PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 06.08.2018 DO 12.08.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

ROBOTY DROGOWE:

 • prace naprawcze po opadach deszczu
 • uzupełnienie nasypu pod poboczami
 • wykonanie podbudowy C50/30 gr. 15 cm
 • wykonanie ścieku trójkątnego z elementów prefabrykowanych na ławie z betonu C12/15 i warstwie geowłókniny
 • wykonanie ścieku z kostki betonowej na pasie dzielącym (obrzeże)
 • ekrany akustyczne E-3 (słupy, głowice), E-4 (słupy, głowice)
 • ogrodzenie drogowe wys. 2,2 m - montaż słupków
 • obróbka wpustów deszczowych (obrzeże bez wypełnienia)
 • wykonanie wykopu
 • wykonanie warstwy mrozoochronnej
 • wykonanie podbudowy C50/30 gr. 22 cm
 • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm
 • wykonanie nasypu
 • zdjęcie humusu
 • położenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
 • położenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
 • poprawa rozmyć skarp
 • ułożenie ścieków skarpowych
 • umocnienie dna rowu przy wylotach ze ścieku skarpowego
 • humusowanie pasa rozdziału
 • wykonanie nawierzchni z betonu cementowego C35/45 gr.29cm
 • wykonanie warstwy poślizgowej – geowłóknina
 • poprawa wymyć i geomembrany
 • roboty przygotowawcze pod obsianie terenów płaskich
 • uszczelnianie rowów geomembraną
 • humusowanie gr. 15cm
 • wykonanie stabilizacji C1,5/2 gr.15cm
 • wykonanie podbudowy z kruszywa  C50/30 gr. 15 cm
 • rozbiórka nawierzchni bitumicznej
 • korytowanie pod warstwę mrozoochronną

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

WE-1:

 • demontaż podwieszenia kap chodnikowych
 • prefabrykacja zbrojenia na nadbudowach murów
 • prefabrykacja zbrojenia monolitycznych stopni schodów
 • zbrojenie stalą nadbudów muru M2 - etap I
 • szalowanie nadbudów murów
 • betonowanie nadbudów muru M2 - etap I
 • montaż barier
 • wykonanie wykopu pod beton niekonstrukcyjny nadbudów murów
 • wykonanie betonu niekonstrukcyjnego nadbudów murów
 • wykonanie betonu niekonstrukcyjnego monolitycznych stopni schodów

WD-1a :

 • izolacja cienka przyczółka
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego
 • zasypka murów oporowych
 • zasypka przyczółków P1 P2
 • wykonanie drenażu

WD-2 :

 • spoinowanie desek gzymsowych nadbudów murów M3 M4
 • rozszalowanie  nadbudów murów M3 M4
 • montaż wpustów
 • szalowanie nadbudów murów oporowych M1 M2 - etap II
 • zbrojenie stalą nadbudów murów oporowych M1, M2 - etap II
 • montaż sączków
 • montaż korytek odwodnieniowych
 • montaż barier
 • przygotowanie podłoża pod kapy chodnikowe na skrzydełkach
 • rozszalowanie monolitycznych stopni schodów S1 S2

WD-4:

 • prace wykończeniowe
 • umocnienie stożków skarpowych
 • zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

WD-5:

 • przygotowanie podłożą pod beton niekonstrukcyjny kap chodnikowych na skrzydełkach
 • montaż korytek odwodnieniowych
 • betonowanie podwalin stożków skarpowych
 • zbrojenie stalą podwalin stożka
 • szalowanie podwalin stożka
 • wykonanie wykopu pod podwalinę stożka
 • montaż barier

PZ-6:

 • montaż krawężnika JL
 • zbrojenie stalą kap chodnikowych JL
 • betonowanie kap chodnikowych JP
 • montaż kotew ekranów akustycznych JP
 • demontaż szalunków podwieszeń desek gzymsowych
 • spoinowanie desek gzymsowych
 • montaż desek gzymsowych JL

WE-7.1:

 • spoinowanie desek gzymsowych

M-7.2:

 • zbrojenie stalą płyt przejściowych P3
 • szalowanie nadbudów muru oporowego M3 M4 – etap III
 • montaż desek gzymsowych
 • izolacja gruba ścianki zaplecznej pod płytę
 • wykonanie betonu niekonstrukcyjnego płyt przejściowych P3
 • profilowanie podłoża pod beton niekonstrukcyjny płyt przejściowych P3
 • betonowanie nadbudowy muru oporowego M4 – etap I
 • zbrojenie stalą kap chodnikowych JL KZ
 • szalowanie nadbudów muru oporowego M1 M2 - etap I
 • prefabrykacja zbrojenia nadbudów murów oporowych M3
 • zbrojenie stalą nadbudów muru oporowego M1 M2 – etap I i II

WE-8:

 • izolacja gruba na końcówkach kap chodnikowych

PZ-9:

 • prefabrykacja zbrojenia kap chodnikowych JL JP
 • betonowanie fundamentów pomostów dla zwierząt
 • montaż szalunków fundamentów przejścia dla zwierząt
 • montaż prefabrykatów fundamentów przejścia dla zwierząt
 • prefabrykacja zbrojenia fundamentów pomostów dla zwierząt
 • montaż krawężnika KZ JL JP
 • podwieszenie szalunków desek gzymsowych

WE-10:

 • demontaż szalunków podwieszeń desek gzymsowych

WD-11:

 • zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Przepust na DD-04 w km 1+901,5:

 • izolacja gruba pomostów dla zwierząt

Przepust w km 3+300:

 • rozszalowanie pomostu dla zwierząt
 • izolacja gruba pomostów dla zwierząt

Przepust w km 10+246:

 • szalowanie pomostów dla zwierząt

Przepust w km 10+546:

 • szalowanie pomostów dla zwierząt

 ROBOTY BRANŻOWE:

 • wykonanie fundamentów pod oświetlenie na S-61 oraz DL-1/2
 • ułożenie kabla oświetleniowego na DW653
 • studnie kanału technologicznego - regulacja pokryw
 • wykonanie drenażu skarpowego i odcinającego w km 9+200 – 9+500 P
 • montaż zwieńczenia żeliwnego
 • wykonanie wylotów w km 8+600 – 8+960
 • montaż urządzenia oczyszczającego OW1/46 + SEP1/46