PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 20.08.2018 DO 26.08.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

 ROBOTY DROGOWE:

 • prace naprawcze po opadach deszczu
 • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego C50/30 gr. 10 cm
 • wykonanie ścieku trójkątnego z elementów prefabrykowanych na ławie z betonu C12/15 i warstwie geowłókniny
 • obróbka wpustów deszczowych (obrzeże)
 • wykonanie nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 gr. 29 cm
 • rekultywacja terenu pod obsiew traw
 • wykonanie ścieku z kostki betonowej w pasie dzielącym (obrzeże)
 • wykonanie ścieku z kostki betonowej w pasie dzielącym (kostka betonowa)
 • humusowanie skarp i przeciwskarp gr.15 cm
 • wymiana płyt nawierzchni betonowej
 • szalowanie przejazdu awaryjnego
 • wykonanie podbudowy C50/30 gr. 22 cm
 • wykonanie podbudowy C50/30 gr. 15 cm
 • wykonanie nasypu
 • GWN
 • ustawienie krawężnika kamiennego 15x30 na ławie z betonu C12/15
 • ustawienie obrzeża betonowego
 • wykonanie stabilizacji C1,5/2 gr.15cm
 • wykonanie wykopu
 • zbrojenie ław fundamentowych
 • wykonanie nasypu na najazdach
 • plantowanie i przewóz nadmiaru humusu
 • humusowanie skarp pod ułożenie geosiatki antyerozyjnej
 • humusowanie przeciwskarp pod hydroobsiew
 • zagęszczenie i profilowanie C50/30
 • poprawa rozmyć na drogach dojazdowych
 • rozbiórka nawierzchni bitumicznej
 • wykonanie warstwy mrozoochronnej
 • ułożenie warstwy technologicznej KŁMS
 • uszczelnienie ogrodzenia herpetologicznego przy PZ-12
 • wykonanie warstwy mrozoochronnej

 OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 WE-1:

 • zbrojenie nadbudów murów oporowych M1 M3 M4 - etap I - montaż prefabrykatów
 • demontaż szalunków monolitycznych stopni schodów

WD-1a :

 • izolacja cienka
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego M1 M2 M3 M4
 • zasypka murów oporowych M1 M2 M3 M4
 • zasypka przyczółków P1 P2

WD-2 :

 • przygotowanie powierzchni betonowej do hydrofobizacji
 • montaż reperów na obiekcie
 • izolacja cienka nadbudów
 • spoinowanie desek gzymsowych na nadbudowach murów oporowych M1 M2
 • betonowanie kap chodnikowych (końcówki kap)
 • demontaż szalunków nadbudów M1 M2 - etap II

W-3 :

 • montaż reperów na obiekcie
 • montaż schodów skarpowych

WD-4:

 • montaż reperów na obiekcie

WD-5:

 • montaż schodów skarpowych
 • montaż krawężników kap chodnikowych
 • betonowanie kap chodnikowych (końcówki kap)
 • montaż desek gzymsowych kap chodnikowych
 • zbrojenie stalą kap chodnikowych (końcówki kap)
 • montaż reperów na obiekcie
 • izolacja cienka podwaliny stożka

PZ-6:

 • montaż dylatacji JP
 • zbrojenie stalą nisz dylatacyjnych JP
 • szalowanie nisz dylatacyjnych JP

WE-7.1:

 • montaż krawężników (końcówki kap)
 • zbrojenie stalą kap chodnikowych  (końcówki kap)
 • wykonanie betonu niekonstrukcyjnego nadbudów murów
 • szalowanie nadbudów murów oporowych

M-7.2:

 • zbrojenie stalą płyt przejściowych P1 JP
 • zbrojenie stalą kap chodnikowych JP KZ
 • montaż desek gzymsowych JP KZ
 • izolacja gruba ścianki zaplecznej pod płytę
 • betonowanie nadbudowy muru oporowego M1 M2 – etap II
 • wykonanie betonu niekonstrukcyjnego płyty przejściowej P1 JL JP
 • betonowanie kap chodnikowych JP JL KW
 • montaż kotew ekranów przeciwolśnieniowych JL

PZ-9:

 • zbrojenie stalą kap chodnikowych JL JP
 • montaż desek gzymsowych JL JP
 • betonowanie fundamentów przejścia dla zwierząt

WD-11:

 • umocnienie stożków skarpowych
 • uszczelnienie dylatacji

Przepust na DD-04 w km 1+901,5:

 • przygotowanie podłoża pod żywicę na pomostach i skrzydełkach
 • prace wykończeniowe

Przepust w km 3+300:

 • przygotowanie podłoża pod żywicę na pomostach i skrzydełkach
 • montaż ścieku skarpowego
 • prace wykończeniowe

Przepust w km 10+246:

 • szalowanie pomostów dla zwierząt

Przepust w km 10+346:

 • zbrojenie stalą pomostów dla zwierząt
 • szalowanie pomostów dla zwierząt

Przepust w km 10+546:

 • betonowanie pomostów dla zwierząt
 • szalowanie pomostów dla zwierząt

 ROBOTY BRANŻOWE:

 • budowa zasilania ST2 w km 4+580
 • ułożenie kabla oświetleniowego w km 0+050 – 0+150
 • budowa kanału technologicznego  w km 5+800 – 6+180 oraz 9+620 – 10+100
 • wykonanie drenażu odcinającego w km 9+900 – 10+100 P
 • wykonanie drenażu skarpowego w km 9+300 – 9+400 P
 • montaż zwieńczeń żeliwnych
 • wykonanie wylotów
 • montaż studni Dn2000 w KD 46
 • wykonanie kanalizacji deszczowej z rur GRP DN800 w KD 46