PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 09.10.2017 DO 15.10.2017

16.10.2017

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

 

ROBOTY DROGOWE:

 • wykonanie wykopów
 • wykonanie nasypów
 • zdjęcie humusu
 • umocnienie rowów elementami betonowymi
 • wykonanie podbudowy C5/6
 • wykonanie przepustów PEHD fi500, fi400
 • wykonanie przepustów żelbetowych fi1000, fi1200
 • rozbiórka podbudowy niebitumicznej
 • warstwa wiążąca gr. 5 cm

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

WE-1:

 • szalowanie ustroju nośnego JL
 • zasypka muru oporowego
 • zasypka przyczółka
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego

WD-2:

 • przygotowanie ustroju do sprężania – montaż podestów roboczych

WE-3:

 • przygotowanie podłoża pod ustrój
 • zasypka przyczółków
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego
 • zasypka murów oporowych
 • montaż rusztowania – podparcia ustroju

WD-4:

 • szalowanie ustroju nośnego
 • wykop pod mur oporowy M1

WD-5:

 • montaż łożysk
 • beton niekonstrukcyjny murów oporowych M3 M4

PZ-6:

 • betonowanie fundamentów murów oporowych
 • szalowanie filarów F2 JL
 • zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament murów oporowych
 • zbrojenie stalą klasy AIIIN filar F2 JL
 • zasypka fundamentów murów oporowych M1 M2
 • montaż odwodnienia murów oporowych przy P1

WE-7.1:

 • zbrojenie stalą klasy AIIIN korpus P1 JL
 • rozszalowanie korpusu P2 JP

M-7.2:

 • zbrojenie stalą klasy AIIIN korpus P1 JL
 • szalowanie filarów F2 JP
 • zbrojenie stalą klasy AIIIN korpus P3 JL
 • zbrojenie stalą klasy AIIIN filarów F2 JP
 • betonowanie filarów F2 JP

WE-10:

 • przygotowanie podłoża pod rusztowanie ustroju
 • zasypanie wykopów z zagęszczeniem

WD-11:

 • zbrojenie ustroju nośnego
 • drobne elementy stalowe

PZ-12 :

 • prace porządkowe

WE-13:

 • prace porządkowe

Przepust DD-04 w km 1+901,50:

 • zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych
 • wykop pod fundament skrzydeł

Przepust w km 10+246:

 • zbrojenie skrzydeł – strona prawa
 • Przepust w km 10+346:
 • zbrojenie płyty zespalającej
 • zbrojenie wlotu przepustu – strona prawa
 • zbrojenie skrzydeł – strona lewa
 • szalowanie skrzydeł płyty zespalającej
 • beton skrzydeł
 • beton wlotu
 • dostawa prefabrykatów

 

ROBOTY BRANŻOWE:

 • wpust z wylotem do rowu – budowa przykanalika – odcinek A
 • wpusty uliczne – studnie – odcinek A