PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 04.06.2018 DO 10.06.2018

11.06.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

ROBOTY DROGOWE:

 • humusowanie skarp i przeciwskarp
 • roboty przygotowawcze – rekultywacja terenu płaskiego
 • ułożenie ścieków skarpowych
 • umocnienie dna rowu – wylot ze ścieku skarpowego
 • wykonanie ogrodzenia drogowego – montaż siatki
 • umocnienie skarpy przy przepuście żelbetowym obrukiem kamiennym
 • wykonanie podbudowy stabilizowanej cementem C8/10 gr. 20 cm
 • wykonanie wykopu - makroniwelacji na Węźle Suwałki Zachód
 • wykonanie podbudowy z kruszywa C50/30 gr. 22 cm
 • ściek trójkątny z elementów prefabrykowanych na ławie z betonu C12/15
 • wykonanie stabilizacji C1,5/2 gr. 20 cm
 • umocnienie dna rowu – wylot ze ścieku skarpowego
 • umocnienie dna rowu elementami betonowymi
 • wykonanie nasypu
 • wykonanie GWN
 • wykonanie nasypu z gliny
 • wykonanie warstwy mrozoochronnej
 • wykonanie ogrodzenia drogowego – ustawienie słupków
 • wykonanie ścieku skarpowego
 • wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P
 • wykonanie warstwy wiążącej AC 16 W
 • ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm
 • wykonanie połączenia ścieku trójkątnego ze studzienką ściekową
 • wykonanie stabilizacji C1,5/2 gr. 15 cm

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

WE-1:

 • montaż krawężnika JL
 • montaż desek gzymsowych JL
 • zasypka murów oporowych M1 M2
 • zasypka przyczółków P1
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego M1 M2
 • montaż dylatacji JL
 • wykonanie chudego betonu pod płyty przejściowe P4 JL JP
 • ułożenie rur osłonowych za podporą P1
 • zbrojenie stalą kap chodnikowych JL
 • zbrojenie stalą płyty przejściowej P4 JL JP
 • montaż podwieszenia kap chodnikowych
 • izolacja gruba ścianki zaplecznej P4 JL JP

WD-1a:

 • szalowanie ustroju nośnego

WD-4:

 • izolacja gruba ustroju nośnego
 • zbrojenie stalą nadbudów murów M2 M4
 • wykonanie asfaltu twardolanego

WD-5:

 • montaż desek gzymsowych
 • montaż zbrojenia kap chodnikowych
 • spoinowanie desek gzymsowych
 • betonowanie kap chodnikowych

PZ-6:

 • montaż kotew talerzowych JL
 • zbrojenie stalą kap chodnikowych  JL
 • drenaż podłużny za krawężnikami
 • montaż krawężnika JL
 • prefabrykacja zbrojenia kap chodnikowych
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego M1 M2 M3 M4
 • zasypka muru oporowego M1 M2 M3 M4
 • zasypka przyczółka P1 P4
 • szalowanie kap chodnikowych JL

WE-7.1:

 • montaż kotew talerzowych
 • montaż podwieszenia desek gzymsowych
 • montaż krawężników
 • zasypka przyczółka P1 P2
 • zasypka murów oporowych M1 M2
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego M1 M2

M-7.2:

 • ściana oporowa z gruntu zbrojonego M2 M3 M4 M5
 • zasypka przyczółka P1 P3
 • zasypka murów oporowych M2 M3 M4 M5

WE-8:

 • szalowanie ścianek zaplecznych P1 JL JP
 • betonowanie ścianki zaplecznej P1 JL JP
 • montaż dylatacji P2 JL JP

PZ-9:

 • zasypka przyczółka P1 P2
 • zasypka muru oporowego M1 M2 M3 M4
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego

WE-10:

 • betonowanie płyt przejściowych P1 JL JP – etap I
 • betonowanie płyt przejściowych P1 JL JP – etap II
 • izolacja cienka płyt przejściowych P1 P2
 • montaż wież pod oczepy murów oporowych

WD-11:

 • spoinowanie desek gzymsowych na oczepach murów oporowych
 • betonowanie stopnia monolitycznego S2
 • demontaż podwieszenia deski gzymsowej
 • asfalt twardolany

Przepust w km 3+300:

 • wykonania betonu wyrównawczego pod stopnie monolityczne

Przepust w km 1+901,5:

 • profilowanie rowu
 • betonowanie prefabrykatów pomostów dla zwierząt
 • prace wykończeniowe

 ROBOTY BRANŻOWE:

 • oświetlenie – DW653 i S-61 km 0+485 – 0+525
 • budowa przykanalika Dn 200 – S-61 w km 0+495 – 0+527 i 10+205 – 10+370 oraz DW653
 • wykonanie wpustów drogowych – S-61 w km 0+495 – 0+527 i 10+205 – 10+370 oraz DW653
 • studnie Dn1200 – KD 49
 • kanalizacja deszczowa z rur PP 500 SN8 – KD 49
 • wykonanie wylotów – S-61 km 2+400 – 2+800 oraz DW653