PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 13.08.2018 DO 19.08.2018

TYDZIEŃ 33 od 13.08.2018 do 19.08.2018

20.08.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

 ROBOTY DROGOWE:

 • prace naprawcze po intensywnych opadach deszczu
 • uzupełnienie nasypu w poboczu
 • wykonanie ścieku trójkątnego z elementów prefabrykowanych na ławie z betonu C12/15 i warstwie geowłókniny
 • ogrodzenie drogowe wys. 2,2 m - montaż słupków
 • humusowanie pasa rozdziału
 • obróbka wpustów deszczowych przy nawierzchni betonowej (bez wypełnienia betonem)
 • wykonanie podbudowy C50/30 gr. 22 cm
 • ustawienie krawężnika kamiennego 15x22 na ławie z betonu C12/15
 • umocnienie dna rowu przy wylotach ze ścieku skarpowego
 • ułożenie ścieków skarpowych
 • wykonanie wykopu
 • wykonanie nasypu
 • zdjęcie humusu
 • humusowanie
 • wykonanie warstwy mrozoochronnej
 • ułożenie warstwy technologicznej KŁMS

 OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 WE-1:

 • szalowanie schodków S1 S2 S3 S4
 • prefabrykacja zbrojenia na nadbudowach murów – etap II
 • zbrojenie stalą schodków S1 S2 S3 S4

WD-1a :

 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego M1 M2 M3 M4
 • zasypka murów oporowych M1 M2 M3 M4
 • zasypka przyczółków P1 P2
 • wykonanie drenażu – za przyczółkiem

WD-2 :

 • montaż desek gzymsowych kap chodnikowych na skrzydełkach
 • szalowanie nadbudów murów oporowych M1 M2 - etap II
 • montaż krawężników
 • zbrojenie stalą kap chodnikowych
 • montaż kolektorów odwodnieniowych
 • betonowanie oczepów murów oporowych M1 M2 - etap II
 • montaż desek gzymsowych nadbudów M1 M2
 • betonowanie kap chodnikowych przy P2
 • prace wykończeniowe

WD-4:

 • montaż kolektorów odwodnieniowych

WD-5:

 • montaż schodów skarpowych
 • przygotowanie podłoża pod hydrofobizację
 • wykonanie betonu niekonstrukcyjnego pod kapy chodnikowe (za dylatacją)
 • montaż kolektorów odwodnieniowych
 • montaż krawężników za dylatacją
 • prefabrykacja zbrojenia kap chodnikowych (za dylatacją)

PZ-6:

 • betonowanie kap chodnikowych JL
 • demontaż szalunków podwieszeń desek gzymsowych

WE-7.1:

 • demontaż szalunków podwieszeń desek gzymsowych

M-7.2:

 • zbrojenie stalą płyt przejściowych P3
 • szalowanie nadbudów muru oporowego M1 M2 - etap II
 • montaż desek gzymsowych kap chodnikowych JL JP
 • montaż desek gzymsowych nadbudów muru M4
 • betonowanie nadbudowy muru oporowego M4 – etap II
 • betonowanie nadbudowy muru oporowego M1 M2 – etap I
 • betonowanie płyty przejściowej P3
 • zbrojenie stalą kap chodnikowych JP KZ
 • szalowanie płyt przejściowych P3
 • montaż kotew ekranów przeciwolśnieniowych JL

PZ-9:

 • podwieszenie szalunków desek gzymsowych
 • wykonanie wykopu pod beton niekonstrukcyjny pomostów dla zwierząt
 • montaż krawężników
 • betonowanie fundamentów pomostów dla zwierząt

Przepust na DD-04 w km 1+901,5:

 • montaż ścieku skarpowego
 • prace wykończeniowe

Przepust w km 3+300:

 • montaż ścieku skarpowego
 • prace wykończeniowe

Przepust w km 10+246:

 • zbrojenie stalą pomostów dla zwierząt

Przepust w km 10+346:

 • zbrojenie stalą pomostów dla zwierząt
 • szalowanie pomostów dla zwierząt

Przepust w km 10+546:

 • szalowanie pomostów dla zwierząt

 ROBOTY BRANŻOWE:

 • wykonanie fundamentów pod oświetlenie na S-61
 • ułożenie kabla oświetleniowego na DW653
 • wykonanie kanału technologicznego  w km 9+280 – 10+100 oraz 11+720 – 12+210
 • wykonanie drenażu odcinającego w km 9+900 – 10+100 P
 • wykonanie drenażu skarpowego w km 9+400 – 9+450 P
 • montaż zwieńczenia żeliwnego
 • wykonanie wylotów w km 8+589 – 8+779 oraz DW652
 • montaż urządzenia oczyszczającego OW1/46 + SEP1/46
 • wykonanie kanalizacji deszczowej z rur GRP DN800 w KD 46