PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 25.06.2018 DO 01.07.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

 ROBOTY DROGOWE:

 • wykonanie nawierzchni z betonu cementowego C35/45 gr.29cm
 • wykonanie nasypu
 • wykonanie wykopu – makroniwelacja na Węźle Suwałki Zachód
 • ułożenie kostki kamiennej 9/11
 • wykonanie warstwy mrozoochronnej
 • wykonanie podbudowy C50/30 gr. 22cm
 • zamulenie kostki na rondzie R1
 • wykonanie wykopu
 • wykonanie warstwy wiążącej AC 16 W
 • wykonanie warstwy ścieralnej AC 8S
 • wykonanie podbudowy stabilizowanej cementem C5/6 gr. 20 cm
 • umocnienie dna rowu elementami betonowymi
 • umocnienie dna rowu – wylot ze ścieku skarpowego - obrukowanie
 • obrukowanie przepustów PEHD
 • ułożenie ścieków skarpowych
 • umocnienie skarp geosiatkami
 • wykonanie hydroobsiewu
 • obsianie skarp mieszanką traw
 • wykonanie wlotu do ścieku skarpowego z kostki betonowej
 • humusowanie skarp
 • roboty przygotowawcze pod obsianie terenów płaskich

 OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 WE-1:

 • montaż krawężnika JP
 • montaż podwieszenia kap chodnikowych
 • izolacja gruba ścianek zaplecznych P1 P4 JP
 • zbrojenie stalą kap chodnikowych JL JP
 • betonowanie kap chodnikowych JL KW

WD-1a :

 • zbrojenie stalą ustroju nośnego
 • montaż bloków kotwiących i osłonek kabli sprężających
 • szalowanie ustroju nośnego

WD-2 :

 • wykonanie betonu niekonstrukcyjnego pod płyty przejściowe P1 P2
 • izolacja gruba ustroju
 • przygotowanie podłoża ustroju pod izolację grubą - śrutowanie

WD-4:

 • wykonanie betonu niekonstrukcyjnego pod kapami chodnikowymi i schodami
 • zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej
 • profilowanie terenu pod schody skarpowe
 • demontaż rusztowań pod nadbudowami M2 M4

WD-5:

 • przygotowanie podłoża ustroju pod izolację grubą – śrutowanie
 • przygotowanie do szalowania nadbudów murów oporowych
 • izolacja cienka płyt przejściowych P1 P2
 • izolacja gruba ustroju

PZ-6:

 • wykonanie betonu niekonstrukcyjnego pod płyty przejściowe P1 JL JP
 • zbrojenie stalą płyt przejściowych P1 JL JP
 • betonowanie płyt przejściowych P1 JL JP
 • betonowanie nisz dylatacyjnych JL
 • zbrojenie stalą nisz dylatacyjnych JL

WE-7.1:

 • wykonanie betonu niekonstrukcyjnego płyt przejściowych P1 JL JP
 • zbrojenie stalą płyt przejściowych P1 JL JP
 • izolacja gruba - oparcie płyty przejściowej
 • zasypka przyczółka P1 P2
 • zasypka murów oporowych M1 M2

M-7.2:

 • szalowanie ścianki zaplecznej P3 JL JP
 • ściana oporowa z gruntu zbrojonego M1 M M3 M4
 • montaż kotew talerzowych JP
 • betonowanie ścianki zaplecznej P3 JP JL
 • zasypka przyczółka P1
 • zasypka murów oporowych M1M2 M3 M4

WE-8:

 • szalowanie nisz dylatacyjnych P2 P1
 • zasypka murów oporowych M3 M4
 • zbrojenie stalą nisz dylatacyjnych P2 P1
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego M3 M4
 • zasypka przyczółka P2
 • betonowanie płyt przejściowych P1 JL JP
 • izolacja gruba - oparcie płyty przejściowej
 • montaż deski gzymsowej KWL

PZ-9:

 • betonowanie płyt przejściowych P1 JL JP – etap I i II
 • zbrojenie stalą płyt przejściowych P1 JL JP

WE-10:

 • betonowanie nadbudów murów oporowych M1 M3 – etap II
 • montaż desek gzymsowych na nadbudowach murów oporowych M1 M3
 • zbrojenie stalą nadbudów murów oporowych M1 M3
 • demontaż rusztowań pod nadbudowami M2 M4

WD-11:

 • umocnienie skarp i powierzchni poziomych
 • montaż schodów S2 S4
 • montaż balustrad na kapach i nadbudowach murów oporowych
 • prace porządkowe - czyszczenie konstrukcji

Przepust na DD-04 w km 1+901,5:

 • szalowanie pomostu dla zwierząt

Przepust w km 3+300:

 • profilowanie rowu
 • umocnienie skarp i dna rowu

Przepust w km 10+246:

 • wykop pod pomost dla zwierząt
 • wykonanie chudego betonu fundamentów pod pomosty dla zwierząt

Przepust w km 10+546:

 • profilowanie rowu
 • umocnienie skarp i dna rowu
 • izolacja cienka fundamentów pomostu

 ROBOTY BRANŻOWE:

 • wykonanie fundamentów pod oświetlenie w km 3+850 – 4+300
 • kanał teletechniczny - od studni 40 – 45 w km 3+900 – 4+400 oraz od studni 122-125 w km 11+700 – 12+050
 • wykonanie wylotów na DW653
 • studnie Dn1200 – KD 43a, KD 43b
 • wpusty kanalizacyjne – KD 49, KD 43a, KD 43b
 • kanalizacja deszczowa z rur PP 200 SN8 – KD 43a, KD 43b, KD 49
 • kanalizacja deszczowa z rur PP 300 SN8 – KD 43a, KD 43b, KD 49
 • studnie Dn1500 – KD 49
 • budowa przykanalika Dn 200 na DG 102026B
 • wykonanie wpustów drogowych na DG 102026B