PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 18.06.2018 DO 24.06.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

 ROBOTY DROGOWE:

 • montaż geosiatki na skarpach
 • wykonanie nawierzchni z betonu cementowego C35/45 gr.29cm
 • powierzchniowe utrwalenie geowłókniną
 • wykonanie nasypu
 • wykonanie podbudowy stabilizowanej cementem C8/10 gr. 20 cm
 • wykonanie wykopu - makroniwelacji na Węźle Suwałki Zachód
 • wykonanie podbudowy z betonu C16/20 gr. 20 cm
 • ustawienie krawężnika kamiennego 15x30 na ławie z betonu C12/15
 • ustawienie krawężnika kamiennego 15x22 na ławie z betonu C12/15
 • ułożenie kostki kamiennej 9/11
 • wykonanie wykopu
 • wykonanie warstwy wiążącej AC 16 W
 • wykonanie warstwy ścieralnej AC 8S
 • wykonanie GWN
 • wykonanie podbudowy stabilizowanej cementem C5/6 gr. 15 cm
 • wykonanie warstwy mrozoochronnej
 • wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P
 • wykonanie warstwy ścieralnej AC 11S
 • wykonanie wlotów do ścieku skarpowego
 • ułożenie ścieków skarpowych
 • humusowanie skarp
 • wykonanie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych typu korytkowego D8
 • umocnienie dna rowu – wylot ze ścieku skarpowego - obrukowanie
 • umocnienie skarp nasypu geosiatką antyerozyjną

 OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 WE-1:

 • szalowanie płyt przejściowych P1 JL JP
 • szalowanie nisz dylatacyjnych P4 P1 JP
 • zbrojenie stalą nisz dylatacyjnych P4 P1 JP
 • betonowanie nisz dylatacyjnych P1 P4 JP
 • montaż kolektora odwodnienia JL JP
 • montaż dylatacji P1 P4 JP
 • betonowanie płyt przejściowych P1 JL JP
 • zbrojenie stalą płyty przejściowej P1 JL JP
 • betonowanie kap chodnikowych JL
 • montaż desek gzymsowych

WD-1a:

 • szalowanie ustroju nośnego
 • zbrojenie stalą ustroju nośnego

WD-2:

 • zasypka przyczółka P1, P2
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego M1 M2 M3 M4
 • zasypka murów oporowych M1 M2 M3 M4

WD-4:

 • betonowanie nadbudów murów M2 M4 – etap II
 • montaż desek gzymsowych
 • wykonanie barier ochronnych na obiektach mostowych
 • szalowanie nadbudów murów oporowych M2 M4 – etap II

WD-5:

 • demontaż podwieszenia kap chodnikowych

WE-7.1:

 • betonowanie kap chodnikowych JL JP
 • zasypka przyczółka P1 P2
 • zasypka murów oporowych M1 M2
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego

M-7.2:

 • szalowanie ścianki zaplecznej P3 JL JP
 • ściana oporowa z gruntu zbrojonego M1 M M3 M4 M5
 • montaż kotew talerzowych
 • zbrojenie stalą ścianki zaplecznej P3 JL JP
 • zasypka przyczółka P1 P3
 • zasypka murów oporowych M2 M3 M4 M5

WE-8:

 • szalowanie wnęk dylatacyjnych P2
 • wykonanie betonu wyrównawczego pod płyty przejściowe P1 JL JP
 • betonowanie kap chodnikowych
 • zbrojenie stalą płyt przejściowych P1 JL JP
 • montaż dylatacji P1

PZ-9:

 • betonowanie płyt przejściowych P2 JL JP
 • szalowanie płyt przejściowych P2 JL JP
 • zbrojenie stalą płyt przejściowych P1 JL JP

WE-10:

 • betonowanie nadbudów murów oporowych M2 M4 – etap II
 • zbrojenie stalą nadbudów murów oporowych M1 M2 M3 M4
 • montaż deski gzymsowej M1 M4

WD-11:

 • montaż odwodnienia
 • układanie nawierzchni jezdni – warstwa ścieralna
 • wykonanie przeciwspadków
 • umocnienie skarp i powierzchni poziomych
 • montaż schodów
 • montaż barier ochronnych

Przepust na DD-04 w km 1+901,5:

 • zbrojenie pomostu dla zwierząt
 • umocnienie dna rowu
 • wykonanie prac przy pomoście dla zwierząt

Przepust w km 10+546:

 • betonowanie fundamentów pomostu dla zwierząt i stopnia monolitycznego

 ROBOTY BRANŻOWE:

 • kanał teletechniczny w km 0+000 – 1+600
 • wykonanie wylotów w km 3+445 – 3+537 i 8+820
 • budowa przykanalika Dn 200 w km 8+820 i DW653
 • wykonanie wpustów drogowych w km 8+820 i DW653
 • studnie Dn1200 – KD 3b, KD 3c, KD 17a, KD 17c
 • wpusty kanalizacyjne – KD47a, KD 3b, KD 3d, KD 17a, KD 17c
 • kanalizacja deszczowa z rur PP 200 SN8 – KD 3b, KD 3d, KD 17a, KD 17c, KD 47a
 • kanalizacja deszczowa z rur PP 300 SN8 – KD 3b, KD 3d, KD 17a, KD 17c