PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 03.09.2018 DO 09.09.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

 ROBOTY DROGOWE:

 • prace naprawcze szkód po opadach deszczu
 • wykonanie wykopu
 • wykonanie poboczy z kruszywa łamanego gr. 10cm
 • wykonanie barier energochłonnych – montaż słupków
 • wykonanie ścieku trójkątnego z elementów prefabrykowanych na ławie z betonu C12/15 i warstwie geowłókniny
 • wykonanie podbudowy C50/30 gr. 22 cm
 • wykonanie nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 gr. 29 cm
 • ułożenie warstwy poślizgowej – geowłóknina
 • wykonanie ogrodzenia drogowego wys. 2,2 m - montaż siatki
 • KŁSM - płyty przejściowe str. P – PZ-9 i WE-10
 • rozbiórka istniejącej drogi
 • wykonanie podbudowy z betonu C16/20 gr. 20 cm
 • wykonanie stabilizacji C1,5/2 gr. 20cm
 • ułożenie kostki kamiennej 9/11 na PCP 1:4
 • ułożenie kostki betonowej 8cm na PCP 1:4
 • wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
 • wykonanie nasypu
 • wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
 • poprawa wymyć
 • umocnienie skarp geosiatkami
 • humusowanie gr. 15cm (skarpy)
 • humusowanie gr. 30cm pasa rozdziału
 • wykonanie warstwy KŁMS

 OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 WE-1:

 • śrutowanie kap chodnikowych JP
 • montaż krawężników kap chodnikowych na skrzydełkach P4 str. zew.
 • demontaż szalunków na nadbudowach murów M2 M3
 • szalowanie nadbudów muru  M1 M4 – etap I
 • betonowanie nadbudowy muru M1 M4 - etap I
 • montaż desek gzymsowych M1 M4
 • betonowanie nadbudowy muru M3 - etap II
 • betonowanie nadbudowy muru M2 - etap II
 • spoinowanie desek gzymsowych na nadbudowach murów oporowych M1 M3
 • wykonanie betonu niekonstrukcyjnego kap chodnikowych na skrzydełkach P4 KZ
 • żywica na kapach chodnikowych JP

WD-1a :

 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego M1 M2 M3 M4
 • zasypka murów oporowych M1 M2 M3 M4
 • zasypka przyczółków P1 P2
 • montaż krawężnika

WD-2 :

 • śrutowanie kap chodnikowych na skrzydełkach i nadbudowach murów oporowych
 • montaż schodów skarpowych
 • przygotowanie powierzchni betonowej do hydrofobizacji
 • montaż krawężników betonowych
 • przygotowanie powierzchni pod warstwę ścieralną
 • ułożenie warstwy ścieralnej
 • żywice na nadbudowach murów oporowych M1 M M3 M4
 • żywica na kapach chodnikowych na skrzydełkach

W-3 :

 • izolacja gruba ustroju JP
 • przygotowanie powierzchni betonowej do hydrofobizacji
 • przygotowanie podłoża w strefie uciąglenia JP

WD-5:

 • śrutowanie kap chodnikowych na skrzydełkach
 • umocnienie stożków skarpowych
 • montaż krawężników betonowych
 • żywica na kapach chodnikowych na skrzydełkach

PZ-6:

 • przygotowanie powierzchni pod żywicę
 • izolacja gruba JL
 • betonowanie kap chodnikowych JP, KZ, KW
 • śrutowanie pod izolację grubą JP

WE-7.1:

 • montaż prefabrykatów zbrojenia nadbudów M1 M2 - etap II
 • betonowanie nadbudów murów oporowych M1 M2 - etap I i II
 • szalowanie nadbudów murów oporowych M1 M2 - etap II
 • wykonanie betonu wyrównawczego płyty przejściowej P2  JL JP
 • gruntowanie pod izolację grubą
 • izolacja gruba ustroju JP
 • spoinowanie kap chodnikowych i krawężników
 • spoinowanie desek gzymsowych

M-7.2:

 • zbrojenie stalą nadbudowy muru oporowego M5 - etap I
 • żywica na kapach chodnikowych KZ JP
 • betonowanie nadbudowy muru oporowego M5 - etap I
 • wykonanie betonu niekonstrukcyjnego nadbudowy muru oporowego M5
 • zagęszczenie podłoża pod mur M3
 • spoinowanie kap chodnikowych i krawężników
 • śrutowanie pod izolację grubą JP

WE-8:

 • śrutowanie kap chodnikowych
 • śrutowanie pod izolację grubą JL
 • wykonanie betonu niekonstrukcyjnego nadbudów murów M1 M2
 • betonowanie kap chodnikowych JP JL

PZ-9:

 • wykonanie betonu monolitycznego stopni schodów S1 S2 S3 S4
 • betonowanie kap chodnikowych za dylatacją
 • zbrojenie stalą kap chodnikowych za dylatacją
 • wykonanie żywicy na kapach
 • śrutowanie pod izolację grubą JP
 • śrutowanie kap chodnikowych pod żywicę

WE-10:

 • śrutowanie kap

Przepust na DD-04 w km 1+901,5:

 • żywica na skrzydełkach i pomostach

Przepust w km 3+300:

 • żywica na skrzydełkach i pomostach

Przepust w km 10+246:

 • demontaż deskowania pomostów dla zwierząt

Przepust w km 10+346:

 • demontaż deskowania pomostów dla zwierząt

Przepust w km 10+546:

 • demontaż deskowania pomostów dla zwierząt

 ROBOTY BRANŻOWE:

 • wykonanie fundamentów pod oświetlenie na R1, R2
 • wykonanie zasilania SO3 w km 6+550 – 6+700
 • wykonanie drenażu odcinającego w km 9+200 – 9+450
 • drenaż odcinający i skarpowy - układanie geomaty przestrzennej w km 9+200 – 9+900 P
 • montaż zwieńczeń żeliwnych
 • montaż wyposażenia studni z zastawką
 • montaż wylotów
 • montaż wyposażenia urządzeń oczyszczających w KD 2, KD 46, KD 51
 • montaż wpustu deszczowego na łącznicy L04
 • montaż wpustu kanalizacyjnego w KD 26
 • wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP200 na łącznicy L04
 • budowa przykanalika z rur PP200 na łącznicy L04