PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 07.08.2017 DO 13.08.2017

14.08.2017

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

ROBOTY DROGOWE:

 • zdjęcie humusu
 • wykonanie wykopów
 • wykonanie nasypów
 • wykonanie nasypu z gliny
 • warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30
 • ułożenie biowłókniny z nasionami traw
 • humusowanie
 • ułożenie kostki kamiennej i kostki betonowej na wyspie dzielącej
 • przepusty PEHD φ0,60 m i φ0,80 m – obrukowanie kamieniem wlotów i wylotów przepustów
 • ułożenie krawężnika kamiennego 15x22x100 cm
 • wykonanie podbudowy z betonu C 15/20
 • wykonanie zjazdu z płyt YOMB
 • wykonanie przepustów z rur PEHD φ0,60 m i φ0,80 m
 • ułożenie cieków skarpowych

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

WE-1:

 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN – korpus P4 JL, P4 JP i fundament muru oporowego – M1 i M2
 • Montaż deskowania filaru F3 JP
 • Betonowanie filara F3 JP, korpusu P4 JL, fundamentu M1 i M2, ciosów F2 JL, F2 JP, P4 JL
 • Wykop pod mur oporowy M2
 • Zasypka muru oporowego
 • Ściany oporowe

WD-2:

 • Montaż deskowania ciosów podłożyskowych

WE-3:

 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN ściana P1 JL
 • Montaż deskowania podpory P1 JL

WD-4

 • Przygotowanie podłoża pod podpory tymczasowe
 • Betonowanie fundamentów pod podpory tymczasowe
 • Zasypka podpory P2

 

WD-5

 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN korpus P1
 • Betonowanie korpusu P1
 • Zbrojenie ciosów podłożyskowych

PZ-6

 • Montaż instalacji odwodnienia F3

WE-7.1

 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN podporę P1 JL

M-7.2

 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament F2 i P1
 • Betonowanie fundamentu F2

WE-8

 • Montaż deskowania podpory P1 JL
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN korpus P2 JL i P2 JP

WE-10

 • Ściany oporowe z gruntu zbrojonego
 • Zasypka przyczółków  i murów oporowych
 • Betonowanie drenażu przyczółka

WD-11

 • Betonowanie korpusu P2

PZ-12

 • Profilowanie stożków

WE-13

 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN podpor P1 JL
 • Profilowanie stożków pod schody skarpowe
 • Beton niekonstrukcyjny pod oczep muru oporowego

Przepust w km 3+300

 • Betonowanie fundamentu skrzydła
 • Betonowanie zwieńczeń
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN wlotu/wylotu przepustu – etap I

Przepust w km 10+546

 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN fundamentu wlotu
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN płyty zespalającej

 

ROBOTY BRANŻOWE:

 • Kanalizacja deszczowa z rur PP 300 – odcinek A
 • Kanalizacja deszczowa z rur PP 600 – odcinek A
 • Kanalizacja deszczowa z rur GRP Dn900 – odcinek A
 • Studnie Dn1200 – odcinek A
 • Studnie Dn1500 – odcinek A
 • Zasilanie ST 2 – linia kablowa SN – odcinek A
 • Zasilanie stacji ZK-M – odcinek A
 • Kanalizacja deszczowa z rur PP 200 – odcinek A
 • Wpusty kanalizacji deszczowej– odcinek A
 • Wpusty z wylotem do rowu – budowa przykanalika – odcinek A
 • Wpusty uliczne – studnie – odcinek A
 • Pompownia – odcinek A
 • Kolizja 4WN – odcinek A
 • Kolizja 3WN – odcinek A
 • Studnie SKR-2 – odcinek B
 • Kanał technologiczny – odcinek B
 • Latarnie – ustawianie fundamentów – odcinek B
 • Znaki aktywne – odcinek B