PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 17.09.2018 DO 23.09.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

 ROBOTY DROGOWE:

 • prace naprawcze szkód po opadach deszczu
 • wykonanie ścieku trójkątnego przy obiekcie WE-1 i WE-3
 • umocnienie dna rowu – wylot ze ścieku skarpowego
 • wykonanie ścieku skarpowego
 • wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
 • wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
 • wykonanie podbudowy C5/6 na płytach przejściowych
 • wykonanie nawierzchnia z betonu cementowego
 • ułożenie warstwy poślizgowej – geowłóknina
 • wykonanie podbudowy C50/30
 • montaż ekranów akustycznych
 • ułożenie geokraty na warstwie geowłókniny w zbiorniku
 • wykonanie płyt przejściowych
 • nasadzenie drzew i krzewów liściastych
 • obrukowanie przepustów PEHD
 • wykonanie wylotu ze ścieku z kostki betonowej
 • ułożenie krawężnika kamiennego 15x30 na ławie z betonu C12/15
 • wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
 • wykonanie GWN
 • wykonanie wykopu
 • wykonanie nasypu
 • rekultywacja terenu pod obsianie mieszanką traw
 • poprawa skarp, przeciwskarp i rowów
 • wywóz nadmiaru materiału
 • ułożenie geosiatki  antyerozyjnej z humusowaniem
 • humusowanie przeciwskarp i skarp
 • wykonanie płyt przejściowych
 • wykonanie poboczy
 • profilowanie pasa rozdziału
 • wykonanie zjazdu z płyt YOMB do zbiornika
 • wykonanie barier energochłonnych

 OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 WE-1:

 • przygotowanie powierzchni betonowej do hydrofobizacji
 • przygotowanie powierzchni betonowej pod żywicę na nadbudowach M1 M2 M3 M4
 • montaż kotew pod bariery energochłonne JP KZ
 • zbrojenie kap chodnikowych na skrzydełkach
 • montaż schodów skarpowych
 • śrutowanie ustroju nośnego JL
 • profilowanie skarp stożków
 • żywica na nadbudowach murów oporowych M1 M2 M3 M4
 • montaż krawężników kap chodnikowych na skrzydełkach P1

WD-1a :

 • szalowanie ścianek zaplecznych P2
 • zbrojenie ścianek zaplecznych P1
 • zasypka przyczółków P1
 • betonowanie ścianki zaplecznej P2

WD-2 :

 • przygotowanie powierzchni betonowej do hydrofobizacji
 • umocnienie stożków skarpowych
 • prace przygotowawcze przed wykonaniem przeciwspadków na ustroju

WE-3 :

 • przygotowanie powierzchni betonowej do hydrofobizacji
 • montaż krawężników betonowych

WD-4:

 • prace przygotowawcze przed wykonaniem warstwy ścieralnej

PZ-6 :

 • szalowanie nadbudowy murów oporowych M1 M2 M3 M4
 • wykonanie betonu niekonstrukcyjnego pod nadbudowę M1 M2 M3 M4
 • zbrojenie nadbudów murów oporowych
 • śrutowanie ustroju nośnego JP
 • przygotowanie pod beton niekonstrukcyjny pod nadbudowę M1 M2 M3 M4

WE-7.1:

 • zbrojenie płyt przejściowych
 • szalowanie płyt przejściowych
 • betonowanie płyt przejściowych
 • żywica na nadbudowach i kapach chodnikowych

M-7.2:

 • montaż krawężników
 • położenie żywicy na kapach chodnikowych
 • montaż dylatacji
 • montaż zbrojenia nadbudowy muru M3
 • betonowanie nadbudowy muru oporowego M5
 • montaż desek gzymsowych nadbudowy muru M5
 • śrutowanie ustroju nośnego JL

WE-8:

 • montaż desek gzymsowych na nadbudowach murów
 • betonowanie nadbudowy muru M3 M4
 • położenie żywicy na kapach chodnikowych
 • montaż kotew pod bariery
 • betonowanie nadbudowy muru M1 M2  
 • zbrojenie nadbudowy muru M1 M2 M3 M4

PZ-9:

 • betonowanie płyt pomostowych
 • betonowanie schodka P2
 • szalowanie płyt pomostów
 • zbrojenie płyt pomostów

WE-10:

 • betonowanie końcówek kap chodnikowych
 • przygotowanie powierzchni betonowej do hydrofobizacji

Przepust w km 10+246:

 • przygotowanie pod izolacje grubą pomostów
 • położenie żywicy na przepuście

Przepust w km 10+346:

 • przygotowanie pod izolacje grubą pomostów
 • położenie żywicy na przepuście

Przepust w km 10+546:

 • przygotowanie pod izolacje grubą pomostów
 • położenie żywicy na przepuście

ROBOTY BRANŻOWE:

 • montaż słupów oświetleniowych – DW653, DL-1, DL-4
 • budowa kanału teletechnicznego
 • budowa studni technologicznych
 • wykonanie drenażu odcinającego i skarpowego
 • montaż zwieńczeń żeliwnych
 • montaż wylotów
 • montaż wyposażenia studni z zastawką
 • montaż studni Dn1200
 • montaż studni Dn1500
 • montaż wpustów kanalizacyjnych
 • wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP200
 • wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP300
 • wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP500
 • wykonanie kanalizacji deszczowej z rur GRP DN800
 • wykonanie kanalizacji deszczowej z rur GRP DN1000