PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 02.10.2017 DO 08.10.2017

09.10.2017

 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

 

ROBOTY DROGOWE:

 • wykonanie wykopów
 • wykonanie nasypów
 • wykonanie przepustów PEHD fi600, fi500, fi400
 • wykonanie przepustów żelbetowych fi1000
 • wykonanie podbudowy C5/6
 • rozbiórka drogi - frezowanie
 • umocnienie rowów płytami przy przepustach
 • umocnienie rowów elementami betonowymi
 • zdjęcie humusu
 • wykonanie stabilizacji C1,5/2
 • ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm
 • wykonanie podbudowy z kruszywa C50/30
 • frezowanie nawierzchni bitumicznej
 • rozbiórka kostki brukowej
 • warstwa ścieralna AC 8 S gr. 5 cm ścieżka rowerowa

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 WE-1:

 • szalowanie ustroju nośnego JL
 • montaż podparcia pod szalunek ustroju nośnego
 • zasypka muru oporowego
 • zasypka przyczółka
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego

WD-2:

 • betonowanie ustroju nośnego
 • montaż drobnych elementów stalowych

WE-3:

 • beton ustroju nośnego JL
 • zbrojenie ustroju nośnego
 • zasypka przyczółków
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego
 • zasypka murów oporowych M3 M4
 • montaż drobnych elementów stalowych

WD-4:

 • szalowanie ustroju nośnego

PZ-6:

 • beton korpusu P1 JL
 • beton niekonstrukcyjny pod murami oporowymi
 • szalowanie korpusu P1 JL
 • zbrojenie stalą klasy AIIIN korpusu P1 JL
 • wykop pod mury oporowe
 • montaż odwodnienia murów oporowych

M-7.2:

 • zbrojenie stalą klasy AIIIN korpus P1 JL
 • szalowanie korpusu P1 JL
 • zbrojenie stalą klasy AIIIN korpus P3 JL

WE-8:

 • szalowanie podpory P2 JP
 • zbrojenie korpusu P2 JP
 • betonowanie korpusu P2 JP

PZ-9:

 • wykonanie wykopów P1 P2
 • wymiana gruntu P1 P2

WE-10:

 • przygotowanie podłoża pod rusztowanie ustroju
 • zasypanie wykopów z zagęszczeniem

WD-11:

 • beton fundamentu murów oporowych M1 M2
 • zbrojenie ustroju nośnego

PZ-12 :

 • prace porządkowe

WE-13:

 • prace porządkowe

Przepust DD-04 w km 1+901,50:

 • montaż prefabrykatów

Przepust w km 10+346:

 • zbrojenie wlotu przepustu
 • zbrojenie płyty zespalającej
 • beton wlotu strona lewa – etap II
 • beton wlotu strona prawa – etap I

Przepust w km 10+546:

 • zasypka przepustu

 

ROBOTY BRANŻOWE:

 • ułożenie kabli oświetleniowych – odcinek A
 • studnie osadnikowe z deflektorem Dn3000 – odcinek B
 • studnie osadnikowe z deflektorem Dn2500 – odcinek A
 • wpust deszczowy kanalizacyjny – odcinek A
 • kanalizacja deszczowa z rur PP600 – odcinek A
 • kanalizacja deszczowa z rur PP200 – odcinek A
 • studnia Dn1500 z zastawką – odcinek A
 • kanalizacja deszczowa z rur GRP DN900 - odcinek A
 • kanalizacja deszczowa z rur GRP DN800 - odcinek B