PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 10.09.2018 DO 16.09.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

 ROBOTY DROGOWE:

 • prace naprawcze szkód po opadach deszczu
 • wykonanie ogrodzenia drogowego
 • wykonanie obrzeża betonowego 8x30
 • wykonanie poboczy z kruszywa łamanego
 • wykonanie barier energochłonnych
 • wykonanie podbudowy C50/30
 • uzupełnienie nasypu pod poboczami
 • montaż ekranów akustycznych
 • wykonanie płyt przejściowych
 • wykonanie wykopu
 • wykonanie nasypu
 • ułożenie kostki kamiennej 9/11 na PCP 1:4
 • umocnienie dna rowu – wylot ze ścieku skarpowego
 • poprawki krawężnika betonowego i ścieku trójkątnego
 • ułożenie krawężnika kamiennego 15x30 na ławie z betonu C12/15
 • ułożenie kostki betonowej 8cm na PCP 1:4
 • wykonanie przepustów PEHD fi400, fi600, fi800
 • wykonanie warstwy mrozoochronnej
 • wykonanie nawierzchnia z betonu cementowego
 • ułożenie warstwy poślizgowej – geowłóknina
 • poprawa rowów
 • wykonanie ścieku trójkątnego z elementów prefabrykowanych na ławie z betonu C12/15 i warstwie geowłókniny
 • humusowanie pasa dzielącego i skarp
 • wykonanie ścieku skarpowego
 • ułożenie geokraty na warstwie geowłókniny w zbiorniku
 • ułożenie płyt betonowych 50x50x7 na podsypce piaskowej w części osadnikowej w zbiorniku
 • wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
 • wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
 • wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
 • wykonanie warstwy KŁMS
 • poprawa wymyć

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 WE-1:

 • montaż prefabrykatów zbrojenia nadbudowy murów M1 M4 - etap II
 • demontaż szalunków na nadbudowach muru M1
 • betonowanie nadbudowy muru M1 M4 - etap II
 • spoinowanie desek gzymsowych na nadbudowach murów oporowych M1 M4
 • wykonanie betonu niekonstrukcyjnego pod kapy chodnikowe na skrzydełkach P1 KZ

WD-1a :

 • zbrojenie ścianek zaplecznych P2
 • szalowanie ścianek zaplecznych P2
 • zasypka murów oporowych M1 M2
 • zbrojenie dźwigarków ustroju - etap II
 • zbrojenie ścianki zaplecznej P2
 • zasypka przyczółków P1
 • szalowanie dźwigarków ustroju - etap II
 • betonowanie dźwigarków ustroju - etap II

WD-2 :

 • montaż schodów skarpowych
 • umocnienie stożków skarpowych

WE-3 :

 • uciąglenie nawierzchni JP - montaż taśmy dylatacyjnej
 • przygotowanie powierzchni betonowej do hydrofobizacji

WD-5:

 • przygotowanie powierzchni betonowej do hydrofobizacji

WE-7.1:

 • zbrojenie płyt przejściowych
 • izolacja gruba ścianki zaplecznej

M-7.2:

 • montaż desek gzymsowych nadbudowy muru M5
 • montaż zbrojenia nadbudowy muru M5 - etap II
 • wykonanie betonu niekonstrukcyjnego nadbudowy muru oporowego M3

WE-8:

 • izolacja gruba ścianki zaplecznej
 • zbrojenie nadbudowy muru M3 M4
 • betonowanie nadbudowy muru M3 M4
 • izolacja gruba ustroju nośnego JL
 • spoinowanie desek gzymsowych
 • montaż podparcia desek gzymsowych nadbudów murów M3 M4
 • szalowanie nadbudowy muru M1 M2
 • wykonanie betonu niekonstrukcyjnego nadbudów murów M3 M4
 • zbrojenie nadbudowy muru M1 M2
 • betonowanie nadbudowy muru M1 M2  

PZ-9:

 • ułożenie płyt prefabrykowanych pomostów
 • profilowanie rowów skarpowych

WE-10:

 • wykonanie betonu niekonstrukcyjnego pod krawężniki
 • uciąglenie nawierzchni
 • izolacja gruba ustroju JP
 • montaż krawężników

Przepust w km 10+246:

 • przygotowanie pod izolacje grubą pomostów

Przepust w km 10+346:

 • przygotowanie pod izolacje grubą pomostów

Przepust w km 10+546:

 • przygotowanie pod izolacje grubą pomostów

 ROBOTY BRANŻOWE:

 • montaż fundamentów oświetleniowych – DW653, rondo R1
 • drenaż odcinający i skarpowy - układanie geomaty przestrzennej w km 9+200 – 9+700 P
 • montaż zwieńczeń żeliwnych
 • montaż wyposażenia studni z zastawką
 • montaż wyposażenia urządzeń oczyszczających w KD2, KD51
 • montaż studni Dn1200 w KD 21
 • montaż wpustów kanalizacyjnych w KD 21
 • wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP200 w KD21
 • wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP300 w KD21
 • wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP500 w KD25