PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 14.08.2017 DO 20.08.2017

21.08.2017

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

ROBOTY DROGOWE:

 • zdjęcie humusu
 • wykonanie wykopów
 • wykonanie nasypów
 • wykonanie podbudowy stabilizowanej cementem C 5/6
 • podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30
 • podbudowa bitumiczna AC P22
 • nawierzchnia z kruszywa C50/30
 • podbudowa z kruszywa łamanego C50/30
 • przepusty PEHD φ1,00 m i φ0,80 m
 • wykonanie przepustów żelbetowych
 • ułożenie cieków skarpowych
 • ułożenie kostki kamiennej na pierścieniu ronda i kostki betonowej na wyspie dzielącej
 • wykonani ścieku monolitycznego
 • ekrany akustyczne – osadzenie kotem na ławach fundamentowych, zbrojenie ław fundamentowych, deskowanie ław fundamentowych, betonowanie ław fundamentowych
 • wykonanie przepustów z rur PEHD φ0,60 m
 • humusowanie
 • uszczelnienie rowów geomembraną
 • tereny płaskie

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

WE-1:

 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN – fundament muru oporowego – M1 i M2 – etap II, korpus P4 JP
 • Szalowanie korpusu P4 JP
 • Betonowanie fundamentów M2 – etap II
 • Rozszalowanie filarów F3
 • Zasypka muru oporowego
 • Ściany oporowe z bloczków prefabrykowanych

WD-2:

 • Przygotowanie podłoża pod ustrój
 • Betonowanie ciosów

WE-3:

 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN ściana P1 JL
 • Szalowanie ściany P1 JL
 • Beton ściany P1 JL

WD-4

 • Przygotowanie podłoża pod ustrój
 • Montaż podparcia konstrukcji stalowej

WD-5

 • Szalowanie korpusu przyczółka podpora P2
 • Rozszalowanie korpusu P1

PZ-6

 • Wykopy fundamentowe
 • Wymiana gruntu
 • Chudy beton
 • Odwodnienie

WE-7.1

 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN ścianę P1 JL
 • Szalowanie ściany P1 JL

M-7.2

 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament P1 JL
 • Betonowanie fundamentu P1 JL
 • Wbijanie ścianek szczelnych

WE-8

 • Szalowanie podpory P1 JL
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN podporę P1

WE-10

 • Ściany oporowe z gruntu zbrojonego
 • Zasypka przyczółków  i murów oporowych

WD-11

 • Przygotowanie podłoża pod ustrój
 • Szalowanie ciosów

PZ-12

 • Przygotowanie podłoża pod beton niekonstrukcyjny oczepu muru oporowego
 • Beton niekonstrukcyjny pod oczep muru oporowego
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN oczepu murów

WE-13

 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN oczepu murów
 • Betonowanie oczepu murów oporowych – strona prawa i lewa

Przepust w km 3+300

 • Betonowanie wlotu i wylotu
 • Beton ochronny
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN skrzydła przepustu
 • Izolacja gruba

Przepust w km 10+546

 • Betonowanie fundamentu skrzydełek

ROBOTY BRANŻOWE:

 • Kanalizacja deszczowa z rur PP 200 – odcinek A
 • Kanalizacja deszczowa z rur PP 600 – odcinek A
 • Kanalizacja deszczowa z rur GRP Dn900 – odcinek A
 • Studnie Dn1500 – odcinek A
 • Wpusty kanalizacji deszczowej– odcinek A
 • Wpusty z wylotem do rowu – budowa przykanalika – odcinek A
 • Wpusty uliczne – studnie – odcinek A
 • Ułożenie kabli oświetleniowych - odcinek A
 • Zasilanie stacji ZK-M – odcinek A
 • Kolizja 3WN – odcinek A
 • Kanalizacja deszczowa z rur PP 600 SN8 – odcinek A
 • Kanał technologiczny – odcinek B