PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 27.08.2018 DO 02.09.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

 ROBOTY DROGOWE:

 • prace naprawcze szkód po opadach deszczu
 • uzupełnienie nasypu w poboczu
 • wykonanie poboczy z kruszywa łamanego gr. 10cm
 • wykonanie obsypki płyty przejściowej kruszywem łamanym
 • wykonanie barier energochłonnych – montaż słupków
 • wykonanie ścieku trójkątnego z elementów prefabrykowanych na ławie z betonu C12/15 i warstwie geowłókniny
 • wykonanie podbudowy C5/6 gr. 15cm – płyty przejściowe
 • rekultywacja terenu pod obsiew mieszanką traw
 • wykonanie ogrodzenia drogowego wys. 2,2 m - montaż słupków
 • wykonanie ścieku z kostki betonowej w pasie dzielącym (obrzeże)
 • humusowanie gr. 15cm (skarpy)
 • GWN
 • wykonanie wykopu
 • wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego
 • wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
 • ustawienie krawężnika kamiennego 15x30 na ławie z betonu C12/15
 • ustawienie krawężnika kamiennego 15x22 na ławie z betonu C12/15
 • obróbka wpustów deszczowych przy ścieku trójkątnym
 • wykonanie nasypu
 • wykonanie podbudowy C50/30 gr. 22 cm
 • wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
 • ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie z betonu C12/15
 • wykonanie nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 gr. 29 cm
 • ułożenie warstwy poślizgowej – geowłóknina
 • poprawa wymyć
 • porządkowanie terenów płaskich między DD-12 a ciągiem głównym
 • umocnienie skarp geosiatką antyerozyjną

 OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 WE-1:

 • szalowanie nadbudowy muru oporowego M3 - etap I
 • szalowanie nadbudów muru  M2
 • zbrojenie stalą nadbudów murów oporowych M2 M3 - etap II
 • montaż reperów wysokościowych
 • betonowanie nadbudowy muru M3 - etap I
 • prace porządkowe
 • montaż desek gzymsowych na murze oporowym M2

WD-1a :

 • izolacja gruba pod kapami
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego M1 M2 M3 M4
 • zasypka murów oporowych M1 M2 M3 M4
 • zasypka przyczółków P1 P2
 • izolacja cienka korpusu P1 P2
 • wykonanie drenażu (za przyczółkiem)

WD-2 :

 • montaż reperów wysokościowych
 • przygotowanie powierzchni betonowej do hydrofobizacji
 • montaż szalunków kap chodnikowych na skrzydełkach
 • prace porządkowe
 • demontaż szalunków nadbudów M1 M2 - etap II

W-3 :

 • montaż reperów wysokościowych
 • śrutowanie JP

WD-4:

 • montaż balustrad na nadbudowach murów
 • montaż balustrad na schodach skarpowych
 • montaż reperów wysokościowych

WD-5:

 • demontaż szalunków kap chodnikowych na skrzydełkach
 • montaż schodów skarpowych
 • montaż balustrad na ustroju
 • montaż reperów wysokościowych
 • prace porządkowe

PZ-6:

 • betonowanie nisz dylatacyjnych JP
 • szalowanie nisz dylatacyjnych JP

WE-7.1:

 • zbrojenie stalą nadbudów murów oporowych M1 M2 - etap I, II
 • betonowanie kap chodnikowych

M-7.2:

 • zbrojenie stalą płyt przejściowych P1 JP JL
 • betonowanie płyty przejściowej
 • betonowanie kap chodnikowych JP KW

WE-8:

 • montaż desek gzymsowych JP, JL (końcówki kap)
 • zbrojenie stalą kap chodnikowych JL JP (końcówki kap)
 • montaż krawężników JP, JL (końcówki kap)

PZ-9:

 • wykonanie betonu niekonstrukcyjnego pod monolityczne stopnie schodów
 • betonowanie kap chodnikowych JP JL
 • szalowanie monolitycznych stopni schodków S1 S2 S3 S4 (montaż skrzynek)
 • montaż desek gzymsowych JL JP
 • spoinowanie desek gzymsowych
 • montaż krawężników JL JP
 • prefabrykacja zbrojenia pomostów dla zwierząt
 • betonowanie prefabrykatów pomostów dla zwierząt - etap I

WE-10:

 • wykonanie betonu niekonstrukcyjnego kap chodnikowych (końcówki kap)
 • śrutowanie powierzchni ustroju pod izolację grubą JP

WD-11:

 • umocnienie skarp – korytka odwodnieniowe

Przepust na DD-04 w km 1+901,5:

 • umocnienie stożków skarpowych
 • prace wykończeniowe – profilowanie rowów

Przepust w km 3+300:

 • umocnienie stożków skarpowych
 • prace wykończeniowe – profilowanie rowów

Przepust w km 10+246:

 • betonowanie pomostów dla zwierząt

Przepust w km 10+346:

 • betonowanie pomostów dla zwierząt

Przepust w km 10+546:

 • szalowanie pomostów dla zwierząt

 ROBOTY BRANŻOWE:

 • ułożenie kabla oświetleniowego na łącznicy L-04
 • wyprawianie studni kanału technologicznego w km 10+800 – 12+210
 • drenaż odcinający i skarpowy - układanie geomaty przestrzennej w km 9+200 – 10+100 P
 • montaż zwieńczeń żeliwnych
 • montaż wyposażenia urządzeń oczyszczających w KD 25
 • montaż wyposażenia studni 1500 z zastawką
 • wykonanie kanalizacji deszczowej z rur GRP DN1200 w KD 46