PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 22.10.2018 DO 28.10.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski

 ROBOTY DROGOWE:

 • prace naprawcze szkód po opadach deszczu
 • uzupełnienie nasypu pod poboczami
 • wykonanie poboczy
 • rekultywacja terenów płaskich
 • wykonanie ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych
 • wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
 • humusowanie przeciwskarp i skarp
 • profilowanie i humusowanie przeciwskarp
 • wykonanie ogrodzenia drogowego
 • wykonanie ścieku trójkątnego z elementów prefabrykowanych na ławie z betonu C12/15 i warstwie geowłókniny
 • wykonanie barier energochłonnych
 • wykonanie podbudowy C50/30
 • ułożenie płyt YOMB na dnie zbiornika
 • nasadzenie drzew
 • wykonanie warstwy mrozoochronnej
 • wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
 • wykonanie przepustu PEHD fi400
 • humusowanie wyspy ronda
 • rozbiórka drogi istniejącej
 • wykonanie ścieku trójkątnego z elementów prefabrykowanych na ławie z betonu C12/15
 • wykonanie ścieku skarpowego z elementów trapezowych
 • umocnienie dna rowu
 • wykonanie ścieku z kostki w pasie dzielącym
 • wykonanie nasypu
 • rozbiórka drogi technologicznej

 

 OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

WE-1:

 • przygotowanie powierzchni betonowej do hydrofobizacji
 • umocnienie stożka
 • montaż korytek odwodnieniowych

WD-1a :

 • wypełnienie dylatacji na kapach chodnikowych i deskach gzymsowych
 • przygotowanie nadbudów murów oporowych pod beton wyrównawczy

WD-2 :

 • montaż balustrad

WE-3 :

 • montaż korytek odwodnieniowych
 • montaż wpustów

WD-4:

 • wypełnienie dylatacji pionowych

WD-5:

 • przygotowanie powierzchni pod hydrofobizację

PZ-6:

 • przygotowanie powierzchni pod hydrofobizację

WE-7.1:

 • przygotowanie pod izolację grubą ustroju nośnego JL – śrutowanie
 • uciąglenie nawierzchni
 • betonowanie kap chodnikowych za dylatacją
 • wykonanie izolacji grubej ustroju nośnego
 • montaż ekranów przeciwolśnieniowych

M-7.2:

 • przygotowanie powierzchni pod hydrofobizację
 • montaż krawężnika betonowego
 • wykonanie izolacji grubej ustroju nośnego
 • zbrojnie nadbudowy muru M2 - etap III
 • betonowanie nadbudowy muru M2 - etap III
 • montaż deski gzymsowej na kapach chodnikowych za dylatacja
 • montaż deski gzymsowej na nadbudowach murów oporowych
 • zbrojenie kap chodnikowych za dylatacją
 • betonowanie kap chodnikowych za dylatacją
 • przygotowanie terenu pod gabiony przy murach oporowych

WE-8:

 • wykonanie stopni monolitycznych
 • przygotowanie powierzchni pod hydrofobizację

PZ-9:

 • przygotowanie podłoża pod izolację grubą ustroju nośnego JL – śrutowanie
 • wykonanie izolacji grubej ustroju nośnego
 • uciąglenie nawierzchni JL
 • profilowanie stożków

WE-10:

 • wykonanie izolacji grubej ustroju nośnego
 • montaż barier
 • profilowanie stożków
 • montaż balustrad na nadbudowach
 • uciąglenie nawierzchni

WD-11:

 • szlifowanie ustroju

 ROBOTY BRANŻOWE:

 • montaż słupów oświetleniowych
 • montaż opraw na słupach
 • ułożenie kabla oświetleniowego
 • budowa kanału teletechnicznego
 • montaż i regulacja włazów
 • wykonanie studni Dn1200
 • wykonanie obruku przy wlotach do zbiorników
 • montaż wpustów kanalizacyjnych
 • budowa kanalizacji deszczowej z rur PP 200
 • budowa kanalizacji deszczowej z rur PP 300