PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 23.07.2018 DO 29.07.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

ROBOTY DROGOWE:

 • prace naprawcze po opadach deszczu
 • wykonanie nawierzchni z betonu cementowego C35/45 gr.29cm
 • wykonanie warstwy poślizgowej – geowłóknina
 • wykonanie ścieku z kostki betonowej na pasie dzielącym na indywidualnej niwelecie
 • ekrany (PZ-9 - ławy fundamentowe, E-5 - głowice (słupy, oczepy, zasypka), E-4 - pale)
 • wykonanie nasypu
 • wykonanie wykopu
 • ustawienie obrzeża betonowego 8x30
 • wykonanie stabilizacji C1,5/2 gr. 15 cm
 • ułożenie kostki kamiennej 9/11 na PCP 1:4
 • ułożenie kostki betonowej 8 cm na chodniku przy zatoce autobusowej
 • zdjęcie humusu
 • GWN
 • położenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
 • położenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
 • wykonanie podbudowy C50/30 gr. 22 cm
 • rów umocniony elementami betonowymi
 • wykonanie ścieku trójkątnego z elementów prefabrykowanych na ławie z betonu C12/15
 • wykonanie podbudowy stabilizowanej cementem C5/6 gr,. 15cm
 • wykonanie podbudowy stabilizowanej cementem C8/10
 • uzupełnienie pasa rozdziału

 OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 WE-1:

 • śrutowanie kap chodnikowych JL JP
 • spoinowanie desek gzymsowych na kapach chodnikowych
 • wykonanie dylatacji pozornych kap
 • betonowanie kap chodnikowych za dylatacją
 • montaż kotew pod bariery
 • montaż desek gzymsowych na kapach chodnikowych
 • izolacja gruba JP
 • żywica kap chodnikowych JL

WD-1a :

 • demontaż deskowania ustroju
 • betonowanie fundamentów murów oporowych M1 M2
 • rozszalowanie fundamentów murów oporowych M1 M2
 • wykonanie wykopu pod fundamenty murów oporowych M1 M2 M3 M4
 • wykonanie betonu niekonstrukcyjnego pod mury oporowe M1 M2 M3 M4
 • zbrojenie stalą fundamentów murów oporowych M1 M2
 • szalowanie fundamentów murów oporowych M1 M2 M3 M4
 • iniekcja kanałów kablowych
 • prefabrykacja zbrojenia fundamentów murów oporowych M1 M2 M3 M4

WD-2 :

 • szalowanie nadbudów murów oporowych M3 M4 - etap II
 • szalowanie pod beton niekonstrukcyjny nadbudów murów M1 M2
 • zbrojenie stalą nadbudów murów oporowych M3 M4 - etap II
 • wykonanie betonu niekonstrukcyjnego nadbudów murów oporowych M1 M2
 • zbrojenie stalą nadbudów murów oporowych M1 M2 - etap I
 • prace porządkowe
 • wykonanie wykopu pod beton niekonstrukcyjny nadbudów murów M1 M2
 • prefabrykacja zbrojenia chodów skarpowych S1 S2
 • szalowanie schodów skarpowych S1 S2
 • montaż desek gzymsowych nadbudów M3 M4

WE-3:

 • montaż schodów skarpowych
 • montaż kotew pod bariery na kapach
 • profilowanie stożków skarpowych

WD-4:

 • prace wykończeniowe
 • śrutowanie kap chodnikowych
 • montaż schodów skarpowych S1 S2
 • żywica na nadbudowach murów oporowych
 • profilowanie stożków skarpowych

WD-5:

 • betonowanie stopni monolitycznych S1 S2 S3 S4
 • zbrojenie stalą monolitycznych stopni schodów S1 S2 S3 S4
 • szalowanie monolitycznych stopni schodów S1 S2 S3 S4
 • żywica nadbudów murów oporowych M1 M2 M3 M4
 • wykonanie betonu niekonstrukcyjnego pod schody S1 S2 S3 S4
 • izolacja cienka nadbudów murów oporowych M1 M2 M3 M4
 • prace wykończeniowe
 • prefabrykacja zbrojenia podwalin stożków skarpowych
 • śrutowanie nadbudów murów oporowych M1 M2 M3 M4
 • wykop pod monolityczne schody S1 S2 S3 S4
 • żywica kap chodnikowych

PZ-6:

 • montaż krawężników JP
 • zbrojenie stalą kap chodnikowych JP
 • montaż drenażu przykrawężnikowego
 • montaż desek gzymsowych JP
 • izolacja gruba ścianek zaplecznych
 • izolacja gruba na końcówka kap JL

WE-7.1:

 • zasypka przyczółka P2
 • szalowanie gzymsu ścian bocznych P2
 • zasypka murów oporowych M1 M2

M-7.2:

 • zbrojenie stalą nadbudów muru oporowego M3
 • montaż krawężnika JP
 • montaż kotew talerzowych JL
 • montaż desek gzymsowych nadbudów muru oporowego M4
 • ściana oporowa z gruntu zbrojonego M1 M2
 • betonowanie nadbudowy muru oporowego M4 – etap I i II
 • betonowanie nadbudowy muru oporowego M3
 • montaż zbrojenie kap chodnikowych KZ, KW JP
 • zasypka przyczółka P1 P3
 • zasypka murów oporowych M1 M2

PZ-9:

 • śrutowanie nadbudów murów oporowych

WE-10:

 • montaż krawężników
 • śrutowanie nadbudów murów oporowych
 • montaż kotew talerzowych
 • zbrojenie stalą kap chodnikowych

Przepust na DD-04 w km 1+901,5:

 • naprawa uszkodzeń skarpy spowodowanych rozmyciem
 • montaż obrzeży schodków skarpowych
 • montaż ścieków

Przepust w km 3+300:

 • naprawa uszkodzeń skarpy spowodowanych rozmyciem
 • zbrojenie stalą pomostu dla zwierząt
 • montaż obrzeży schodków skarpowych

Przepust w km 10+246:

 • prace porządkowe - oczyszczanie i profilowanie rowów
 • naprawa uszkodzeń skarpy spowodowanych rozmyciem

Przepust w km 10+346:

 • naprawa uszkodzeń skarpy spowodowanych rozmyciem

Przepust w km 10+546:

 • szalowanie pomostu dla zwierząt
 • montaż prefabrykatów pomostów dla zwierząt
 • naprawa uszkodzeń skarpy spowodowanych rozmyciem

 ROBOTY BRANŻOWE:

 • wykonanie fundamentów pod oświetlenie na S-61 i DW653
 • wykonanie drenażu skarpowego i odcinającego w km 9+200 – 10+100
 • montaż zwieńczenia żeliwnego
 • wykonanie studni DN1200 w KD 36c, KD 21
 • wykonanie wpustów kanalizacyjnych w KD 21, KD 45
 • wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP 200 w KD 21, KD 45
 • wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP 300 w KD 36c