PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 09.07.2018 DO 15.07.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

 ROBOTY DROGOWE:

 • humusowanie pasa rozdziału gr. 30 cm
 • przygotowanie terenu płaskiego pod obsianie mieszanką traw
 • wykonanie nawierzchni z betonu cementowego C35/45 gr.29cm
 • wykonanie warstwy poślizgowej – geowłóknina
 • umocnienie skarp nasypów geosiatką
 • uzupełnienie poboczy i pasa rozdziału
 • wykonanie pali fundamentowych pod ekrany E4 E5
 • montaż słupków ekranów E5
 • wykonanie podbudowy stabilizowanej cementem C8/10
 • wykonanie ścieku trójkątnego na ławie z betonu C12/15
 • rozbiórka drogi DW 653
 • wykonanie krawężnika betonowego 15x30 na ławie z betonu C12/15
 • ustawienie krawężnika kamiennego 15x30 na ławie z betonu C12/15
 • ustawienie krawężnika kamiennego 15x22 na ławie z betonu C12/15
 • wykonanie stabilizacja C1,5/2 gr. 20 cm
 • wykonanie podbudowy z betonu C16/20 gr. 20 cm
 • zdjęcie humusu
 • wykonanie nasypu
 • wykonanie przepustów fi800, fi600, fi400
 • obróbka wpustów deszczowych
 • wykonanie wykopu
 • wykonanie podbudowy C50/30 gr. 22cm
 • GWN
 • wykonanie podbudowy stabilizowanej cementem C5/6 gr. 15cm
 • umocnienie dna rowu elementami betonowymi
 • dosiew mieszanki traw na terenie płaskim na odcinku B

 OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 WE-1:

 • zbrojenie stalą kap chodnikowych JP
 • montaż desek gzymsowych na kapach chodnikowych JP

WD-1a :

 • pielęgnacja betonu ustroju
 • rozszalowanie stref zakotwień

WD-2 :

 • szalowanie płyt przejściowych P1 P2
 • rozszalowanie płyt przejściowych P1 P2
 • betonowanie płyt przejściowych P1 P2

WE-3:

 • rozszalowanie stopni monolitycznych S1 S2 S3 S4
 • betonowanie stopni monolitycznych S1 S2 S3 S4
 • szalowanie schodków S1 S2 S4

WD-4:

 • montaż sączków
 • montaż wpustów
 • montaż ścieków przykrawężnikowych
 • montaż schodów
 • spoinowanie desek gzymsowych na nadbudowach murów oporowych

WD-5:

 • montaż desek gzymsowych na nadbudowach murów oporowych
 • zbrojenie stalą nadbudowy murów oporowych M1 M2 M3 M4 - etap II
 • betonowanie  nadbudów M1 M2 M3 M4 - etap I i II

PZ-6:

 • szalowanie płyt przejściowych P4 JL JP
 • zbrojenie stalą płyt przejściowych P4 JL JP
 • betonowanie płyt przejściowych P4 JL JP

WE-7.1:

 • betonowanie płyty przejściowej P1 - etap II
 • zasypka przyczółka P2

M-7.2:

 • szalowanie ścianki zaplecznej P1 JL JP
 • wykonanie betonu niekonstrukcyjnego pod nadbudowy murów oporowych M4 M3
 • ściana oporowa z gruntu zbrojonego M1 M2 M3 M4
 • betonowanie ścianki zaplecznej P1 JP JL
 • zbrojenie stalą ścianki zaplecznej P1 JL JP
 • zasypka przyczółka P1P3
 • zasypka murów oporowych M1M2 M5

WE-8:

 • zbrojenie stalą płyt przejściowych P2
 • betonowanie nisz dylatacyjnych P1 JL P2 JP

PZ-9:

 • wykonanie betonu niekonstrukcyjnego nadbudów murów oporowych
 • betonowanie nadbudów murów oporowych - etap I
 • montaż deski gzymsowej na nadbudowach murów oporowych M1 M4
 • zbrojenie stalą nadbudów murów oporowych - etap I i II
 • wykonanie betonu niekonstrukcyjnego pod fundamenty pomostów dla zwierząt

Przepust na DD-04 w km 1+901,5:

 • montaż schodów skarpowych
 • przygotowanie podłoża pod izolację grubą płyty pomostu dla zwierząt
 • montaż punktów pomiarowo-kontrolnych

Przepust w km 3+300:

 • szalowanie pomostu dla zwierząt
 • roboty wykończeniowe
 • montaż schodów skarpowych
 • montaż punktów pomiarowo-kontrolnych

Przepust w km 10+246:

 • betonowanie fundamentu pomostu dla zwierząt
 • betonowanie stopni monolitycznych schodów
 • rozszalowanie fundamentów pomostu dla zwierząt
 • montaż punktów pomiarowo-kontrolnych

Przepust w km 10+346:

 • profilowanie rowów
 • umocnienie skarp rowów
 • izolacja cienka fundamentów pomostów dla zwierząt
 • montaż punktów pomiarowo-kontrolnych

Przepust w km 10+546:

 • roboty wykończeniowe
 • montaż zbrojenia prefabrykatów pomostów dla zwierząt
 • betonowanie prefabrykatów pomostów dla zwierząt
 • montaż punktów pomiarowo-kontrolnych

 ROBOTY BRANŻOWE:

 • wykonanie fundamentów pod oświetlenie w km 4+700 – 5+450
 • wykonanie kanału technologicznego w km 3+450 – 3+500; 8+200; 10+350 – 10+450 oraz 12+050 – 12+150
 • wykonanie drenażu w km 7+979 – 8+220; 8+884 – 9+200 oraz 9+220 – 10+185
 • wykonanie wylotów w km 8+589 – 8+779 oraz 10+250 – 10+400
 • montaż wyposażenia osadnika wirowego
 • montaż wyposażenia separatora
 • montaż zwieńczenia żeliwnego na S-61 i DW653