PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 30.07.2018 DO 05.08.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

ROBOTY DROGOWE:

 • humusowanie pasa rozdziału
 • prace naprawcze po opadach deszczu
 • uzupełnienie nasypu pod poboczami
 • wykonanie pobocza z kruszywa łamanego gr. 12cm
 • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm
 • wykonanie ścieku trójkątnego z elementów prefabrykowanych na ławie z betonu C12/15
 • wykonanie ścieku z kostki betonowej na pasie dzielącym
 • ekrany (PZ-9 - ławy fundamentowe, E-4 - głowice (słupy, oczepy, zasypka), E-3 - pale)
 • zdjęcie humusu
 • wykonanie wykopu
 • wykonanie warstwy mrozoochronnej
 • wykonanie podbudowy C50/30 gr. 22 cm
 • ułożenie ścieków skarpowych
 • wykonanie podbudowy C16/20 gr. 20cm
 • ustawienie krawężnika kamiennego 15x22
 • umocnienie dna rowu przy wylotach ze ścieku skarpowego
 • ustawienie krawężnika kamiennego 15x30
 • ułożenie kostki betonowej 8 cm na PCP 1:4
 • GWN
 • wykonanie nasypu
 • położenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
 • położenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
 • umocnienie dna rowu elementami betonowymi
 • rozbiórka istniejącej drogi
 • wykonanie nawierzchni z betonu cementowego C35/45 gr.29cm
 • wykonanie warstwy poślizgowej – geowłóknina
 • wykonanie poboczy
 • ułożenie ścieków skarpowych
 • wykonanie płyt przejściowych C5/6 (WE-8, PZ-9)
 • ustawienie krawężnika kamiennego 15x30 na ławie z betonu C12/15 na włączeniach do dróg serwisowych
 • ustawienie obrzeża betonowego 8x30
 • zagęszczenie wjazdów na DD

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

WE-1:

 • śrutowanie kap chodnikowych JL JP
 • spoinowanie desek gzymsowych na kapach chodnikowych JP
 • wykonanie wykopu pod beton niekonstrukcyjny nadbudów murów
 • drenaż podwieszenia kap chodnikowych

WD-1a :

 • demontaż deskowania ustroju
 • izolacja cienka przyczółka
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego
 • zasypka murów oporowych M1 M2
 • zasypka przyczółków P1
 • betonowanie fundamentów murów oporowych M3 M4

WD-2 :

 • wykonanie warstwy wiążącej (asfalt lany)
 • szalowanie desek gzymsowych nadbudów M3 M4
 • betonowanie monolitycznych stopni schodów S1 S2
 • szalowanie nadbudów murów oporowych M1 M2 - etap I
 • betonowanie nadbudów murów oporowych M1 M2 - etap I
 • betonowanie nadbudów murów oporowych M3 M4 - etap II
 • szalowanie monolitycznych stopni schodów S1 S2
 • montaż desek gzymsowych nadbudów M3 M4

WE-3:

 • montaż balustrad na nadbudowach
 • montaż barier energochłonnych
 • spoinowanie desek gzymsowych nadbudów

WD-4:

 • montaż balustrad na ustroju
 • umocnienie stożków skarpowych
 • spoinowanie desek gzymsowych na nadbudowach

WD-5:

 • prefabrykacja zbrojenia podwalin stożków skarpowych
 • montaż korytek odwodnieniowych
 • montaż sączków
 • montaż wpustów
 • wykonanie warstwy wiążącej - asfalt lany

PZ-6:

 • montaż kotew ekranów przeciwolśnieniowych JP
 • montaż desek gzymsowych JP

WE-7.1:

 • betonowanie gzymsów ścianki bocznej

M-7.2:

 • zbrojenie stalą kap chodnikowych JL JP
 • montaż krawężnika JP
 • zbrojenie stalą nadbudów muru oporowego M1 M2
 • montaż desek gzymsowych
 • wykonanie betonu niekonstrukcyjny pod zabudowy murów oporowych M1 M2
 • betonowanie nadbudowy muru oporowego M3 – etap II
 • zbrojenie stalą nadbudowy muru oporowego M4
 • szalowanie nadbudów muru oporowego M3 M4

WE-8:

 • roboty naprawcze uszkodzeń spowodowanych rozmyciem

PZ-9:

 • żywica na nadbudowach murów
 • zbrojenie stalą kap chodnikowych JL JP
 • szalowanie fundamentów pomostu dla zwierząt

WE-10:

 • montaż deski gzymsowej JL JP
 • przygotowanie podłoża pod żywicą na nadbudowach – gruntowanie
 • betonowanie kap chodnikowych JL JP
 • żywica na nadbudowach murów oporowych M1 M2 M3 M4żmontaż krawężników
 • zbrojenie stalą kap chodnikowych JL JP

WD-11:

 • montaż reperów

Przepust na DD-04 w km 1+901,5:

 • przygotowanie podłoża pod żywicę i izolację grubą

Przepust w km 3+300:

 • zbrojenie stalą pomostu dla zwierząt
 • szalowanie pomostu dla zwierząt
 • betonowanie pomostu dla zwierząt

Przepust w km 10+246:

 • zbrojenie prefabrykatów pomostów dla zwierząt
 • betonowanie prefabrykatów pomostów dla zwierząt

Przepust w km 10+346:

 • zbrojenie prefabrykatów pomostów dla zwierząt
 • betonowanie prefabrykatów pomostów dla zwierząt

Przepust w km 10+546:

 • zbrojenie pomostu dla zwierząt

 ROBOTY BRANŻOWE:

 • wykonanie fundamentów pod oświetlenie na S-61 i DW653 oraz DL-2
 • montaż KSZR 2 na DG102026B
 • wykonanie drenażu skarpowego i odcinającego w km 9+200 – 9+700
 • montaż zwieńczenia żeliwnego
 • wykonanie studni DN1200 w KD 26
 • wykonanie wpustów kanalizacyjnych w KD 26
 • wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP 200 w KD 26
 • wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP 300 w KD 26