PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 24.09.2018 DO 30.09.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski

 ROBOTY DROGOWE:

 • prace naprawcze szkód po opadach deszczu
 • poprawki ścieków skarpowych po deszczach
 • wykonanie ścieku trójkątnego z elementów prefabrykowanych na ławie z betonu C12/15 i warstwie geowłókniny
 • wykonanie ścieku trójkątnego z elementów prefabrykowanych na ławie z betonu C12/15
 • wykonanie poboczy
 • wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
 • wykonanie ogrodzenia drogowego
 • montaż ekranów akustycznych
 • uzupełnienie nasypu pod poboczami
 • wykonanie nawierzchnia z betonu cementowego
 • ułożenie warstwy poślizgowej – geowłóknina
 • wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
 • umocnienie skarp geosiatką antyerozyjną
 • wykonanie warstwy mrozoochronnej
 • wykonanie podbudowy C50/30
 • humusowanie pasa rozdziału, przeciwskarp i skarp
 • wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
 • wykonanie ścieku skarpowego
 • umocnienie dna rowu – wylot ze ścieku skarpowego
 • wykonanie umocnienia na połączeniu rowów
 • wykonanie wykopu
 • wykonanie nasypu
 • wykonanie wylotu ze ścieku skarpowego z kostki betonowej
 • wykonanie rowu umocnionego elementami betonowymi
 • ułożenie geokraty na warstwie geowłókniny w zbiorniku
 • ułożenie płyt betonowych w części osadnikowej zbiornika
 • wykonanie zjazdu z płyt YOMB do zbiornika
 • wykonanie podbudowy C5/6 na płytach przejściowych
 • wywóz nadmiaru materiału
 • profilowanie pasa rozdziału
 • wykonanie barier energochłonnych
 • wykonanie zjazdów

 OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 WE-1:

 • przygotowanie powierzchni betonowej do hydrofobizacji
 • montaż barier
 • betonowanie kap chodnikowych na skrzydełkach
 • montaż schodów skarpowych
 • izolacja gruba JL
 • wykonanie nawierzchni jezdni - warstwa wiążąca JP

WD-1a :

 • szalowanie ścianek zaplecznych P1
 • montaż desek gzymsowych na kapach chodnikowych
 • betonowanie kap chodnikowych
 • betonowanie ścianki zaplecznej P1

WD-2 :

 • montaż barier
 • wykonanie przeciwspadków z asfaltu lanego MA-11
 • próbne obciążenie statyczne i dynamiczne
 • montaż studni drenarskich

WD-4:

 • wykonanie nawierzchnia jezdni - warstwa ścieralna
 • montaż barier
 • próbne obciążenie statyczne i dynamiczne

WD-5:

 • montaż przewodów odpływowych i zbiorczych
 • zasypanie stożka skarpowego
 • montaż barier
 • próbne obciążenie statyczne
 • montaż studni drenarskich

PZ-6:

 • szalowanie nadbudów murów oporowych
 • zbrojenie nadbudów murów oporowych
 • izolacja gruba ścianek zaplecznych JL P1 P2
 • izolacja gruba JP
 • montaż desek gzymsowych na nadbudowach murów M1 M2 M3 M4
 • betonowanie nadbudów murów oporowych M1 M2 M3 M4
 • montaż kotew pod bariery ochronne
 • wykonanie chudego betonu pod schody skarpowe i kapy chodnikowe
 • rozszalowanie nisz dylatacyjnych
 • wykonanie nawierzchni jezdni - warstwa wiążąca JL

WE-7.1:

 • wykonanie chudego betonu pod schody skarpowe

M-7.2:

 • montaż desek gzymsowych nadbudowy muru M3
 • wykonanie żywicy na nadbudowie M5
 • montaż krawężnika nadbudowy M3
 • wykonanie wykopu pod schody skarpowe
 • szalowanie nisz dylatacyjnych P1 P3
 • zbrojenie nisz dylatacyjnych P1 P3

WE-8:

 • wykonanie nawierzchni jezdni - warstwa ścieralna JL
 • betonowanie nadbudowy muru M1

PZ-9:

 • demontaż szalunków płyt pomostów

WE-10:

 • przygotowanie powierzchni do wykonania zabezpieczenia materiałem impregnacyjnym

Przepust w km 10+246:

 • montaż schodów skarpowych
 • izolacja gruba pomostów dla zwierząt

Przepust w km 10+346:

 • montaż schodów skarpowych
 • izolacja gruba pomostów dla zwierząt

Przepust w km 10+546:

 • montaż schodów skarpowych
 • izolacja gruba pomostów dla zwierząt

 ROBOTY BRANŻOWE:

 • montaż słupów oświetleniowych
 • montaż zwieńczeń żeliwnych
 • montaż wpustów kanalizacyjnych
 • wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP200
 • montaż wylotów na skarpę