Tygodniowy postęp prac

11.09.2017

 W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

 

ROBOTY DROGOWE:

 • zdjęcie humusu
 • wykonanie wykopów
 • wykonanie nasypów
 • przepusty PEHD φ400, φ500
 • warstwa wiążąca AC 16W
 • hydroobsiew
 • wykonanie fundamentów ze słupkami pod ogrodzenie
 • ekrany akustyczne - betonowanie głowic fundamentów palowych, montaż słupów
 • ekrany przeciwolśnieniowe - montaż słupów
 • wykonanie ścieku skarpowego
 • umocnienie dna rowu elementami betonowymi
 • wykonanie krawężnika betonowego na ławie z betonu C12/15
 • wykonanie ścieku korytkowego
 • umocnienie wlotu/wylotu przepustu kamieniem oraz płytami betonowymi
 • sadzenie krzewów
 • agrowłóknina

 OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 WE-1:

 • przygotowanie podłoża pod ustrój nośny
 • ściany oporowe
 • zasypka muru oporowego
 • zasypka przyczółka

WD-2:

 • montaż łożysk
 • szalowanie ustroju nośnego

WE-3:

 • szalowanie ściany P1 JP
 • zbrojenie ściany P1 JP

WD-4:

 • scalanie konstrukcji stalowej

WD-5:

 • beton ciosów P2

PZ-6:

 • zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament F2 JL JP
 • betonowanie fundamentów F2 JL
 • betonowanie fundamentów F2 JP
 • zbrojenie stalą klasy AIIIN korpus P4 JL
 • szalowanie korpusu P4 JL
 • wbijanie ścianek szczelnych

WE-7.1:

 • zbrojenie stalą klasy AIIN korpusu P1 JP
 • szalowanie korpusu P1 JP

M-7.2:

 • zbrojenie stalą klasy AIIN filary
 • szalowanie filarów
 • zasypka fundamentu P1
 • wyciąganie ścianek szczelnych

WE-8:

 • deskowanie korpusu P2 JL

WE-10:

 • ściany oporowe
 • zasypka muru oporowego
 • zasypka przyczółków

WD-11:

 • montaż łożysk
 • wykop pod mur oporowy M1, M2, M3, M4

PZ-12 :

 • zbrojenie pomostów dla zwierząt
 • szalowanie pomostów dla zwierząt
 • beton pomostów dla zwierząt
 • montaż desek gzymsowych
 • beton oczepu murów oporowych + kapa chodnikowa lewa
 • beton oczepu murów oporowych + kapa chodnikowa prawa

WE-13:

 • zbrojenie fundamentów schodów
 • beton fundamentów schodów

Przepust w km 1+901,5:

 • wykop przepustu
 • materac kruszywowy - wymiana gruntu
 • wymiana gruntu
 • zasypka materaca

Przepust w km 3+300:

 • wzmocnienie strefy przejścia
 • zasypka wlotu i wylotu
 • zasypka obiektu
 • izolacja cienka

Przepust w km 10+546:

 • zbrojenie wlotu przepustu
 • beton wlotu - etap I
 • zbrojenie płyty zespalającej
 • szalowanie płyty zespalającej
 • beton płyty zespalającej
 • beton wlotu przepustu SP - etap II
 • zbrojenie skrzydeł

 

ROBOTY BRANŻOWE:

 • Wpusty z wylotem do rowu – budowa przykanalika – odcinek A
 • Wpusty uliczne – studnie – odcinek A
 • Ułożenie kabli oświetleniowych - odcinek A
 • Latarnie – montaż słupów i opraw
 • Kanał technologiczny – odcinek B