PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 02.07.2018 DO 08.07.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

 ROBOTY DROGOWE:

 • przygotowanie terenu płaskiego pod obsianie mieszanką traw
 • wykonanie nawierzchni z betonu cementowego C35/45 gr.29cm
 • wykonanie warstwy poślizgowej – geowłóknina
 • umocnienie skarp nasypów geosiatką
 • wykonanie nasypu
 • uzupełnienie poboczy i pasa rozdziału
 • wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P
 • wykonanie warstwy wiążącej AC 16 W
 • wykonanie ścieku trójkątnego na ławie z betonu C12/15
 • wykonanie krawężnika betonowego 15x30 na ławie z betonu C12/15
 • wykonanie podbudowy C50/30 gr. 22cm
 • wykonanie wykopu
 • wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej cementem C8/10
 • wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej cementem C5/6
 • umocnienie dna rowu elementami betonowymi
 • położenie kruszywa C50/30

 OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 WE-1:

 • montaż krawężnika JP
 • przygotowanie podłoża pod szalowanie nadbudów murów oporowych M2 M3 M4
 • zbrojenie stalą kap chodnikowych JP

WD-1a :

 • montaż kotew talerzowych
 • montaż sączków
 • montaż wpustów
 • betonowanie ustroju nośnego
 • zbrojenie stalą ustroju nośnego

WD-2 :

 • szalowanie płyt przejściowych P1 P2
 • przygotowanie podłoża pod szalowanie nadbudów murów oporowych M1 M2
 • zbrojenie stalą płyt przejściowych P1 P2

WE-3:

 • wykonanie betonu niekonstrukcyjnego pod schody S1 S2 S4
 • zbrojenie stalą stopni monolitycznych S1, S2, S4
 • izolacja cienka nadbudów M1 M2 M3 M4

WD-4:

 • izolacja cienka nadbudów M1 M2 M3 M4
 • montaż krawężnika na kapach etap II
 • montaż zbrojenia na kapach etap II
 • montaż desek gzymsowych na kapach etap II
 • montaż sączków
 • montaż wpustów
 • montaż ścieków przykrawężnikowych
 • betonowanie kap chodnikowych - etap II
 • wykonanie betonu niekonstrukcyjnego pod schody skarpowe S1 S2
 • zbrojenie stalą schodków monolitycznych S1, S2
 • betonowanie stopni monolitycznych S1, S2

WD-5:

 • montaż zbrojenia nadbudów etap I M2, M3
 • szalowanie nadbudów M2, M3
 • wykonanie betonu niekonstrukcyjnego nadbudów M1 M2 M3 M4

PZ-6:

 • betonowanie kap chodnikowych JL
 • wykonanie betonu niekonstrukcyjnego pod płyty przejściowe P4 JL JP
 • zbrojenie stalą płyt przejściowych P4 JL JP
 • montaż krawężnika JP
 • izolacja cienka płyty przejściowej P1

WE-7.1:

 • zbrojenie stalą płyt przejściowych P1 JL JP
 • betonowanie płyty przejściowej P1 - etap I
 • zasypka przyczółka P2

M-7.2:

 • szalowanie ścianki zaplecznej P1 JL JP
 • ściana oporowa z gruntu zbrojonego M1 M2 M3 M4
 • zbrojenie stalą ścianki zaplecznej P1 JL JP
 • zasypka przyczółka P1P3
 • zasypka murów oporowych M1M2 M3 M4

WE-8:

 • betonowanie nisz dylatacyjnych P1 P2 JP JL
 • betonowanie kap chodnikowych JL KW
 • wykonanie betonu niekonstrukcyjnego pod płyty przejściowe P2 JL JP
 • szalowanie nisz dylatacyjnych P2 P1

PZ-9:

 • montaż rusztowań pod nadbudowy murów

WE-10:

 • spoinowanie desek gzymsowych M1, M2, M3, M4
 • demontaż szalunków nadbudów M1, M2, M3, M4

WD-11:

 • montaż barier
 • umocnienie skarp i powierzchni poziomych
 • montaż studni
 • prace porządkowe - czyszczenie konstrukcji

Przepust na DD-04 w km 1+901,5:

 • betonowanie pomostu dla zwierząt
 • montaż punktów pomiarowo-kontrolnych

Przepust w km 3+300:

 • betonowanie prefabrykatów pomostu dla zwierząt
 • montaż punktów pomiarowo-kontrolnych

Przepust w km 10+246:

 • szalowanie stopni monolitycznych
 • zbrojenie stalą stopni monolitycznych
 • zbrojenie stalą fundamentów pomostu dla zwierząt
 • szalowanie fundamentów pomostu dla zwierząt
 • montaż punktów pomiarowo-kontrolnych

Przepust w km 10+346:

 • betonowanie fundamentów pomostu dla zwierząt
 • betonowanie stopnia monolitycznego
 • montaż punktów pomiarowo-kontrolnych

Przepust w km 10+546:

 • roboty wykończeniowe
 • montaż punktów pomiarowo-kontrolnych

ROBOTY BRANŻOWE:

 • wykonanie drenażu w km 10+185 – 10+403
 • wykonanie wylotów na DW653 oraz w km 10+250 – 10+550; 8+921 – 9+154 i 8+474 – 8+820
 • studnie Dn1200 – KD 49a, KD 47c, KD 50a, KD 50b
 • wpusty kanalizacyjne – KD 47c, KD 45, KD 49a, KD 50a. KD 50b, KD 43a, KD 43b
 • kanalizacja deszczowa z rur PP 200 SN8 – KD 43a, KD 43b, KD 45, KD 47c, KD 49a, KD 50a, KD 50b
 • kanalizacja deszczowa z rur PP 300 SN8 – KD 43a, KD 43b, KD 47c, KD 49a, KD 50a, KD 50b