PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 17.07.2017 DO 23.07.2017

24.07.2017

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

 

ROBOTY DROGOWE:

 • zdjęcie humusu
 • wykonanie wykopów
 • wykonanie nasypów
 • warstwa technologiczna podłoża pod nasyp
 • podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 22 cm
 • podbudowa stabilizowana cementem C8/10
 • przepusty PEHD pod zjazdami φ0,60 m, φ0,40 m, φ0,80 m i φ0,50 m
 • podbudowa z betonu C16/20
 • umocnienie skarp i dna zbiornika geokratą wypełnione żwirem na geowłókninie
 • ułożenie płyt betonowych 50x50x7 na podsypce żwirowej
 • ułożenie krawężnika kamiennego 15x22x100 cm i 15x30x100 cm

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

WE-1:

 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN – korpus przyczółka P4 i filar F3
 • Montaż deskowania do betonowania filar F2 i fundament P4
 • Betonowanie podpora P1, filar F2 i fundamentów P4, ciosy filarów
 • Zasypka fundamentu P4
 • Wykop pod mur oporowy M1

WD-2:

 • Montaż deskowania do betonowania podpór P2
 • Betonowanie podpór P2

WE-3:

 • Zasypanie fundamentu P1
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN ściana P2
 • Montaż deskowania do betonowania podpory P2

WD-4

 • Montaż deskowania do betonowania podpór P2
 • Betonowanie podpór P2

WD-5

 • Betonowanie fundamentów P1 i P2
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN przyczółek P1
 • Montaż deskowania do betonowania podpór P1
 • Zasypanie fundamentu P1

PZ-6

 • Wykonanie wykopów fundamentowych P4
 • Montaż instalacji odwodnienia P4
 • Wymiana gruntu P4
 • Beton niekonstrukcyjny pod P4

WE-7.1

 • Montaż deskowania do betonowanie podpór P1
 • Zasypanie fundamentu P2

M-7.2 – Melioracje

 • Umocnienie dna rzeki
 • Umocnienie skarp koryta
 • Przełożenie koryta rzeki

M-7.2

 • Wymiana gruntu pod podporę F2
 • Wbicie ścianek szczelnych P1

WE-8

 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN ściana P1
 • Beton niekonstrukcyjny P2
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament P2
 • Zasypka fundamentu P1

WE-10

 • Montaż deskowania do betonowania podpór P2
 • Betonowanie podpór P2
 • Wykonanie wykopów pod mury oporowe

WD-11

 • Montaż deskowania do betonowania podpór P1
 • Betonowanie podpór P1

Przepust w km 3+300

 

 • Beton niekonstrukcyjny
 • Zasypanie prefabrykatów betonowych

Przepust w km 10+346

 

 • Beton niekonstrukcyjny
 • Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych
 • Izolacja cienka

Przepust w km 10+546

 • Położenie prefabrykatów betonowych przepustów
 • Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych

WE-13

 • Zasypka przyczółków P1 i P2
 • Izolacja gruba
 • Zasypka murów oporowych M1, M2, M3, M4
 • Mur oporowy P1, P2
 • Beton niekonstrukcyjny
 • Zasypanie prefabrykatów betonowych

 

ROBOTY BRANŻOWE:

 • Wyloty Dn1000 w km 12+350
 • Studnie DN1200 – odcinek A
 • Kanalizacja deszczowa z rur PP 500 – odcinek A
 • Zasilanie P1 – odcinek A
 • Wpusty z wylotem do rowu – budowa przykanalika – odcinek A
 • Wpusty uliczne – studnie – odcinek A
 • Wpusty kanalizacji deszczowej – budowa przykanalika – odcinek A
 • Kolizja 1nn w km 1+650