PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 10.07.2017 DO 16.07.2017

17.07.2017

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

ROBOTY DROGOWE:

 • zdjęcie humusu
 • wykonanie wykopów
 • wykonanie nasypów
 • rozbiórka drogi o nawierzchni żwirowej
 • nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 gr. 29 cm SL, SP
 • wykonanie GWN
 • wymiana gruntu
 • warstwa mrozoochronna
 • ułożenie geowłókniny pod nawierzchnię z betonu cementowego C35/45 gr. 29 cm SL, SP
 • podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 22 cm
 • podbudowa stabilizowana cementem C5/6
 • przepusty PEHD φ0,60 m, φ0,40 m i φ0,80 m
 • umocnienie skarp i dna zbiornika geokratą wypełnione żwirem na geowłókninie
 • ułożenie krawężnika kamiennego 15x22 cm na rondzie R4 przy drodze krajowej nr 8

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

WE-1:

 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN – korpus P1, filar F3 i fundamenty P4
 • Montaż deskowania do betonowania filar F2 i podpór P1
 • Betonowanie filarów F2 i fundamentów P4
 • Izolacja cienka fundament F3
 • Zasypanie wykopów z zagęszczeniem fundament F3

WD-2:

 • Montaż deskowania do betonowania podpór P2
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN korpus przyczółka P2

WE-3:

 • Betonowanie fundamentów P1
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament P1 i ściana P2
 • Montaż deskowania do betonowania podpór P1 i P2

WD-4

 • Montaż deskowania do betonowania podpór P2
 • Demontaż deskowania do betonowania podpór P1
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN przyczółek P2

WD-5

 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament P1 i P2
 • Montaż deskowania do betonowania fundamentów P1 i P2

PZ-6

 • Ścianki szczelne F3
 • Montaż instalacji odwodnienia P4

WE-7.1

 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament P2 i ściana P1
 • Montaż deskowania do betonowanie podpór P1
 • Betonowanie fundamentów P2
 • Izolacja cienka na fundament P1
 • Wymiana gruntu pod murami oporowymi

M-7.2 – Melioracje

 • Umocnienie dna rzeki
 • Umocnienie skarp koryta
 • Profilowanie koryta rzeki

M-7.2

 • Wymiana gruntu pod mur oporowy i podporę F2
 • Odwodnienie wykopu

WE-8

 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN ściana P1
 • Wymiana gruntu P2

WE-10

 • Montaż deskowania do betonowania podpór P2
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN ścianę P2

WD-11

 • Montaż deskowania do betonowania podpór
 • Zasypanie wykopów z zagęszczeniem – fundament

Przepust w km 3+300

 • Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych
 • Położenie izolacji cienkowarstwowej

Przepust w km 10+546

 • Położenie prefabrykatów betonowych przepustów

WE-13

 • Zasypka przyczółków P1 i P2
 • Drenaż muru oporowego
 • Zasypka murów oporowych M1, M2, M3, M4
 • Mur oporowy P1, P2
 • Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych
 • Położenie izolacji cienkowarstwowej

 

ROBOTY BRANŻOWE:

 • Wyloty Dn200
 • Studnie DN1200 – odcinek A
 • Kanalizacja deszczowa z rur PP 400 – odcinek A
 • Kanalizacja deszczowa z rur PE 250  – odcinek A
 • Kanalizacja deszczowa z rur PP 500 – odcinek A
 • Zasilanie P1 – odcinek A
 • Kanalizacja deszczowa z rur PP 600 – odcinek B
 • Kanalizacja deszczowa z rur GRP Dn700  – odcinek B
 • Kanalizacja deszczowa z rur GRP Dn900  – odcinek B
 • Kanalizacja deszczowa – separatory i osadniki