PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 01.10.2018 DO 07.10.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski

 ROBOTY DROGOWE:

 • prace naprawcze szkód po opadach deszczu
 • uzupełnienie nasypu pod poboczami
 • obróbka wpustów deszczowych betonem C30/37
 • wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
 • wykonanie barier energochłonnych
 • montaż ekranów akustycznych
 • wykonanie ścieku trójkątnego z elementów prefabrykowanych na ławie z betonu C12/15 i warstwie geowłókniny
 • wykonanie ogrodzenia drogowego
 • wykonanie ścieku trójkątnego z elementów prefabrykowanych na ławie z betonu C12/15
 • wykonanie poboczy
 • umocnienie dna rowu – wylot ze ścieku skarpowego
 • wykonanie ścieku skarpowego
 • wykonanie warstwy mrozoochronnej
 • wykonanie podbudowy C50/30
 • umocnienie skarp geosiatką antyerozyjną
 • wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
 • obsiew mieszanką traw skarp i przeciwskarp
 • montaż wiat przystankowych
 • wykonanie warstwy stabilizacji C1,5/2
 • wykonanie podbudowy C16/20
 • ustawianie krawężnika kamiennego 15x22 na ławie z betonu C12/15
 • ustawianie krawężnika kamiennego 15x30 na ławie z betonu C12/15
 • ustawianie obrzeży betonowych 8x30
 • umocnienie dna rowu elementami betonowymi
 • ułożenie kostki kamiennej 9/11 na wyspie najazdowej
 • wykonanie hydroobsiewu
 • wywóz nadmiaru humusu
 • wykonanie zjazdów
 • humusowanie przeciwskarp i skarp

 OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 WE-1:

 • przygotowanie powierzchni betonowej do hydrofobizacji
 • wykonanie drenażu płyty ustroju nośnego JP
 • montaż barier
 • profilowanie skarp
 • montaż wpustów

WD-1a :

 • przygotowanie nisz do montażu urządzeń dylatacyjnych
 • rozszalowanie ścianki zaplecznej P1
 • zasypka przyczółka P1 P2
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego M1 M2 M3 M4
 • zasypka murów oporowych M1 M2 M3 M4
 • wykonanie izolacji cienkiej ścianki zaplecznej P2
 • zbrojenie nisz dylatacyjnych
 • montaż urządzeń dylatacyjnych
 • szalowanie nisz dylatacyjnych
 • betonowanie nisz dylatacyjnych
 • zbrojenie kap chodnikowych
 • montaż krawężnika na kapach chodnikowych

WD-2 :

 • montaż balustrad na nadbudowach

WE-3 :

 • przygotowanie powierzchni betonowej do uciąglenia JL
 • wykonanie izolacji grubej JL
 • wykonanie nawierzchni jezdni - warstwa wiążąca JP JL

WD-4:

 • Wykonanie przeciwspadków z asfaltu lanego MA-11
 • montaż barier energochłonnych

WD-5:

 • montaż balustrad na nadbudowach
 • montaż barier energochłonnych

PZ-6:

 • szalowanie nadbudów murów oporowych
 • montaż krawężnika na kapach chodnikowych - za dylatacją
 • zbrojenie nadbudów murów oporowych
 • montaż desek gzymsowych na nadbudowach murów M1 M2 M3 M4
 • montaż krawężnika betonowego
 • montaż kolektora odwodnieniowego
 • przygotowanie powierzchni do hydrofobizacji
 • betonowanie nadbudów murów oporowych M1 M2 M3 M4
 • rozszalowanie nadbudów murów oporowych
 • wykonanie nawierzchnia jezdni - warstwa wiążąca

M-7.2:

 • szalowanie nadbudów murów oporowych
 • montaż krawężnika
 • montaż słupków barier energochłonnych
 • prefabrykacja zbrojenia kap chodnikowych za dylatacją
 • montaż deski gzymsowej na końcówka kap chodnikowych
 • montaż desek gzymsowych nadbudowy muru M3
 • szalowanie nisz dylatacyjnych
 • zbrojenie nisz dylatacyjnych
 • betonowanie nisz dylatacyjnych
 • betonowanie nadbudowy muru oporowego M3
 • przygotowanie podłoża pod izolację grubą - ustrój nośny JP

WE-8:

 • wykonanie izolacji grubej ścianek zaplecznych
 • montaż barier
 • przygotowanie ustroju pod izolację grubą JP – śrutowanie
 • montaż deski gzymsowej na końcówkach kap chodnikowych
 • montaż kolektorów odwodnienia

PZ-9:

 • montaż przewodów odpływowych i zbiorczych – kolektory
 • ułożenie żywicy na kapach chodnikowych

WE-10:

 • przygotowanie powierzchni do wykonania zabezpieczenia materiałem impregnacyjnym – szlifowanie
 • montaż schodów skarpowych
 • montaż przewodów odpływowych i zbiorczych – kolektory

Przepust w km 10+246:

 • montaż schodów skarpowych
 • montaż ścieków
 • umocnienie skarp i powierzchni poziomych

Przepust w km 10+346:

 • montaż schodów skarpowych
 • montaż ścieków
 • izolacja gruba pomostów dla zwierząt

Przepust w km 10+546:

 • izolacja gruba pomostów dla zwierząt
 • umocnienie skarp i powierzchni poziomych
 • montaż ścieków
 • montaż schodów skarpowych

 ROBOTY BRANŻOWE:

 • montaż słupów oświetleniowych
 • montaż fundamentów pod oświetlenie
 • wykonanie odwodnienia liniowego
 • montaż zwieńczeń żeliwnych
 • montaż włazów