PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 16.07.2018 DO 22.07.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

 ROBOTY DROGOWE:

 • wykonanie nawierzchni z betonu cementowego C35/45 gr.29cm
 • wykonanie warstwy poślizgowej – geowłóknina
 • wykonanie ścieku trójkątnego przy nawierzchni betonowej z elementów prefabrykowanych
 • uzupełnienie pasa rozdziału
 • ekrany akustyczne E-5 (pale)
 • ekrany akustyczne E-5 (słupy)
 • humusowanie skarp zbiornika ZRI-6
 • obsiew mieszanką traw skarp zbiornika ZRI-6
 • humusowanie skarp zbiornika ZRI-7
 • obsiew mieszanką traw skarp zbiornika ZRI-7
 • humusowanie przeciwskarp
 • wykonanie podbudowy C50/30 gr. 22 cm
 • odhumusowanie DW653
 • wykonanie wykopu
 • wykonanie nasypu
 • obróbka wpustów deszczowych przy ścieku trójkątnym
 • ustawienie krawężnika kamiennego 15x30 na ławie z betonu C12/15
 • ustawienie krawężnika kamiennego 15x22 na ławie z betonu C12/15
 • ułożenie kostki betonowej 8 cm
 • ustawienie obrzeża betonowego 8x30
 • ułożenie kostki kamiennej 9/11 na PCP 1:4
 • GWN
 • wykonanie przepustów fi400
 • rozbiórka istniejącej drogi
 • wykonanie przepustów PEHD fi800, fi600
 • wykonanie podbudowy stabilizowanej cementem C5/6
 • wykonanie podbudowy stabilizowanej cementem C8/10
 • rozbiórka nawierzchni
 • zdjęcie humusu
 • profilowanie rowów
 • wdrożenie organizacji ruchu na WD-11

 OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 WE-1:

 • śrutowanie betonu ustroju JP
 • spoinowanie desek gzymsowych na kapach chodnikowych
 • montaż dylatacji pozornych
 • montaż desek gzymsowych
 • betonowanie kap chodnikowych JP KW JP KZ

WD-1a :

 • prace przygotowawcze, sprężanie obiektu
 • obróbka sączków, wpustów, kotew talerzowych

WD-2 :

 • izolacja gruba ścianki zaplecznej P1 P2
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego
 • szalowanie nadbudów murów oporowych M3 M4 - etap I
 • izolacja cienka płyt przejściowych P1 P2
 • wykonanie betonu niekonstrukcyjnego nadbudów murów oporowych M3 M4
 • zbrojenie stalą nadbudów murów oporowych M3, M4 - etap I
 • zasypka murów oporowych
 • betonowanie nadbudów murów oporowych M3 M4 - etap I

WE-3:

 • montaż schodów skarpowych

WD-4:

 • montaż schodów skarpowych S1 S2
 • montaż krawężników betonowych

WD-5:

 • prefabrykacja zbrojenia pod schody
 • szalowanie monolitycznych stopni schodów
 • spoinowanie desek gzymsowych murów oporowych

PZ-6:

 • betonowanie kap chodnikowych JL
 • montaż krawężników
 • montaż zbrojenia kapy chodnikowej JP
 • montaż desek gzymsowych

WE-7.1:

 • zasypka przyczółka P2 JL JP

M-7.2:

 • zasypka murów oporowych M2M3 M4 M5
 • montaż kotew talerzowych
 • ściana oporowa z gruntu zbrojonego M2 M3 M4 M5
 • szalowanie nadbudowy muru oporowego M4
 • zbrojenie stalą nadbudów muru oporowego M4
 • betonowanie nadbudowy muru oporowego M4
 • rozszalowanie ścianki zaplecznej P1
 • zasypka przyczółka P1

WE-8:

 • szalowanie płyty przejściowej P2 JL JP
 • naprawa uszkodzeń muru oporowego M4 spowodowanych rozmyciem
 • betonowanie płyty przejściowej P2 JP JL
 • zbrojenie stalą płyt przejściowych P2 JP JL

PZ-9:

 • betonowanie nadbudów murów oporowych M1 M2 M3 M4
 • naprawa uszkodzeń muru oporowego M4 spowodowanych rozmyciem
 • spoinowanie desek gzymsowych
 • demontaż szalunków wieżyczek pod nadbudowy
 • montaż desek gzymsowych
 • szalowanie oczepów murów oporowych

WE-10:

 • betonowanie stopni monolitycznych S1 S2 S3 S4
 • montaż krawężników JL JP
 • zbrojenie stalą schodów skarpowych
 • szalowanie stopni monolitycznych S1 S2 S3 S4

WD-11:

 • montaż balustrad schodów

Przepust na DD-04 w km 1+901,5:

 • montaż schodów skarpowych

Przepust w km 3+300:

 • montaż schodów skarpowych
 • szalowanie pomostu dla zwierząt
 • roboty wykończeniowe

Przepust w km 10+246:

 • roboty naprawcze

Przepust w km 10+346:

 • roboty naprawcze

Przepust w km 10+546:

 • roboty naprawcze

 ROBOTY BRANŻOWE:

 • wykonanie fundamentów pod oświetlenie na S-61 i DL-3/4
 • ułożenie kabla oświetleniowego na DW653
 • wykonanie drenażu w km 7+979 – 8+220; 8+884 – 9+200 oraz 9+220 – 9+605
 • montaż wyposażenia separatora
 • wykonanie studni DN1200 w KD 36c, KD 38
 • wykonanie wpustów kanalizacyjnych w KD 36c, KD 38
 • wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP 200 w KD 36c, KD 38
 • wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP 300 w KD 36c, KD 38
 • wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP 400 w KD 38
 • budowa przykanalika na DW652
 • wykonanie wpustów drogowych na DW 652