PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 05.06.2017 DO 11.06.2017

12.06.2017

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

 

ROBOTY DROGOWE:

 • zdjęcie humusu
 • wykonanie wykopów
 • wykonanie nasypów
 • podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 grubości 15 cm
 • przepust żelbetowy φ 1,20 m
 • wymiana gruntu
 • warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
 • przepusty PEHD φ0,60 m

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 • WE-1
  • Zbrojenie stalą klasy AIIIN korpus przyczółka P1 i filar P2
  • Montaż deskowania do betonowania podpór P1
  • Betonowanie podpór P1
  • Wykonanie wykopów fundamentowych F3
 • WE-3
  • Zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament P2
 • WD-4
  • Zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament P1 i P2
  • Betonowanie fundamentów P1 i P2
  • Montaż deskowania do betonowania fundamentów P2
 • PZ-6
  • Montaż instalacji odwodnienia P1
 • WE-7.1
  • Wykonanie wykopów fundamentowych P1
  • Wymiana gruntu
  • Beton niekonstrukcyjny P1
  • Zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament
 • M-7.2
  • Umocnienie dna rzeki
  • Umocnienie skarp koryta
  • Profilowanie koryta rzeki
 • WE-10
  • Montaż deskowania do betonowania podpór P2
  • Betonowanie podpór P2
 • PZ-12
  • Pielęgnacja betonu ustroju nośnego
  • Ściany oporowe z gruntu zbrojonego
  • Zasypka przyczółków i przyczółków
  • Drenaż
 • WE-13
  • Zasypanie wykopów z zagęszczeniem
  • Betonowanie fundamentów muru oporowego P2
  • Montaż deskowania do betonowania ustroju nośnego
  • Zbrojenie stalą klasy AIIIN ustrój nośny

 

ROBOTY BRANŻOWE:

 • kolizja 5nn w km 7+700
 • zasilanie ZK – odcinek B
 • wpust deszczowy – budowa przykanalika w km 10+829 – 10+864 i 12+354 – 12+411
 • kanał technologiczny – odcinek A i B
 • ułożenie kabli oświetleniowych – węzeł rondo DK8 (SO4)
 • przykanalik wpustu w km 10+829 – 10+864 i 12+354 – 12+411