PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 11.06.2018 DO 17.06.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

 ROBOTY DROGOWE:

 • humusowanie skarp i przeciwskarp
 • montaż geosiatki na skarpach powyżej 5 m
 • wykonanie podbudowy stabilizowanej cementem C8/10 gr. 20 cm
 • ułożenie ścieków skarpowych
 • uzupełnienie pobocza i pasa rozdziału
 • ustawienie krawężnika kamiennego 15x30 na ławie z betonu C12/15
 • umocnienie dna rowu – wylot ze ścieku skarpowego
 • wykonanie ścieku skarpowego
 • wykonanie nasypu
 • wykonanie podbudowy z kruszywa C50/30 gr. 22 cm
 • wykonanie nawierzchni z betonu cementowego C35/45 gr.29cm
 • powierzchniowe utrwalenie geowłókniną
 • wykonanie podbudowy stabilizowanej cementem C5/6 gr. 15 cm
 • wykonanie wykopu
 • wykonanie wykopu - makroniwelacji na Węźle Suwałki Zachód
 • wykonanie nasypu - GWN
 • wykonanie warstwy mrozoochronnej
 • umocnienie dna rowu – wylot ze ścieku skarpowego
 • wykonanie połączenia ścieku trójkątnego ze studzienką ściekową
 • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego C50/30 gr.15cm
 • wykonanie stabilizacji C1,5/2 gr. 15cm
 • wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P
 • wykonanie warstwy wiążącej AC 16 W
 • wykonanie warstwy ścieralnej AC 11S
 • wykonanie warstwy ścieralnej AC 8S
 • wykonanie rowu umocnionego elementami betonowymi

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 WE-1:

 • szalowanie płyt przejściowych P4 JL JP
 • szalowanie nisz dylatacyjnych
 • zbrojenie stalą nisz dylatacyjnych
 • betonowanie nisz dylatacyjnych
 • wykonanie chudego betonu pod płyty przejściowe P1 JL JP
 • betonowanie płyt przejściowych P4 JL JP
 • zbrojenie stalą płyty przejściowej P4 JL JP
 • zbrojenie stalą kap chodnikowych JL
 • montaż desek gzymsowych JL

WD-1a:

 • szalowanie ustroju nośnego

WD-2:

 • układanie żywicy na kapach chodnikowych
 • zasypka przyczółka P2
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego M3 M4
 • zasypka murów oporowych M3 M4

WE-3:

 • układanie żywicy na kapach chodnikowych i nadbudowach murów oporowych
 • wykonanie dylatacji poziomych na kapach chodnikowych i nadbudowach murów oporowych

WD-4:

 • betonowanie nadbudów murów M2 M4 – etap I
 • montaż kotew pod bariery energochłonne
 • zbrojenie stalą nadbudów murów M2 M4 – eta II
 • ułożenie żywicy na nadbudowach murów oporowych M1 M3
 • szalowanie nadbudów murów oporowych M1 M2 M4

WD-5:

 • wykonanie dylatacji kap chodnikowych
 • śrutowanie kap chodnikowych
 • wykonanie materaca kruszywowego P1 P2
 • spoinowanie desek gzymsowych ustroju nośnego

PZ-6:

 • montaż desek gzymsowych JL
 • montaż kotew talerzowych JL
 • dreny podłużne za krawężnikami
 • montaż zbrojenia kap chodnikowych
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego
 • zasypka muru oporowego M1 M2 M3 M4
 • zasypka przyczółka P1 P4
 • szalowanie wnęk dylatacyjnych
 • zbrojenie stalą wnęk dylatacyjnych

WE-7.1:

 • montaż kotew talerzowych
 • dreny podłużne za krawężnikami
 • montaż podwieszenia desek gzymsowych
 • montaż desek gzymsowych
 • montaż zbrojenia kap chodnikowych
 • zasypka przyczółka P1 P2
 • zasypka murów oporowych M1 M2
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego

M-7.2:

 • szalowanie ścianki zaplecznej P3 JL JP
 • ściana oporowa z gruntu zbrojonego
 • zbrojenie stalą ścianki zaplecznej P3 JL JP
 • zasypka przyczółka P1 P3
 • zasypka murów oporowych M2 M3 M4 M5

WE-8:

 • rozszalowanie ścianek zaplecznych P1 JL JP
 • zasypka murów oporowych M1 M2
 • ściana oporowa z gruntu zbrojonego M1 M2
 • zasypka przyczółka P1
 • szalowanie wnęk dylatacyjnych
 • zbrojenie kap chodnikowych

PZ-9:

 • wykonanie chudego betonu pod płyty przejściowe
 • zbrojenie stalą płyt przejściowych
 • wykonanie izolacji grubej

WE-10:

 • betonowanie nadbudów murów oporowych M1 M2 M3 M4 – etap I
 • zbrojenie stalą nadbudów murów oporowych M1 M2 M3 M4 – etap I
 • montaż podwieszenia desek gzymsowych

WD-11:

 • gruntowanie oczepów murów oporowych M1 M2 M3 M4
 • wykonanie otworów pod montaż barier energochłonnych
 • montaż wpustów ściekowych
 • montaż prefabrykowanych ścieków przykrawężnikowych
 • wykonanie próbnego obciążenia

Przepust w km 3+300:

 • betonowanie stopnia monolitycznego

Przepust w km 10+346:

 • wykonanie wykopów pod pomosty dla zwierząt
 • wykonanie chudego betonu pod pomosty dla zwierząt i stopnia monolitycznego

Przepust w km 10+546:

 • wykonanie wykopu pod pomost dla zwierząt
 • wykonanie chudego betonu pod pomost dla zwierząt i stopnia monolitycznego
 • zbrojenie stalą fundamentów pomostów dla zwierząt
 • szalowanie fundamentów pomostów dla zwierząt

 ROBOTY BRANŻOWE:

 • kanał teletechniczny – przejście poprzeczne w km 8+186
 • wejście do tablicy zmiennej treści od studni 36
 • budowa przykanalika Dn 200 – S-61 w km 8+107 - 8+185
 • wykonanie wpustów drogowych – S-61 w km 8+107 – 8+185
 • studnie Dn 1500 – KD 49
 • studnie Dn1200 – KD 49, KD 3a, KD 3b, KD 3c, KD 3d, KD 47a
 • wpusty kanalizacyjne – KD45, KD 3a, KD 3b, KD 3c, KD 3d
 • kanalizacja deszczowa z rur PP 200 SN8 – KD 3a, KD 3b, KD 3c, KD 3d, KD 45
 • kanalizacja deszczowa z rur PP 300 SN8 – KD 47a, KD 45, KD 3a, KD 3b, KD 3c, KD 3d
 • kanalizacja deszczowa z rur PP 400 SN8 – KD 45
 • kanalizacja deszczowa z rur PP 500 SN8 – KD 49
 • kanalizacja deszczowa z rur PP 600 SN8 – KD 49
 • wykonanie wylotów – S-61 km 2+400 – 2+800