PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 18.09.2017 DO 24.09.2017

25.09.2017

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

 

ROBOTY DROGOWE:

 • wykonanie nasypów
 • wykonanie wykopów
 • rozbiórka drogi – frezowanie i rozbiórka podbudowy
 • wykonanie GWN
 • obrukowanie przepustu żelbetowego wraz z umocnienie dna rowu płytami betonowymi
 • umocnienie dna rowu elementami betonowymi
 • wykonanie obrzeży betonowych
 • wykonanie stabilizacji pod chodnik C1,5/2
 • wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa C50/30
 • wykonanie ścieku skarpowego
 • wykonanie przepustów PEHD φ500
 • wykonanie nawierzchni żwirowej
 • ekrany akustyczne – osadzenie paneli z drzwiami
 • montaż drzwi ewakuacyjnych i technicznych przy obiektach PZ-12 i WE-13
 • warstwa wiążąca AC 16W
 • warstwa ścieralna AC 8 S
 • sadzenie drzew liściastych, pnączy i krzewów
 • montowanie siatki do słupków ogrodzeniowych
 • ogrodzenie naprowadzające dla płazów przy ogrodzeniu oraz wolnostojące
 • montaż bram
 • uzupełnienie oznakowania pionowego

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

WE-1:

 • przygotowanie podłoża pod ustrój nośny
 • pierwomontaż szalunku pod ustrój nośny
 • ściany oporowe
 • zasypka muru oporowego
 • zasypka przyczółka
 • montaż łożysk
 • wykop pod mury oporowe M3 M4

WD-2:

 • zbrojenie stalą klasy AIIIN ustrój nośny
 • zbrojenie stalą klasy AIIIN fundamentu murów oporowych M1 M2
 • beton niekonstrukcyjny pod mury oporowe M3 M4

WE-3:

 • pierwomontaż szalunku pod ustrój nośny
 • betonowanie fundamentów murów oporowych M1 M2
 • montaż rusztowania pod ustrój
 • zbrojenie fundamentów murów oporowych M1 M2

WD-4:

 • zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji
 • zbrojenie fundamentów murów oporowych M1 M2
 • betonowanie fundamentów murów oporowych M1 M2

PZ-6:

 • beton korpusu P4 JL
 • wykop P1
 • wymiana gruntu P1
 • beton niekonstrukcyjny P1
 • zbrojenie stalą klasy AIIIN słupy F3 JL
 • zbrojenie stalą klasy AIIIN korpusu P4 JP
 • zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament P3 JL

WE-7.1:

 • zbrojenie stalą klasy AIIIN korpus P2 JP
 • rozszalowanie korpusu P1 JP

M-7.2:

 • zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament P3 JL
 • beton fundamentu P3 JL
 • zbrojenie stalą klasy AIIIN korpus P1
 • beton słupów F2 JL (II)

Most tymczasowy:

 • układanie legarów

WE-8:

 • betonowanie korpusu P2 JL

PZ-12 :

 • montaż schodów
 • montaż barier żelbetowych przy pomostach
 • hydrofobizolacja powierzchni betonowych
 • umocnienie skarp i powierzchni poziomych
 • nawierzchnia na kapach
 • zasypanie wykopów z zagęszczeniem

WE-13:

 • umocnienie skarp i powierzchni poziomych - kostka
 • hydrofobizolacja powierzchni betonowych
 • nawierzchnia na kapach

Przepust w km 10+346:

 • zbrojenie fundamentu skrzydełek
 • beton fundamentu skrzydełek
 • zbrojenie wlotu przepustu

ROBOTY BRANŻOWE:

 • zasilanie ZK - odcinek A
 • zasilanie SO 3 - odcinek A
 • zasilanie SO 4 - odcinek A
 • kanał technologiczny – roboty wykończeniowe – odcinek A
 • studnie osadnikowe z deflektorem Dn3000 – odcinek B
 • studnie Dn1200 – odcinek A
 • kanalizacja deszczowa z rur PP300 – odcinek A
 • studnia Dn1500 z zastawką – odcinek A
 • wpusty z wylotem do rowu – budowa przykanalika – odcinek A
 • kanalizacja deszczowa z rur GRP DN700 – odcinek A
 • kanalizacja deszczowa z rur GRP DN800 – odcinek B