego M3 M4
 • betonowanie ścianki zaplecznej P1 JP
 • szalowanie ścianki zaplecznej P1 JP
 • zbrojenie stalą kap chodnikowych JL
 • rozszalowanie ścianki zaplecznej P1 JL

WD-2:

 • przygotowanie podłoża pod izolację grubą kap chodnikowych – śrutowanie
 • demontaż powieszenia kap chodnikowych
 • montaż dylatacji pozornych kap chodnikowych

WE-3:

 • montaż kotew ekranów na kapach chodnikowych
 • montaż dylatacji pozornych kap chodnikowych
 • wykonanie chudego betonu pod kapy chodnikowe na skrzydełkach
 • betonowanie kap chodnikowych
 • montaż desek gzymsowych
 • spoinowanie desek gzymsowych kap chodnikowych

WD-4:

 • montaż deski gzymsowej na nadbudowach murów oporowych M1 M3
 • betonowanie nadbudów murów oporowych M1 M3 – etap II

WD-5:

 • montaż krawężnika
 • montaż podwieszenia kap chodnikowych
 • betonowanie nisz dylatacyjnych P1 P2

PZ-6:

 • montaż dylatacji JL
 • montaż krawężnika JL
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego M1 M2 M3 M4
 • zasypka muru oporowego M1 M2 M3 M4
 • zasypka przyczółka P1 P4

WE-7.1:

 • zasypka przyczółka P1 P2
 • zasypka murów oporowych M1 M2
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego M1 M2

M-7.2:

 • ściana oporowa z gruntu zbrojonego M1 M2 M3 M4
 • zasypka przyczółka P1 P3
 • zasypka murów oporowych M1 M2 M3 M4

WE-8:

 • rozszalowanie ścianki zaplecznej P2
 • szalowanie ścianek zaplecznych P1 JL
 • dreny podłużne za krawężnikami
 • betonowanie ścianki zaplecznej P2 JP
 • montaż desek gzymsowych JL JP

PZ-9:

 • zasypka przyczółka P1 P2
 • zasypka muru oporowego M1 M2 M3 M4
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego

WE-10:

 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego M3 M4
 • zbrojenie stalą płyty przejściowej P1 JL

WD-11:

 • wykonanie chudego betonu pod stopień monolityczny S3
 • betonowanie stopnia monolitycznego S1

Przepust w km 3+300:

 • szalowanie fundamentu pomostu dla zwierząt
 • betonowanie fundamentu pomostu dla zwierząt

Przepust w km 1+901,5:

 • montaż schodów monolitycznych
 • betonowanie stopnia monolitycznego
 • szalowanie stopnia monolitycznego
 • zbrojenie stalą stopnia monolitycznego
 • prace wykończeniowe

Przepust w km 10+346:

 • prefabrykacja zbrojenia fundamentu pomostu

Przepust w km 10+546:

 • prefabrykacja zbrojenia fundamentu pomostu

 ROBOTY BRANŻOWE:

 • kolizja 4 WN – przebudowa światłowodu
 • oświetlenie – DW653
 • budowa przykanalika Dn 200 w km 8+900 – 9+200
 • wykonanie wylotów na łącznicy L02
 • studnie Dn1200 – KD 49
 • wykonanie wpustów drogowych – KD 34
 • kanalizacja deszczowa z rur PP 500 SN8 – KD 49
 • budowa przykanalika Dn 200 – KD 34 i DW653
 • wykonanie wpustów drogowych – DW653 oraz S-61 w km 8+900 – 9+200