Tygodniowy postęp prac

18.09.2017

 W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

 ROBOTY DROGOWE:

 • zdjęcie humusu
 • wykonanie wykopów
 • wykonanie nasypów
 • wymiana W06
 • wykonanie drogi technologicznej w śladzie DD-10
 • wykonanie warstwy technologicznej podłoża pod nasyp
 • wykonanie przepustu żelbetowego
 • uszczelnienie rowów geomembraną
 • wykonanie krawężnika betonowego na ławie z betonu C12/15
 • warstwa ścieralna SMA
 • umocnienie przepustów kamieniem polnym
 • montaż ścianki czołowej przepustu żelbetowego
 • warstwa wiążąca AC 16W
 • wykonanie fundamentów ze słupkami pod ogrodzenie
 • montaż barier ochronnych
 • rozłożenie otoczaków na rondzie
 • sadzenie drzew liściastych i krzewów
 • montowanie siatki do słupków ogrodzeniowych
 • umocnienie rowów darniną
 • umocnienie dna rowu elementami betonowymi

 OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

WE-1:

 • przygotowanie podłoża pod ustrój nośny
 • ściany oporowe
 • zasypka muru oporowego
 • zasypka podpory F2 F3 P4

WD-2:

 • przygotowanie podłoża pod ustrój nośny
 • szalowanie ustroju nośnego
 • zbrojenie stalą klasy AIIIN ustroju nośnego
 • beton niekonstrukcyjny pod mury oporowe M1 M2
 • wykop pod mury oporowe

WE-3:

 • przygotowanie podłoża pod ustrój nośny
 • betonowanie ściany P1 JP
 • zbrojenie fundamentów murów oporowych M3 M4

WD-4:

 • scalanie konstrukcji stalowej
 • zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji
 • wykop pod mury oporowe M2 M3
 • badania ultradźwiękowe spoin

PZ-6:

 • zbrojenie stalą klasy AIIIN korpus P4 JL
 • szalowanie korpusu P4 JL
 • wbijanie ścianek szczelnych
 • montaż odwodnienia korpusu P1

WE-7.1:

 • betonowanie korpusu P1 JP

M-7.2:

 • montaż odwodnienia P3
 • szalowanie filarów F2 JL (II)
 • wykonanie wykopu pod podporą P3
 • wymiana gruntu
 • beton niekonstrukcyjny pod fundament P3 JP JL

WE-8:

 • deskowanie korpusu P2 JL
 • zbrojenie korpusu P2 JL

WD-11:

 • beton niekonstrukcyjny pod mury oporowe
 • zbrojenie fundamentów murów oporowych
 • betonowanie fundamentów murów oporowych
 • montaż rusztowania pod ustrój

PZ-12 :

 • montaż schodów
 • izolacja gruba pomostów dla zwierząt
 • montaż słupów
 • podcinanie i montaż podwalin
 • punkty pomiarowo-kontrolne na drogowych obiektach
 • umocnienie skarp i powierzchni poziomych
 • beton stopni monolitycznych
 • montaż paneli przeciwolśnieniowych
 • montaż drzwi

WE-13:

 • montaż schodów
 • umocnienie skarp i powierzchni poziomych - kostka
 • montaż słupów
 • podcinanie i montaż podwalin
 • montaż paneli akustycznych
 • montaż drzwi
 • punkty pomiarowo-kontrolne na drogowych obiektach
 • nawierzchnia na kapach
 • przygotowanie najazdu

Przepust w km 10+346:

 • zbrojenie fundamentu skrzydełek

Przepust w km 10+546:

 • beton płyty zespalającej
 • beton wlotu - etap II strona lewa
 • beton skrzydeł strona prawa i strona lewa
 • izolacja cienka

 ROBOTY BRANŻOWE:

 • Ułożenie kabli oświetleniowych - odcinek A
 • Studnie osadnikowe z deflektorem Dn300 – odcinek B
 • Studnie Dn1500 – odcinek A
 • Studnie osadnikowe z deflektorem Dn2500 – odcinek A
 • Studnie osadnikowe z deflektorem Dn2000 – odcinek A
 • Kanalizacja deszczowa z rur PP800 – odcinek A
 • Wpusty z wylotem do rowu – budowa przykanalika – odcinek A
 • Wpusty uliczne – studnie – odcinek A
 • Studnia Dn2000 z zastawką – odcinek A
 • Wpust – wylot/wlot Dn200 – odcinek B
 • Wykonanie drenażu podłużnego – odcinek B