Tygodniowy postęp prac

04.09.2017

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

ROBOTY DROGOWE:

 • zdjęcie humusu
 • wykonanie wykopów
 • wykonanie nasypów
 • rozbiórka drogi gminnej
 • wykonanie drogi technologicznej
 • wykonanie nawierzchni z mieszanki AC gr. 8 cm
 • przepusty PEHD φ400
 • wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30
 • montaż ścianek czołowych przepustów φ1200
 • wykonanie przepustu żelbetowego  φ1,20 m
 • ekrany akustyczne - odwierty fundamentów palowych, betonowanie trzonów fundamentów palowych, betonowanie głowic fundamentów palowych, montaż słupów
 • ekrany przeciwolśnieniowe - odwierty fundamentów palowych, betonowanie trzonów fundamentów palowych, betonowanie głowic fundamentów palowych, montaż słupów
 • znaki pionowe - fundamenty, znaki pionowe, hektometry
 • ogrodzenie - wykop pod siatką, wykonanie fundamentów pod słupkami
 • tereny płaskie – humusowanie
 • wykonanie ścieku skarpowego
 • uzupełnienie humusu na skarpach

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

WE-1:

 • Beton korpusu P4 JP
 • Zasypka przyczółka P1 i filarów F2
 • Zasypka muru oporowego M1, M2
 • Ściany oporowe M1, M2
 • Szalowanie korpusu P4 JP
 • Beton ciosów F3 P4 JP

WD-2:

 • Montaż podparcia - rusztowanie - pod szalunki ustroju nośnego
 • Szalowanie ustroju nośnego

WE-3:

 • Szalowanie ściany P1 JP
 • Betonowanie korpusu P2 JP
 • Szalowanie korpusu P2 JP
 • Zbrojeni stalą klasy AIIIN korpus P2 JP
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN (ściana P1 JP)

WD-4

 • Scalanie konstrukcji stalowej

WD-5

 • Szalowanie korpusu P2
 • Beton korpusu P2
 • Beton ciosów P1

PZ-6

 • Zbrojeni stalą klasy AIIIN korpus P4 JL
 • Beton niekonstrukcyjny F2
 • Wymiana gruntu F2
 • Betonowanie fundamentów F3 JP
 • Wykop F2
 • Odwodnienie F2

WE-7.1

 • Deskowanie korpusu
 • Zbrojenie stalą klasy AIIN korpusu P1 JP

M-7.2

 • Zbrojenie stalą klasy AIIN (fundament P1 JP)
 • Beton fundamentu P1 JP
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN filarów

WE-8

 • Betonowanie korpusu P1 JL
 • Zasypanie fundamentu P2

WE-10

 • Zasypka muru oporowego
 • Zasypka przyczółków
 • Ściany oporowe
 • Wykonanie drenażu

WD-11

 • Montaż podparcia - rusztowanie - pod szalunki ustroju nośnego

PZ-12

 • Beton fundamentu pomostu dla zwierząt
 • Zbrojenie fundamentu pomostu dla zwierząt
 • Chudy beton pod pomost
 • Montaż deski gzymsowej

WE-13

 • Beton kap
 • Beton nadbudowy muru oporowego - etap II M1 M2
 • Montaż desek gzymsowych

Przepust w km 3+300

 • Beton skrzydeł – strona prawa
 • Zasypka przepustu
 • Wzmocnienie strefy przejścia

Przepust w km 10+546

 • Zbrojenie wlotu przepustu
 • Beton wlotu - etap I
 • Beton fundamentu skrzydeł

 

ROBOTY BRANŻOWE:

 • Kanalizacja deszczowa z rur PP 200 – odcinek A
 • Kanalizacja deszczowa z rur PP 300 – odcinek A
 • Kanalizacja deszczowa z rur PP 500 – odcinek A
 • Kanalizacja deszczowa z rur PP 600 – odcinek A
 • Kanalizacja deszczowa z rur GRP Dn900 – odcinek A
 • Studnie Dn1200 – odcinek A
 • Studnie Dn1500 – odcinek A
 • Studnie Dn2000 – odcinek A
 • Wpusty kanalizacji deszczowej– odcinek A
 • Ułożenie kabli oświetleniowych - odcinek A
 • Zasilanie stacji ZK-M – odcinek A
 • Zasilanie ST-2 – linia kablowa SN – odcinek A
 • Zasilanie SO 1 – odcinek A
 • Zasilanie P1 – odcinek A
 • KSR 5
 • Studnia osadnikowa z deflektorem Dn2000 – odcinek A
 • Studnia osadnikowa z deflektorem Dn3000 – odcinek A
 • Kanalizacja deszczowa z rur GRP Dn1000 – odcinek B