PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 15.10.2018 DO 21.10.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski

 ROBOTY DROGOWE:

 • prace naprawcze szkód po opadach deszczu
 • wykonanie ścieku trójkątnego z elementów prefabrykowanych na ławie z betonu C12/15 i warstwie geowłókniny
 • umocnienie rowu kamieniem polnym
 • uzupełnienie nasypu pod poboczami
 • umocnienie dna rowu darniną
 • wykonanie poboczy
 • wykonanie ogrodzenia drogowego
 • rozbiórka drogi istniejącej
 • wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
 • wykonanie warstwy mrozoochronnej
 • humusowanie przeciwskarp i skarp
 • hydroobsiew skarp
 • wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
 • humusowanie skarp umocnionych geosiatką antyerozyjną
 • profilowanie skarpy i obsiew mieszanka traw
 • wykonanie nasypu
 • profilowanie skarp nasypu przy nawierzchni żwirowej

 OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 WE-1:

 • przygotowanie powierzchni betonowej do hydrofobizacji
 • próbne obciążenie obiektu - statyczne i dynamiczne
 • montaż korytek odwodnieniowych

WD-1a :

 • przygotowanie pod izolację grubą ustroju nośnego
 • przygotowanie kap chodnikowych do betonowania
 • uszczelnienie przerw dylatacyjnych
 • wykonanie izolacji grubej ustroju nośnego i ścianek zaplecznych
 • szalowanie płyt przejściowych
 • montaż deski gzymsowej na kapach chodnikowych
 • betonowanie kap chodnikowych i płyt przejściowych
 • wykonanie nasypu z gruntu rodzimego
 • montaż rury odwodnienia za podporą

WD-2 :

 • wykonanie ścieku korytkowego
 • zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych
 • umocnienie rowów
 • umocnienie wlotów drenażu
 • montaż balustrad na schodach
 • montaż studzienek drenarskich
 • prace wykończeniowe

WE-3 :

 • wykonanie nawierzchni jezdni - warstwa wiążąca

WD-4:

 • umocnienie wlotów drenażu
 • umocnienie rowów
 • wykonanie ścieku korytkowego
 • wypełnienie pionowych szczelin dylatacyjnych
 • prace wykończeniowe

WD-5:

 • przygotowanie powierzchni pod hydrofobizację
 • próbne obciążenie obiektu - dynamiczne

PZ-6:

 • próbne obciążenie obiektu - statyczne i dynamiczne
 • betonowanie końcówek kap chodnikowych przed dylatacją
 • montaż barier energochłonnych
 • wykonanie stopni monolitycznych
 • przygotowanie powierzchni pod hydrofobizację

WE-7.1:

 • montaż krawężnika na kapach chodnikowych za dylatacją
 • zbrojenie kap chodnikowych za dylatacją
 • montaż deski gzymsowej na kapach chodnikowych za dylatacją
 • betonowanie końcówek kap chodnikowych przed dylatacją
 • wykonanie stopni monolitycznych
 • montaż krawężnika betonowego

M-7.2:

 • montaż krawężnika na kapach chodnikowych za dylatacją
 • montaż krawężnika na nadbudowach murów oporowych
 • zbrojnie nadbudów murów oporowych
 • betonowanie końcówek kap chodnikowych przed dylatacją
 • montaż deski gzymsowej na nadbudowach murów oporowych
 • wykonanie nawierzchni jezdni - warstwa wiążąca
 • montaż krawężnika betonowego
 • betonowanie stopni monolitycznych
 • przygotowanie podłoża pod izolację grubą ustroju nośnego JL – śrutowanie

WE-8:

 • wykonanie nawierzchni jezdni - warstwa wiążąca
 • zbrojenie kap za dylatacją

PZ-9:

 • przygotowanie podłoża pod izolację grubą ustroju nośnego JL – śrutowanie
 • zasypanie fundamentów pomostów
 • montaż schodów skarpowych
 • wykonanie izolacji grubej pomostów dla zwierząt

WE-10:

 • przygotowanie podłoża pod izolację grubą ustroju nośnego JL – śrutowanie
 • montaż schodów skarpowych
 • przygotowanie podpór pod hydrofobizację
 • wykonanie nawierzchni jezdni - warstwa wiążąca

Przepust w km 10+246:

 • umocnienie skarp i powierzchni poziomych

Przepust w km 10+346:

 • umocnienie skarp i powierzchni poziomych

Przepust w km 10+546:

 • umocnienie skarp i powierzchni poziomych

 ROBOTY BRANŻOWE:

 • montaż słupów oświetleniowych
 • montaż fundamentów pod oświetlenie
 • montaż opraw na słupach
 • budowa kanału teletechnicznego
 • montaż zwieńczeń żeliwnych
 • montaż i regulacja włazów
 • wykonanie studni Dn1200
 • wykonanie obruku przy wlotach do zbiorników
 • budowa kanalizacji deszczowej z rur PP 400