PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 08.10.2018 DO 14.10.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski

 ROBOTY DROGOWE:

 • prace naprawcze szkód po opadach deszczu
 • uzupełnienie nasypu pod poboczami
 • wykonanie poboczy
 • wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
 • montaż ekranów akustycznych
 • wykonanie barier energochłonnych
 • wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
 • wykonanie balustrad
 • humusowanie pasa rozdziału, przeciwskarp i skarp
 • wykonanie nasypu
 • wykonanie podbudowy C50/30
 • wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
 • ułożenie płyt YOMB na dnie zbiornika
 • wykonanie warstwy stabilizacji C1,5/2
 • ustawianie obrzeży betonowych 8x30
 • ułożenie kostki kamiennej 9/11 na pierścieniu ronda
 • ustawianie krawężnika kamiennego 15x22 na ławie z betonu C12/15
 • ustawianie krawężnika kamiennego 15x30 na ławie z betonu C12/15
 • wykonanie podbudowy C16/20
 • wykonanie ścieku skarpowego
 • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 8 cm na PCP 1:4
 • wykonanie ścieku prefabrykowanego z elementów betonowych typu korytkowego (D8)
 • umocnienie dna rowu – wylot ze ścieku skarpowego
 • umocnienie dna rowu elementami betonowymi
 • humusowanie wyspy ronda
 • rozbiórka drogi  istniejącej
 • umocnienie skarp geosiatką antyerozyjną
 • obsiew mieszanką traw skarp i przeciwskarp
 • rozbiórka drogi istniejącej
 • obróbka wpustów deszczowych betonem C30/37
 • wykonanie ścieku trójkątnego z elementów prefabrykowanych na ławie z betonu C12/15
 • wywóz nadmiaru humusu
 • profilowanie skarp nasypu przy nawierzchni żwirowej

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 WE-1:

 • przygotowanie powierzchni betonowej do hydrofobizacji
 • wykonanie drenażu płyty ustroju nośnego
 • montaż korytek odwodnieniowych
 • umocnienie skarp
 • spoinowanie desek gzymsowych na końcówkach kap chodnikowych

WD-1a :

 • montaż podwieszenia kap chodnikowych
 • profilowanie podłoża pod płytę przejściową
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego M1 M2 M3 M4
 • wykonanie izolacji grubej ścianek zaplecznych
 • zbrojenie płyt przejściowych
 • montaż deski gzymsowej na kapach chodnikowych
 • wykonanie chudego betonu pod płyty przejściowe
 • wykonanie prefabrykacji zbrojenia kap chodnikowych
 • zbrojenie kap chodnikowych
 • montaż krawężnika na kapach chodnikowych

WD-2 :

 • montaż repera
 • hydrofobizacja obiektu
 • umocnienie wlotów drenażu i skarp
 • prace wykończeniowe

WE-3 :

 • uciąglenie nawierzchni - montaż taśmy dylatacyjnej
 • montaż przewodów odpływowych i zbiorczych – kolektory
 • hydrofobizacja obiektu
 • prace wykończeniowe

WD-4:

 • montaż repera
 • prace wykończeniowe

WD-5:

 • przygotowanie powierzchni pod hydrofobizację

PZ-6:

 • montaż przewodów odpływowych i zbiorczych – kolektory
 • montaż krawężnika betonowego
 • zbrojenie kap chodnikowych
 • montaż desek gzymsowych na nadbudowach murów M1 M2 M3 M4
 • osadzenie wpustów
 • montaż barier energochłonnych
 • montaż słupków pod bariery
 • montaż kotew pod ekrany
 • montaż drenażu prefabrykowanego
 • przygotowanie powierzchni pod hydrofobizację

M-7.2:

 • montaż krawężnika na końcówkach kapach chodnikowych
 • montaż rur osłonowych
 • wykonanie izolacji grubej ścianek zaplecznych i ustroju nośnego
 • montaż deski gzymsowej na końcówkach kap chodnikowych przed dylatacją
 • uciąglenie siatek mury
 • zbrojenie końcówek kap chodnikowych przed dylatacją
 • wykonanie betonu niekonstrukcyjnego pod nadbudowę murów
 • przygotowanie podłoża pod izolację grubą JP – śrutowanie
 • montaż kotew pod ekrany

WE-8:

 • wykonanie żywicy na nadbudowach
 • montaż desek gzymsowych
 • montaż kolektorów odwodnienia
 • wykonanie izolacji grubej ustroju nośnego

PZ-9:

 • przygotowanie powierzchni pod izolację gruba pomostów dla zwierząt

Przepust w km 10+246:

 • montaż ścieków
 • umocnienie skarp i powierzchni poziomych
 • prace wykończeniowe

Przepust w km 10+346:

 • montaż ścieków
 • umocnienie skarp i powierzchni poziomych
 • prace wykończeniowe

Przepust w km 10+546:

 • montaż ścieków
 • umocnienie skarp i powierzchni poziomych
 • prace wykończeniowe

 ROBOTY BRANŻOWE:

 • montaż słupów oświetleniowych
 • montaż fundamentów pod oświetlenie
 • montaż opraw na słupach
 • wykonanie odwodnienia liniowego
 • montaż zwieńczeń żeliwnych
 • montaż i regulacja włazów