PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 12.06.2017 DO 18.06.2017

19.06.2017

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

 

ROBOTY DROGOWE:

 • zdjęcie humusu
 • wykonanie wykopów
 • wykonanie nasypów
 • wykonanie nawierzchni bitumicznej
 • wykonanie wykopów (rowy)
 • podbudowa związana spoiwem hydraulicznym C5/6 gr. 15 cm
 • wykonanie GWN

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 • WE-1:
  • Zbrojenie stalą klasy AIIIN korpus przyczółka P1 i filar F2
  • Montaż deskowania do betonowania filarów
  • Betonowanie podpór P1
  • Wykonanie wykopów fundamentowych F3
 • WE-3:
  • Zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament P2
  • Montaż deskowania do betonowania fundamentów
  • Betonowanie fundamentów P2
 • WD-4
  • Montaż deskowania do betonowania podpór P1
  • Zbrojenie stalą klasy AIIIN korpus przyczółka P1
 • PZ-6
  • Wykonanie wykopów fundamentowych P1
 • WE-7.1
  • Wykonanie wykopów fundamentowych P2
  • Zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament P1
  • Betonowanie fundamentów P1
 • M-7.2 – Melioracje
  • Umocnienie dna rzeki
  • Umocnienie skarp koryta
  • Profilowanie koryta rzeki
 • WE-8
  • Wykonanie wykopów fundamentowych P1
  • Wymiana gruntu P2
 • WE-10
  • Montaż deskowania do betonowania podpór
  • Betonowanie podpór P2
 • WD-11
  • Wykonanie wykopów fundamentowych P1
  • Beton niekonstrukcyjny P1
 • Przepust w km 3+300
  • Prefabrykaty betonowe przepustów
 • PZ-12
  • Wykonanie izolacji grubej
  • Beton niekonstrukcyjny
  • Ściany oporowe z gruntu zbrojonego
  • Zasypka przyczółków i murów oporowych
 • WE-13
  • Wykonanie wykopów fundamentowych muru oporowego
  • Wymiana gruntu pod murami oporowymi
  • Zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament murów oporowych
  • Beton niekonstrukcyjny M1 i M2
  • Betonowanie fundamentów murów oporowych
  • Montaż deskowania do betonowania ustroju nośnego
  • Zbrojenie stalą klasy AIIIN ustroju nośnego
  • Betonowanie ustroju nośnego

 

ROBOTY BRANŻOWE:

 • kolizja T-TK (PKP) w km 0+431
 • kolizja 7SN w km 10+050 – 10+300
 • kolizja 7SN w km 10+050 – 10+400
 • wpust z wylotem do rowu - budowa przykanalika - Łącznica Węzła ’’Suwałki Płn.’’
 • Wpusty uliczne – studnie - Łącznica Węzła ’’Suwałki Płn.’’
 • studnie DN1200 – odcinek A
 • kanalizacja deszczowa z rur PP300 SNB – odcinek A
 • ułożenie kabli oświetleniowych – odcinek A
 • zasilanie urządzeń na trasie KSZR 3 – odcinek A